Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i biologi

Mikrobiologi

Mål og innhald

Mikrobiologi er læra om de mikroskopiske organismeformene: virus, bakteriar, sopp, eincella algar og protozoar. Sentralt i faget er studiet av mikroorganismane sine eigenskapar og deira funksjonar i ulike miljø. Faget spenner frå grunnforsking til nytting av mikroorganismane i praktisk og kommersiell samanheng. Det har stor samfunnsmessig betyding. Målet med mastergraden er å gje innsikt i faget gjennom teori, eksperiment og anna relevant verksemd, slik at studenten får ei heilskapleg forståing av mikroorganisman sine liv. Mastergraden med mikrobiologi skal gjere studenten skikka til å gå inn i et breidt utval av stillingar der mikrobiologi er relevant.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarande utdanning (t.d. Bioingeniør). Annan bakgrunn kan bli vurdert som tilstrekkeleg for opptak, avhengig av kva for spesialisering du vel. BIO215 Mikrobiologi, BIO218 Eksperimentell mikrobiologi og BIO217 Mikrobiell økologi ,eller andre spesialiseringemne i mikrobiologi, må inngå i bachelorgraden eller som ein del av mastergraden.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august

og 1. november for studiestart i januar. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på

http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

 

 

 

Namn på grad

Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi - Mikrobiologi.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Mål og innhald

Mikrobiologi er læra om de mikroskopiske organismeformene: virus, bakteriar, sopp, eincella algar og protozoar. Sentralt i faget er studiet av mikroorganismane sine eigenskapar og deira funksjonar i ulike miljø. Faget spenner frå grunnforsking til nytting av mikroorganismane i praktisk og kommersiell samanheng. Det har stor samfunnsmessig betyding. Målet med mastergraden er å gje innsikt i faget gjennom teori, eksperiment og anna relevant verksemd, slik at studenten får ei heilskapleg forståing av mikroorganisman sine liv. Mastergraden med mikrobiologi skal gjere studenten skikka til å gå inn i et breidt utval av stillingar der mikrobiologi er relevant.

Læringsutbyte

Kunnskapar

 • Forklare de mest karakteristiske egenskapene til de mikroskopiske organsimeformene: bakterier, arkeer, sopp, mikroalgar og protozooer, og virus
 • Beskrive mikroorganismenes funksjon og betydning i ulike miljøer
 • Beskrive det økologiske samspillet mellom mikroorganismer og mellom mikro- og makroorganismar (symbiose), inkludert deres betydning for utvikling av sykdom
 • Beskrive mikrobiell diversitet, fysiologi, energimetabolisme, mikrobielle næringsnett og biogeokjemiske sykler
 • Beskrive mekanismer for genregulering og genoverføring hos mikroorganismer
 • Forklare prokaryotenes rolle under den tidlige evolusjonen av livet på jorda
 • Forklare den samfunnsmessige betydningen av mikrobiologien
 • Beherske grunnleggende eksperimentelle metoder/teknikker som benyttes i mikrobiologi, molekylærbiologi og bioteknologi

Ferdigheiter

 • Kunne bidra konstruktivt til planlegging og gjennomføring av mikrobielle undersøkelser
 • Presentere, analysere og diskutere forskningsresultater, både muntlig og skriftlig også til ikke-spesialister
 • Oppsøke, kritisk vurdere, og anvende mikrobiologisk kunnskap
 • Arbeide selvstendig og delta i team for å løse et bredt spekter av mikrobiologiske problemstillinger

Opptakskrav

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarande utdanning (t.d. Bioingeniør). Annan bakgrunn kan bli vurdert som tilstrekkeleg for opptak, avhengig av kva for spesialisering du vel. BIO215 Mikrobiologi, BIO218 Eksperimentell mikrobiologi og BIO217 Mikrobiell økologi ,eller andre spesialiseringemne i mikrobiologi, må inngå i bachelorgraden eller som ein del av mastergraden.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Tilrådde forkunnskapar

Eit eller fleire av emna BIO215, BIO217 og BIO218. Emna kan takast som ein del av bachelor- eller mastergraden.

Obligatoriske emne

Mastergraden i biologi, mikrobiologi består av eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve) på 60 studiepoeng (eventuelt 30 SP) og emne eller spesialpensum på til saman 60 studiepoeng. Dei obligatoriske emna er:

 • BIO215 Mikrobiologi (10 stp)
 • BIO218 Eksperimentell mikrobiologi (10 stp)
 • BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (10 stp)
 • BIO217 Mikrobiell økologi (10 sp)

Avhengig av fordjuping og tema på masterprosjektet velgast 20 sp i samråd med mastergradsrettleiar. Det er og mogleg å ta fordjuping i geomikrobiologi og emne ved andre institutt. Ved masteroppgåve på 30 studiepoeng blir emne/spesialpensum utvida med 30 studiepoeng. Døme på valfrie emne innen mikrobiologi/geomikrobiologi:

 • BIO315 Utvalgte mikrobiologiske emner (5 stp)
 • BIO318 Aktuelle geobiologiske emner

Omfang masteroppgåva

I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av mikrobiologien ¿ frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse.

Masteroppgåva er normalt 60 sp. Det er og mogleg å ta masteroppgåve på 30 sp (90 sp emne).

Krav til progresjon i studiet

Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni og 1.november.

Grunnlag for videre studium

Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.

Relevans for arbeidsliv

Masterprogrammet skal gjere deg skikka til å gå inn i et breitt utval av stillingar der mikrobiologi er relevant. Mikrobiologar arbeider i dag blant anna innan forsking ved universitet og høgskolar innan akvakultur, bioteknologi, offentleg forvalting, industri og i skoleverket.

Evaluering

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt instituttet (studie@bio.uib.no).

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologi har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på epost: studie@bio.uib.no

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studie@bio.uib.no, Tlf 55 58 44 00.

MAMN-BIO/Masterprogram i biologi
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Mikrobiologi (krav: 60 SP)
Obligatorisk emne (krav: 40 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BIO215 Mikrobiologi 10 1-4 1
BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett 10 1-4 1
BIO217 Mikrobiell økologi 10 1-4 1
BIO218 Eksperimentell mikrobiologi 10 1-4 2
Valfritt emne (krav: 20 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Masteroppgåve i biologi (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BIO399 Masteroppgåve i biologi 60 3