Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i medisinsk biologi

Studieretningar:

Human fysiologi

Mål og innhald

NB! dei to studieretningane i medisinsk cellebiologi og human fysiologi vil bli slått saman til ei frå og med høsten 2015. Oppdatert informasjon vil bli publisert fortløpande gjennom høsten 2014.

Masterstudiet i human fysiologi fokuserer på grensesnittet mellom fysiologisk og medisinsk vitskap. Dette er eit studium for deg som ønskjer inngåande kunnskap om fysiologiske prosessar, og korleis slik vitskap gir informasjon om sjukdomsprosessar. Studieretninga har som mål å gje studenten ei heilskapleg forståing av human fysiologi, samt å gje studenten trening i eksperimentelt laboratoriearbeid og vitskapeleg tenking.

Første semester tek til med eit kurs i vitskapsteori og etikk, fulgt av minst eitt av to metodekurs - i sirkulasjonsfysiologi og/eller i nevrofysiologi, som gir innblikk i forsøksmetodar og praktiske målemetodar som vert nytta i moderne fysiologisk forsking. Det er også kurs i skriveteknikk, dataanalyse og litteratursøk.

Dei fagspesifikke emna er identiske med fysiologiundervisninga for medisinstudentane. Dei omhandlar sirkulasjon, blod, respirasjon, nyre, væskebalanse, energistoffskifte, temperaturregulering og elles nevrofysiologi, sansefysiologi, ernæring, endokrinologi, søvn og forplanting.

Når det gjeld sjølve masteroppgåveprosjektet (60 studiepoeng), blir studenten del av ei forskingsgruppe som driv med grunnforsking eller translasjonell forsking, avhengig av interesse. Studenten vert lært opp i eit aktivt fagleg miljø gjennom dagleg kontakt med forskarar og andre studentar.

 

Delstudium i utlandet

Det er mogeleg å ta delar av studiet ved ein utanlandsk utdanningsinstitusjon. Vi har utvekslingsavtalar med fleire universitet i Europa. Det er også mogleg å dra på utveksling på masteroppgåva (siste året) til Karolinska Institutet i Stockholm, University of Turku i Finland eller Københavns Universitet.

Yrkesvegar

Ein mastergrad i medisinsk biologi opnar for mange ulike yrkesvegar:

Forsking

Etter endt mastergradsstudium kan ein gå vidare med doktorgrad (PhD). Dette er ei løna stilling over tre eller fire år som involverer sjølvstendig forsking. Ein doktorgrad opnar for ei akademisk karriere, men gjev også utsikter innan industri, administrasjon og privat næringsliv.

Laboratoriearbeid

Mange av våre studentar får jobb som avdelingsingeniørar, forskningsteknikarar eller forskarar etter endt studium. Det kan vere ved laboratorium tilknytta universitet, høgskular, forskingsinstitutt, sjukehus, fiskerinæring, matproduksjon og liknande.

Undervisning og offentleg sakshandsaming

Mogelegheitane er store for å jobbe utanfor laboratoriet også, til dømes som konsulent for Mattilsynet eller som førelesar i biologiske fag. Det er også mogeleg å jobbe med utvikling og rådgjeving i ein offentleg etat.

Privat næringsliv

Innan det private næringslivet finst det mange mogelegheitar innan HMS, næringsmiddelindustri, legemiddelindustri, analysearbeid og forsking og utvikling. Utdanninga gjev deg sjansen til å arbeide kvar som helst i verda.

**************************************************************************************

Intervju med tidligare student

Forskar i Bionor Pharma: http://www.uib.no/biomedisin/Vitnesbyrd/rett-i-jobb

Karrierearrangement

Rapport frå karrieredag 2010:

http://www.uib.no/biomedisin/nyheter/2010/03/paa-jakt-etter-mulighetene

Rapport frå alumnusdag 2011:

http://www.uib.no/biomedisin/nyheter/2011/05/dette-ble-vi

Studiestart - semester

Kvar haust

Opptakskrav

Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, nanovitskap, human ernæring, bioteknologi, bioingeniørstudiet eller tilsvarande.

Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emner hvorav minimum 20 sp kjemi/biokjemi og minimum 20 sp celle/molekylærbiologi. Andre relevante emne som kan inngå er mellom anna: anatomi, fysiologi, biologi, medisinske laboratorieemner, statistikk og nanoteknologi.

Alle søknader vert behandla individuelt.

Om du ikkje har bachelorgrad, kan du likevel søkje opptak dersom du har minimum 180 studiepoeng med ei fagleg fordjuping innan kjemi, biokjemi, biologi e.l. Minstekrav for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre. I fall det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget og tidspunkt for avlagt grad.

Relevant yrkesbakgrunn kan kompensere for inntil 60 studiepoeng. Søknad vert behandla individuelt i programutvalet. 

Du søkjer opptak via søknadsweb: https://soknadsweb.uib.no

Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.  

 

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Vidare studium

Med avlagt mastergradseksamen er du kvalifisert for opptak til PhD-studiet (doktorgrad). Merk at enkelte doktorgradstipend krev at karakteren på endeleg mastereksamen er på eit høgt nivå.

Meir informasjon

Institutt for biomedisin

studie@biomed.uib.no / +47 55 58 64 40

Namn på grad

Mastergrad i medisinsk biologi - studieretning human fysiologi

Omfang og studiepoeng

To år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Studiestart - semester

Kvar haust

Mål og innhald

NB! dei to studieretningane i medisinsk cellebiologi og human fysiologi vil bli slått saman til ei frå og med høsten 2015. Oppdatert informasjon vil bli publisert fortløpande gjennom høsten 2014.

Masterstudiet i human fysiologi fokuserer på grensesnittet mellom fysiologisk og medisinsk vitskap. Dette er eit studium for deg som ønskjer inngåande kunnskap om fysiologiske prosessar, og korleis slik vitskap gir informasjon om sjukdomsprosessar. Studieretninga har som mål å gje studenten ei heilskapleg forståing av human fysiologi, samt å gje studenten trening i eksperimentelt laboratoriearbeid og vitskapeleg tenking.

Første semester tek til med eit kurs i vitskapsteori og etikk, fulgt av minst eitt av to metodekurs - i sirkulasjonsfysiologi og/eller i nevrofysiologi, som gir innblikk i forsøksmetodar og praktiske målemetodar som vert nytta i moderne fysiologisk forsking. Det er også kurs i skriveteknikk, dataanalyse og litteratursøk.

Dei fagspesifikke emna er identiske med fysiologiundervisninga for medisinstudentane. Dei omhandlar sirkulasjon, blod, respirasjon, nyre, væskebalanse, energistoffskifte, temperaturregulering og elles nevrofysiologi, sansefysiologi, ernæring, endokrinologi, søvn og forplanting.

Når det gjeld sjølve masteroppgåveprosjektet (60 studiepoeng), blir studenten del av ei forskingsgruppe som driv med grunnforsking eller translasjonell forsking, avhengig av interesse. Studenten vert lært opp i eit aktivt fagleg miljø gjennom dagleg kontakt med forskarar og andre studentar.

 

Læringsutbyte

Etter avslutta masterstudium i human fysiologi skal studentane kunne:

Kunnskapar

 • Vise avansert kunnskap innenfor/om sentrale fysiologiske prosessar, samt om fagområdets metodar.
 • Vise spesialkunnskapar innanfor et avgrensa område (jfr. masteroppgåva)

Ferdigheiter/generell kompetanse

 • Kritisk analysere sentrale teoriar, metodar og resultat innanfor human fysiologi, og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.
 • Gjennomføre et sjølvstendig, avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskningsetiske normer.
 • Anvende kunnskapar og ferdigheiter tileigna under masterstudiet på nye område for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt.
 • Skriftleg og munnleg kommunisere humanfysiologiske problemstillingar, analysar og konklusjonar på ein vitskapeleg måte.
 • Forklare grunnforskinga si rolle i moderne medisin.

Opptakskrav

Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, nanovitskap, human ernæring, bioteknologi, bioingeniørstudiet eller tilsvarande.

Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emner hvorav minimum 20 sp kjemi/biokjemi og minimum 20 sp celle/molekylærbiologi. Andre relevante emne som kan inngå er mellom anna: anatomi, fysiologi, biologi, medisinske laboratorieemner, statistikk og nanoteknologi.

Alle søknader vert behandla individuelt.

Om du ikkje har bachelorgrad, kan du likevel søkje opptak dersom du har minimum 180 studiepoeng med ei fagleg fordjuping innan kjemi, biokjemi, biologi e.l. Minstekrav for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre. I fall det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget og tidspunkt for avlagt grad.

Relevant yrkesbakgrunn kan kompensere for inntil 60 studiepoeng. Søknad vert behandla individuelt i programutvalet. 

Du søkjer opptak via søknadsweb: https://soknadsweb.uib.no

Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.  

 

Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Obligatoriske emne

Følgjande emne er obligatoriske:

 • BMED310 ¿ Vitskapsteori og forskingsetikk (5 sp)
 • BMED251 ¿ Nevrobiologi (15 sp)
 • BMED205 ¿ Skriveteknikk og dataanalyse (5 sp)
 • MED1ORGFYS ¿ Organfysiologi (20 sp)
 • BMED395 ¿ Masteroppgåve i medisinsk biologi (60 sp)

 

Dessutan minst eitt av to metodeemne:

 • BMED340A ¿ Sirkulasjonsfysiologisk metode (5 sp) ELLER
 • BMED340B ¿ Nevrofysiologisk metode (5 sp)

 

Dersom fysiologiemna allereie er ein del av bachelorgraden din, kan du velje andre relevante emne i samråd med programutvalet.

Alle obligatoriske emne i programmet, samt 10 valfrie sp som er godkjent av programutvalet, må vere bestått før ein kan avlegge endelig mastergradseksamen. Studentane må gjennomføre to progress-rapportar (munnleg presentasjon) i løpet av studiet. Masteroppgåva må leverast seinast 1. juni i fjerde semester. Studiet vert regulert av ein mastergradsavtale.

Tilrådde valemne

Studentane må ta 10 sp valfrie emne. Desse emna vert tilrådde:

 • BMED331 Tumorbiologi
 • BMED356 Sirkulasjonsfysiologi
 • BMED357 Nevrofysiologi og nevrobiologi
 • BMED358 Cellulær nevrofysiologi - ionekanalar og membraneksitabilitet
 • BMED359 Kardiovaskulær fysiologi
 • BMED360 In vivo-avbilding og fysiologisk modellering
 • BMED381 Biomedisinsk ernæringsfysiologi 
 • HUPAT301 Basal humanpatologi

Det er også mogeleg å ta emne ved eit anna fakultet eller høgare undervisningsinstitusjon (universitet/høgskule). Merk at emnet må vere relevant for studiet og godkjennast av programutvalet. Søknad til programutvalet må skje i god tid før emnet startar.

Rekkefølgje for emne i studiet

Studieretninga human fysiologi inneheld to metodekurs, eitt i sirkulasjonsfysiologi og eitt i nevrofysiologi. Studiet inneheld også kurs i skriveteknikk, dataanalyse og litteratursøking. Det vil verte nytta ulike metodar innan sirkulasjon og nevrofysiologisk forsking. Desse gjer innblikk i forsøksmetodar og praktiske målemetodar som vert nytta i dei ulike laboratoria ved instituttet.

 

Andre emne som kan inngå i studieretninga er fordjuping innan: Sirkulasjonsfysiologi, nevrofysiologi, nevrobiologi, in vivo-avbilding, fysiologisk modellering og cellefysiologi.

 

1. semester

BMED310 Vitskapsteori og forskingsetikk (5 sp)

BMED251 Nevrobiologi (15 sp)

BMED205 Skriveteknikk og dataanalyse (5 sp)

BMED340A Sirkulasjonsfysiologisk metode (5 sp) ELLER

BMED340B Nevrofysiologisk metode (5 sp)

 

2. semester

MED1ORGFYS Organfysiologi (20 sp)

Valfrie emne - 10 sp

 

3. og 4. semester

Masteroppgåve (60 sp)

Kort tid etter studiestart vil studentane bli informert om kva for oppgåver som er tilgjengelege. Studentane oppfordras sterkt til å velje oppgåve innan 1. februar, og heilt unntaksvis innan slutten av andre semester. 

Studenten vil normalt vere tilknytt ei forskingsgruppe ved Institutt for biomedisin, men kan og velje prosjekt ved andre institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Alle oppgåver skal godkjennast av programutvalet. Den skriftlege masteroppgåva består av ein introduksjon, skildring av materiale- og metodar, ein presentasjon og ein diskusjon av oppnådde resultat (totalt 60-80 sider).

Delstudium i utlandet

Det er mogeleg å ta delar av studiet ved ein utanlandsk utdanningsinstitusjon. Vi har utvekslingsavtalar med fleire universitet i Europa. Det er også mogleg å dra på utveksling på masteroppgåva (siste året) til Karolinska Institutet i Stockholm, University of Turku i Finland eller Københavns Universitet.

Undervisningsmetodar

Førelesingar, demonstrasjonar, sjølvstudium, gruppearbeid, laboratoriearbeid.

Vurderingsformer

Skriftleg og munnleg eksamen, skriftlege og munnlege presentasjonar.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått eller karakterskala A-F.

Grunnlag for videre studium

Med avlagt mastergradseksamen er du kvalifisert for opptak til PhD-studiet (doktorgrad). Merk at enkelte doktorgradstipend krev at karakteren på endeleg mastereksamen er på eit høgt nivå.

Relevans for arbeidsliv

Ein mastergrad i medisinsk biologi opnar for mange ulike yrkesvegar:

Forsking

Etter endt mastergradsstudium kan ein gå vidare med doktorgrad (PhD). Dette er ei løna stilling over tre eller fire år som involverer sjølvstendig forsking. Ein doktorgrad opnar for ei akademisk karriere, men gjev også utsikter innan industri, administrasjon og privat næringsliv.

Laboratoriearbeid

Mange av våre studentar får jobb som avdelingsingeniørar, forskningsteknikarar eller forskarar etter endt studium. Det kan vere ved laboratorium tilknytta universitet, høgskular, forskingsinstitutt, sjukehus, fiskerinæring, matproduksjon og liknande.

Undervisning og offentleg sakshandsaming

Mogelegheitane er store for å jobbe utanfor laboratoriet også, til dømes som konsulent for Mattilsynet eller som førelesar i biologiske fag. Det er også mogeleg å jobbe med utvikling og rådgjeving i ein offentleg etat.

Privat næringsliv

Innan det private næringslivet finst det mange mogelegheitar innan HMS, næringsmiddelindustri, legemiddelindustri, analysearbeid og forsking og utvikling. Utdanninga gjev deg sjansen til å arbeide kvar som helst i verda.

**************************************************************************************

Intervju med tidligare student

Forskar i Bionor Pharma: http://www.uib.no/biomedisin/Vitnesbyrd/rett-i-jobb

Karrierearrangement

Rapport frå karrieredag 2010:

http://www.uib.no/biomedisin/nyheter/2010/03/paa-jakt-etter-mulighetene

Rapport frå alumnusdag 2011:

http://www.uib.no/biomedisin/nyheter/2011/05/dette-ble-vi

Evaluering

Masterprogrammet vert kontinuerleg evaluert av programsensor, i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB.

Programansvarleg

Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen ved programutvalet for medisinsk biologi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

studie@biomed.uib.no / +47 55 58 64 40

MAMD-MEDBI/Masterprogram i medisinsk biologi
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Human fysiologi (krav: 120 SP)
Obligatoriske emne (krav: 50 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED310 Vitskapsteori og forskingsetikk 5 1
BMED251 Nevrobiologi 15 1
BMED205 Skriveteknikk og dataanalyse 5 1
MED1ORGFYS Fysiologi 20 2
    Vel minst eit av emna
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED340A Sirkulasjonsfysiologisk metodikk 5 1
BMED340B Nevrofysiologisk metodikk 5 2
Valfrie emne (krav: 10 SP)
Emna lista opp under er allereie godkjende som valgemne. I samråd med rettleiar og etter godkjenning i programutvalget er det mogeleg å velje emne utanom lista (både ved UiB og andre utdanningsinstitusjonar).
    Valfritt
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED381 Biomedisinsk ernæringsfysiologi 5 2
BMED356 Hjarte- og sirkulasjonsfysiologi 5 2
BMED357 Nevrofysiologi og nevrobiologi 5 2
BMED331 Tumorbiologi 10 2
HUPAT301 Basal humanpatologi 5 2
BMED358 Cellulær nevrofysiologi - ionekanalar og membraneksitabilitet 5 2
BMED359 Kardiovaskulær fysiologi 10 2
BMED360 In vivo avbilding og fysiologisk modellering 10 2
HUMGEN301 Human Molecular Genetics 5 2
Masteroppgåve (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BMED395 Masteroppgåve i medisinsk biologi 60 3
Rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
SP S A
Rettleiingskontrakt for masterprogram i medisinsk biologi - -