Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i biologi

Biodiversitet, evolusjon og økologi

Mål og innhald

Studieprogrammet skal gje studentane ei brei innføring i økologisk, evolusjonær eller systematisk forsking. Programmet gjer undervising i tema som omhandlar skalaen frå enkeltindivid til biogeografimønster, og studentane kan fordjupe seg i både teoretiske og anvendte problemstillingar. Gjennom val av emne og det sjølvstendige arbeidet skal studentane opparbeide seg spesialkompetanse. I arbeidet med mastergradsoppgåva skal studentane få trening i vitskapleg arbeidsmetodikk. Etter fullført studie skal kandidatane ha fått innsikt i kunnskapsproduksjon og ha utvikla evne til kritisk tenking basert på faglig funderte kunnskapar.

Fagleg profil

Moglege masteroppgåver kan bli gitt innanfor botanikk og zoologi med spesialiseringar og problemstillingar innanfor åtferdsøkologi, biodiversitet, biogeografi, evolusjonshistorie, kvantitativ økologi, landskapsøkologi, palaeoøkologi, parasittologi, populasjonsbiologi, systematikk, vegetasjonshistorie og pollenanalyse.

 

 

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i biologi - biodiversitet, evolusjon og økologi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning, og BIO2XX Økologi. Annen bakgrunn vil kunne bli vurdert som tilstrekkelig for opptak avhengig av spesialisering studenten velger.

 

Faglig minstekrav er karakteren C eller bedre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerene bli rangerte etter karakterene i opptaksgrunnlaget.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og

1. november for studiestart i januar.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

Meir informasjon

Ta kontakt med studierettleiar:

studie@bio.uib.no

stelefon 55 58 33 45

 

Namn på grad

Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Mål og innhald

Studieprogrammet skal gje studentane ei brei innføring i økologisk, evolusjonær eller systematisk forsking. Programmet gjer undervising i tema som omhandlar skalaen frå enkeltindivid til biogeografimønster, og studentane kan fordjupe seg i både teoretiske og anvendte problemstillingar. Gjennom val av emne og det sjølvstendige arbeidet skal studentane opparbeide seg spesialkompetanse. I arbeidet med mastergradsoppgåva skal studentane få trening i vitskapleg arbeidsmetodikk. Etter fullført studie skal kandidatane ha fått innsikt i kunnskapsproduksjon og ha utvikla evne til kritisk tenking basert på faglig funderte kunnskapar.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført masterprogrammet i biologi, studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi skal kandidaten:

Kunnskaper

  • ha grunnleggende kunnskap om de viktigste mønstre og prosesser i biodiversitet, evolusjon og økologi.
  • Kjenne godt til, og ha innsikt i, den evolusjonære og økologiske teorien som brukes for å forklare variasjon i arter sine tilpasninger til det biotiske og abiotiske miljøet.
  • forstå hvordan mennesker påvirker populasjoner, arter og økosystemer.

Ferdigheter

  • være i stand til å bruke evolusjonsteorien til å forklare biologiske mønstre
  • kunne finne frem i biologisk vitenskaplig litteratur og forstå relevante metoder.
  • kjenne til relevante spørsmål i biodiversitet, evolusjon og økologi, og være i stand til å sette opp et eksperiment eller feltstudium som kan være med på å gi svar på slike spørsmål.
  • kunne bidra til å forstå problemstillinger som er viktig i naturforvaltning og bidra med relevant kunnskap innenfor bevarings- og forvaltingsproblematikk.

 

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning, og BIO2XX Økologi. Annen bakgrunn vil kunne bli vurdert som tilstrekkelig for opptak avhengig av spesialisering studenten velger.

 

Faglig minstekrav er karakteren C eller bedre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerene bli rangerte etter karakterene i opptaksgrunnlaget.

Obligatoriske emne

Masterprogrammet omfatter 60 STP med emner og en masteroppgave tilsvarende 60 STP . Det er også mulig å ta en 30 sp masteroppgave og 90 sp emner/spesialpensum.

 

Du skal velge veileder i løpet av det første semesteret. Bare emnene BIO300 (10 STP) og BIO301 (10 STP) er obligatoriske. Det er undervisning i disse emnene henholdsvis høst og vår, og de skal gjennomføres i løpet av det første året på masterprogrammet. Innholdet i emnene vil dekke temaer fra alle involverte forskningsgrupper. Et viktig formål med de felles emnene er å gi studenten trening i teknikker som er nødvendige i arbeidet med den selvstendige masteroppgaven. BIO210 Evolusjonsbiologi er obligatorisk for de som ikke har emnet eller tilsvarande frå bachelorgraden. De resterende 40 STP kan velges blant andre relevante emner, evt spesialpensum. Disse emnene skal også forberede studenten for masteroppgaven, og burde velges i konsultasjon med veileder(e).

Krav til progresjon i studiet

Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leverast innan ein fastsett dato, normalt 1.juni og 1.november.

Grunnlag for videre studium

Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak til ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden, og masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.

Relevans for arbeidsliv

Studiet skal gi deg godt grunnlag for arbeid i offentleg forvalting, næringsliv, skoleverk og for vidare doktorgradsstudium.

Evaluering

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet: studie@bio.uib.no

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologi har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på epost: studie@bio.uib.no

Masteroppgåve

I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av mikrobiologien - frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse.

MAMN-BIO/Masterprogram i biologi
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Biodiversitet, evolusjon og økologi (krav: 60 SP)
Obligatorisk emne (krav: 20 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett 10 1-2 1
BIO301 Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi 10 1-2 2
Valfritt emne (krav: 40 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Masteroppgåve i biologi (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BIO399 Masteroppgåve i biologi 60 3