Tre nye rapporter
18.02.2009

Nye rapporter fra FALK og Avdeling for samfunnspsykologi

Tre nye rapporter fra Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og Avdeling for samfunnspsykologi er nå tilgjengelig i biblioteket.

Holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (LHBT-personer) : en landsomfattende representativ spørreundersøkelse
av Norman Anderssen og Hilde Slåtten (2008)

Undersøkelsen tok sikte på å beskrive eksplisitte holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (lhbt-personer) i Norge i dag. Vi gjennomførte en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant 1246 personer i aldersgruppen 16-80 år foretatt i april-mai 2008. En rekke brede temaer ble dekket gjennom 180 spørsmål. Den foreliggende rapporten viser svarfordelingene på tretten temaer, hovedsakelig med utgangspunkt i kjønn, aldersgruppe, utdanning, by-land, religiøsitet og grad av støtte til tradisjonelle kjønnsroller.

Rapporten er nå tilgjengelig i biblioteket

Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv
av Stig Berge Matthiesen, Brita Bjørkelo og Morten Birkeland Nielsen (2008)

Med bakgrunn i en rekke omtalte varslingssaker både internasjonalt og nasjonalt har temaet ”whistleblowing” eller på norsk "varsling" de senere år mottatt stadig økende oppmerksomhet blant allmennheten, i media og innenfor forskning. Varsling kan defineres som når et tidligere eller nåværende organisasjonsmedlem, som har vært vitne til forseelser (ulovlige, uetiske, kritikkverdige handlinger) på arbeidsplassen, gir beskjed om dette til personer eller instanser som har mulighet til å endre på forholdet (Near & Miceli, 1985). I den foreliggende studien, som omhandler varsling i Norge, er hensikten todelt. Det første formålet er å undersøke utbredelse og omfang av kritikkverdige forhold og forseelser i norsk arbeidsliv, mens studiens andre formål er å kartlegge arbeidstakeres erfaringer med varsling om slike kritikkverdige forhold.

Rapporten er nå tilgjengelig i biblioteket

Mobbing og utstøting i arbeidslivet : resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse
av Mona Berthelsen, Anders Skogstad, Lars Johan Hauge, Morten Birkeland Nielsen og Ståle Einarsen (2008)

Denne rapporten er basert på data fra en longitudinell undersøkelse av et representativt utvalg av arbeidstakere i Norge (N=1775) med to måletidspunkt, henholdsvis 2005 og 2007. Hensikten med rapporten er å undersøke forekomst, risikofaktorer for og konsekvenser av mobbing og utstøting i norsk arbeidsliv. De to undersøkelsene ble gjennomført som spørreskjemaundersøkelser via post. Vi har undersøkt sammenhengene mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, mental helse, mobbing og utstøting fra arbeidslivet. Utstøting ble operasjonalisert ved å ta utgangspunkt i dem som var i jobb ved førte måling i 2005, men som er sykemeldt, på attføring eller uføretrygdet ved andre måling i 2007. Mobbing ble målt både som subjektiv opplevelse av å bli mobbet, og som eksponering for negative handlinger på arbeidsplassen.

Rapporten er nå tilgjengelig i biblioteket