Gå til innhold
English A A A
Studieprogram

Masterprogram i biologi

Mikrobiologi

Mål og innhald

Mikrobiologi er læra om de mikroskopiske organismeformene: virus, bakteriar, sopp, eincella algar og protozoar. Sentralt i faget er studiet av mikroorganismane sine eigenskapar og deira funksjonar i ulike miljø. Faget spenner frå grunnforsking til nytting av mikroorganismane i praktisk og kommersiell samanheng. Det har stor samfunnsmessig betyding. Målet med mastergraden er å gje innsikt i faget gjennom teori, eksperiment og anna relevant verksemd, slik at studenten får ei heilskapleg forståing av mikroorganisman sine liv. Mastergraden med mikrobiologi skal gjere studenten skikka til å gå inn i et breidt utval av stillingar der mikrobiologi er relevant.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarande utdanning (t.d. Bioingeniør). Annan bakgrunn kan bli vurdert som tilstrekkeleg for opptak, avhengig av kva for spesialisering du vel. BIO215">http://www.uib.no/emne/BIO215BIO215 Mikrobiologi, BIO218">http://www.uib.no/emne/BIO218BIO218 Eksperimentell mikrobiologi og BIO217">http://www.uib.no/emne/BIO217BIO217 Mikrobiell økologi eller andre spesialiseringemne i mikrobiologi, må inngå i bachelorgraden eller som ein del av mastergraden.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på

http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

 

 

 

Namn på grad

Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi - Mikrobiologi.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Mål og innhald

Mikrobiologi er læra om de mikroskopiske organismeformene: virus, bakteriar, sopp, eincella algar og protozoar. Sentralt i faget er studiet av mikroorganismane sine eigenskapar og deira funksjonar i ulike miljø. Faget spenner frå grunnforsking til nytting av mikroorganismane i praktisk og kommersiell samanheng. Det har stor samfunnsmessig betyding. Målet med mastergraden er å gje innsikt i faget gjennom teori, eksperiment og anna relevant verksemd, slik at studenten får ei heilskapleg forståing av mikroorganisman sine liv. Mastergraden med mikrobiologi skal gjere studenten skikka til å gå inn i et breidt utval av stillingar der mikrobiologi er relevant.

Læringsutbyte

Kunnskapar

 • Forklare de mest karakteristiske egenskapene til de mikroskopiske organsimeformene: bakterier, arkeer, sopp, mikroalgar og protozooer, og virus
 • Beskrive mikroorganismenes funksjon og betydning i ulike miljøer
 • Beskrive det økologiske samspillet mellom mikroorganismer og mellom mikro- og makroorganismar (symbiose), inkludert deres betydning for utvikling av sykdom
 • Beskrive mikrobiell diversitet, fysiologi, energimetabolisme, mikrobielle næringsnett og biogeokjemiske sykler
 • Beskrive mekanismer for genregulering og genoverføring hos mikroorganismer
 • Forklare prokaryotenes rolle under den tidlige evolusjonen av livet på jorda
 • Forklare den samfunnsmessige betydningen av mikrobiologien
 • Beherske grunnleggende eksperimentelle metoder/teknikker som benyttes i mikrobiologi, molekylærbiologi og bioteknologi

Ferdigheiter

 • Kunne bidra konstruktivt til planlegging og gjennomføring av mikrobielle undersøkelser
 • Presentere, analysere og diskutere forskningsresultater, både muntlig og skriftlig også til ikke-spesialister
 • Oppsøke, kritisk vurdere, og anvende mikrobiologisk kunnskap
 • Arbeide selvstendig og delta i team for å løse et bredt spekter av mikrobiologiske problemstillinger

Opptakskrav

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarande utdanning (t.d. Bioingeniør). Annan bakgrunn kan bli vurdert som tilstrekkeleg for opptak, avhengig av kva for spesialisering du vel. BIO215">http://www.uib.no/emne/BIO215BIO215 Mikrobiologi, BIO218">http://www.uib.no/emne/BIO218BIO218 Eksperimentell mikrobiologi og BIO217">http://www.uib.no/emne/BIO217BIO217 Mikrobiell økologi eller andre spesialiseringemne i mikrobiologi, må inngå i bachelorgraden eller som ein del av mastergraden.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Tilrådde forkunnskapar

Eit eller fleire av emna BIO215, BIO217 og BIO218. Emna kan takast som ein del av bachelor- eller mastergraden.

Obligatoriske emne

Mastergraden i biologi, mikrobiologi består av eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve) på 60 studiepoeng (eventuelt 30 SP) og emne eller spesialpensum på til saman 60 studiepoeng. Dei obligatoriske emna er:

 • BIO215 Mikrobiologi (10 stp)
 • BIO218 Eksperimentell mikrobiologi (10 stp)
 • BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (10 stp)
 • BIO217 Mikrobiell økologi (10 sp)

Avhengig av fordjuping og tema på masterprosjektet velgast 20 sp i samråd med mastergradsrettleiar. Det er og mogleg å ta fordjuping i geomikrobiologi og emne ved andre institutt. Ved masteroppgåve på 30 studiepoeng blir emne/spesialpensum utvida med 30 studiepoeng. Døme på valfrie emne innen mikrobiologi/geomikrobiologi:

 • BIO315 Utvalgte mikrobiologiske emner (5 stp)
 • BIO318 Aktuelle geobiologiske emner (10 sp)

Omfang masteroppgåva

I samråd med rettleiaren din skal du sjølv velje ei master-oppgåve. Saman skal de utarbeide ei prosjektskisse og lage ein framdriftsplan som inneheld viktige milepålar i arbeidet med oppgåva. Masteroppgåva skal vere eit forskingsbasert arbeid. Tema i oppgåva kan veljast innanfor forskingsområdet til dei aktuelle rettleiarane, knytt til instituttets forsking frå eit breitt spektrum av mikrobiologien ¿ frå reine laboratorie-oppgåver til feltoppgåver og kombinasjonar av desse.

Masteroppgåva er normalt 60 sp. Det er og mogleg å ta masteroppgåve på 30 sp (90 sp emne).

Krav til progresjon i studiet

Masterstudiet er normert til 2 år. Masteroppgåva skal leveras innan ein fastsett dato, normalt 1.juni og 1.november.

Grunnlag for videre studium

Masterstudiet gir grunnlag for Ph.d-studiar innan fagområdet. For å vere kvalifisert for å søkje opptak til Ph.d-utdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden, samt masteroppgåva være C eller betre. Ph.d.-utdanninga finansierast vanlegvis ved at kandidaten har søkt og blitt tilsett i ei stipendiatstilling for 3 eller 4 år.

Relevans for arbeidsliv

Masterprogrammet skal gjere deg skikka til å gå inn i et breitt utval av stillingar der mikrobiologi er relevant. Mikrobiologar arbeider i dag blant anna innan forsking ved universitet og høgskolar innan akvakultur, bioteknologi, offentleg forvalting, industri og i skoleverket.

Evaluering

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Evaluering for enkeltemne som inngår i kursdelen, er omtalt i emnebeskrivinga.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for biologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og kvaliteten på studieprogrammet. Kontakt: studie@bio.uib.no

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologi har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på epost: studie@bio.uib.no

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studie@bio.uib.no, Tlf 55 58 44 00.

MAMN-BIO/Masterprogram i biologi
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester
Mikrobiologi (krav: 60 SP)
Obligatorisk emne (krav: 40 SP)
    Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BIO215 Mikrobiologi 10 1-4 1
BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett 10 1-4 1
BIO217 Mikrobiell økologi 10 1-4 1
BIO218 Eksperimentell mikrobiologi 10 1-4 2
Valfritt emne (krav: 20 SP)
Vel valemna i samråd med din faglege rettleiar
Masteroppgåve i biologi (krav: 60 SP)
  Obligatorisk emne
Emnekode Emnetittel SP S A
BIO399 Masteroppgåve i biologi 60 3