Hjem

Senter for vitenskapsteori

Ny publikasjon

Introduksjon til “Multiple Democracies in Theory and History” (In English)

“Multiple Democracies in Theory and History” er en artikkelsamling gitt ut av SVT-Press ved Universitetet i Bergen. Antologien er en samling av bearbeidede papers som ble fremlagt på konferansen ”Multiple Democracies” i september 2008. Simen Andersen Øyen og Rasmus Slaattelid er redaktører.

Samlende for artiklene er at de på ulike måte forholder seg til begrepet multiple demokratier. Begrepet multiple demokratier, eller variasjoner av demokratiske styringsformer må forstås som teoretisk forankret i Shmuel N. Eisenstadts begrep om ’multiple moderniteter’. Dette er et begrep og en forståelse av demokratisering som kan ha større forklaringskraft overfor det mangfold av demokratiske utviklingstendenser vi ser i dag, enn de tradisjonelle tilnærmingsmåtene til demokratisering kan tilby. Denne tilnærmingen til demokratisering tar i større grad hensyn til kulturelle og historiske forhold som kan relateres til spesifikke sivilisasjons-religiøse bakgrunner. Det er derfor behov for å reflektere over selve premissene for demokratiet slik vi kjenner det i dag hvor det vestlige demokratiet som styreform har en suveren posisjon. Antologiens tematikk kan derfor noe forenklet oppsummeres i de følgende spørsmål. Burde demokrati og demokratiseringsprosesser tolkes i lys av et hegemonisk begrep om demokratiet eller er det mer fruktbart å se demokratiske prosesser som multiple og situert i  historiske og kulturelle kontekster? Hvilken innsikt kan oppnås ved å perspektivere demokratiske prosesser som et mangfold av parallelle utviklingslinjer, hvor de sentrale dilemmaene og paradoksene ved demokratiet blir reformulert og løst på ulike måter, heller enn å identifisere disse prosessene med en vestlig utvikling og en forståelse av modernitet og demokratisering som har oppstått i en vestlig historisk og kulturell kontekst. Artiklene i antologien tar opp disse sentrale spørsmålene, men sett fra ulike perspektiver hvor den første delen i hovedsak diskuterer teoretiske spørsmål vedrørende demokratiet og den andre delen konsentrerer seg om problemer knyttet til demokrati i en kinesisk kontekst.

Innhold:

Shmuel N. Eisenstadt: “Multiple Modernities and Multiple Forms of Civil Society”

Tong Shijun: “From the Idea of ‘Multiple Modernities’ to the Idea of ‘Multiple Democracies’”

Simen Andersen Øyen: “Paradoxes of Democracy in China”

Gunnar Skirbekk: “Notions of Democracy - Reflections on Normative Justifications and ‘Prepolitical’ Conditions”

Yu Zhenua: “Towards a Thick Notion of Democracy via a Critical Examination of Michael Oakeshott”

Zhao Xiuyi: “Reflections on the Discussions on Democracy in Chinese Academic Circle in Recent Years”

Zhang Lin: “The Border Areas’ Transient Practices of Democracy and the Limitations in Mao Zedong’s Notion of Democracy”

Pan Derong “The Confucian Tradition and Communitarian Democracy”