Hjem
Click

Program for universitetspedagogikk

Mediatek

Fra Nasjonalbibliteket. Oslo

Fra Nasjonalbiblioteket, Oslo
Fra Nasjonalbiblioteket, Oslo

ARKIV - HENVISNINGER - STORT OG SMÅTT ...

både til FORSKNING og UTØVELSE OG OFFENTLIGE DOKUMENTER:

 • Vitenskapelige artikler, bøker, rapporter, offentlige dokumenter, kronikker etc. det meste som tekst, men noe også som multimediauttrykk.
 • Utgivelser fra Program for universitetspedagogikk og andre fagmiljøer ved UiB med relevans for universitetspedagogisk virksomhet.
 • Henvisning til tilsvarende fra andre institusjoner, nasjonalt/internasjonalt (kan også finnes andre steder på nettsidene, bl.a. under  Der ute ...)

Noe ligger på nett og kan lastes direkte. Vi samarbei-der også med Universitetsbiblioteket 

Mediateket er under oppbygging. Vi vil gjerne ha tips og gode råd.  Eller har du spørsmål?  Ta kontakt.

_________________________________________

 

NOEN SENTRALE OFFENTLIGE DOKUMENTER

_________________________________________

 

UTGIVELSER FRA PROGRAM FOR UNIVERSITETS-PEDAGOGIKK - (A, B, C):

__________________


(A):   UTGIVELSER FRA STABEN

Foreløpig er kun bidrag der nåværende medarbeidere er ansvarlige eller involvert tatt med.

NB: DE OPPFØRTE ARBEIDENE under Forskning hører også med her. Det som er oppført nedenunder (i utvalg) kommer i tillegg til det.

 • Dysthe, O., A. Raaheim, I. Lima & A. Bygstad (2006):  Undervisnings- og vurderingsordninger. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. Delrapport 7 fra Evalueringen av Kvalitetsreformen, Oslo-Bergen: Norges Forskningsråd/NIFU-Step/Rokkansenteret.
 • Dysthe, O., I. Lima & A. Raaheim (2006): "Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen", i S. Michelsen & P.O. Aamodt:  Evaluering av Kvalitetsreformen, Delrapport 1, Kvalitetsreformen møter virkeligheten, Bergen/Oslo, Rokkan-senteret/NIFU-Step.
 • Dysthe, O. (red.)  (1996): Ulike perspektiv på læring og læringsforskning, Oslo: Cappelen Akademiske.
 • Gulbrandsen, A., K.S. Johannessen, B. Sortland & K.O. Æsøy (2008/2009): "Hvordan kan universitetet skape gode yrkesutøvere?", Del 1:" Skisse av et fundament", og Del 2: "To eksempler", Uniped nr. 3/2008 og nr. 1/2009.
 • Gulbrandsen, A.  & G. Halland (red.) (2008): "Det skapende universitet - realitet eller gimmick? - Bidrag til debatt", Læring ved universitet, Vol. 3, Nr. 1, Seksjon for universitetspedagogikk, NTNU, Trondheim, (Elektronisk tidsskrift, pdf-versjon), 70 s.
 • Gulbrandsen. A. (2007): "Fremtidens yrkesutøvere - Studenter behøver praksis", Leserbrev, UiB På Høyden.
 • Gulbrandsen, A. (red.) (2006):  Studieplan, innstilling og invitasjoner vedr. nytt tverrfaglig yrkesforberedende studium for viderekomne studenter ved alle fakulteter: Yrkesforberedende, 15 studiepoeng, Program for læringsforskning og Universitetsdirektøren/Utdanningsavdelingen, UiB.
 • Gulbrandsen, A: (2005): "Erfaringsrom - Refleksjonsrom. Om evaluering i Skapende yrkesutøvelse", i  Fleksible læringsformer - kontinuerlige prøvelser? (Red.: P. Arneberg & O. Skare), Norgesuniversitetets skriftserie, 3/2005, Tromsø, (pdf).
 • Gulbrandsen, A. (2004): "Hva om kunnskap er mer enn ord?", Kronikk, Bergens Tidende.
 • Gulbrandsen, A., J. Forslin, B. Sortland & K.S. Johannessen (2002): Studieplan nytt studium: "Skapende yrkesutøvelse - Helhetlig læring i et fremtidsperspektiv", 30 studiepoenmg, UiB, NTNU, KTH (Stockholm),(pdf).
 • Gulbrandsen, A. (2001): Prosessledelse - Å bidra til læring, Universitetsforlaget, Oslo, 356 s.
 • Gulbrandsen, A. (red.) (1999): "Akademia, kroppen og teknologien - Skisse av et fundament for yrkesrelevant læring", i A.Gulbrandsen (red.): Proceedings fra Forundringkonferanse om helhetlig læring - Et andragogisk eksperiment" - PLF-rapport nr. 1/99, Program for læringsforskning, UiB, 184 s.
 • Gulbrandsen, A. (1998): "Utviklingsprogram i universitetspedagogikk - Utforming og evalueringer", PLF-rapport nr. 3/98, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 178 s.
 • Gulbrandsen, A. & J. Forslin (red.) (1997): Helhetlig læring - Veier til utvikling hos voksne i utdanning og arbeidsliv, Tano Aschehoug, Oslo, 252 s.
 • Lundqvist, R., E. Löfström, A.S. Hokkanen, E. Lindesjö. C.M. Westermarck, A. Raaheim & K. Lundin (2010):  Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi. Publikationer av Rådet för Utvärdering av Högskolerna, ¤:2, 2010.
 • Raaheim, A. (2009):  "Aber meine PowerPoint-Folien bekommen Sie nicht!", Das Hochschulwesen, Vol. 57, No. 4, pp. 110-115.
 • Raaheim, A. (2009): "Quality in Finnish University Education", Das Hochschulwesen, Vol. 57, No. 1, pp. 15-20.
 • Raaheim, A. (2008): "Initial entry training at the University of Bergen, Norway", Personal- und Organisationsentwicklung, Vol. 3, Nr. 1-2, pp. 22-24.
 • Raaheim, A.  & A. Karjalainen (2007): "På veg mot en disiplinerende pedagogikk innenfor høyere utdanning?", UNIPED, Vol. 30, No. 2, pp. 15-26.
 • Raaheim, A. (2005): "Hvilke forhold hos individet og i læringsmiljøet har betydning for læring hos voksne?", i K. Hirsch (red.): Ulike perspektiver på læring. Trondheim, Senter for voksenopplæring. 
 • Raaheim, A. (2002): "Alternative vurderingsformer - noen eksempler", i A. Raaheim & K. Raaheim (red,). Eksamen - en akademisk hodepine. En håndbok for studenter og lærere. Bergen: Sigma Forlag.
 • Schei, E., &  A. Gulbrandsen (red.) (2000): Forstår du, doktor?, Mot en humanistisk legeutdanning, Tano Aschehoug, Oslo, 182 s.
 • Skøien, A.K., U. Vågstøl & A. Raaheim (2009): "Learning physiotherapy in clinical practice. Student interaction in a professional context", Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 25, No.4, 1-11.
 • Sunde, E. &  A. Raaheim (2009): "When book lovers meet book haters. Emotional Factors in the teacher-student relationship", Das Hochschulwesen, Vol. 57, No 2, pp. 46-53.
 • van de Ven, M.,  N. Koltcheva, A. Raaheim & A. Borg (2008): "Educator Development: Initial Entry Training Policy and Characteristics", NETTLE Project Publications, Series 1, University of Southampton.

______________________________________________

 

(B):  BIDRAG FRA DELTAKERNE I UTVIKLINGSPROGRAMMENE:

I årene 1993-2004 utførte deltakerne i Utviklingsprogram i universitetspedagogikk et OPPDRAG knyttet til EVALUERING eller til TILTAK FOR UTVIKLING OG FORBEDRING av egen undervisning og/eller undervisning og læringsmiljø innen eget fagfelt (eller institutt/avdeling). Arbeidene ble publisert i en egen skriftserie:

 • "Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen (UPED-skrift)" - (ISSN 0805-2557).

Dette resulterte i 185 artikler fordelt på 13 volumer om utviklingstiltak og utviklingstiltak vedr. undervisning og læringsmiljø ved UiB. Mange av disse artiklene faller klart inn under begrepet FORSKNING og deltakerne la ned et betydelig arbeid. Alle fakulteter var representert. Skriftene ble distribuert til samtlige institutter og fakulteter ved universitetet. Intensjonene med oppdraget var både individuell utvikling, og utvikling universitetet som en læringsorganisasjon. (Innledningen til ett av volumene er gjengitt her.)

UPED-skriftene finnes på bibliotekene. Omkring en tredjedel finnes digitalt på BORA.  og flere kunne naturlig høre hjemme under Idebank.

 

(C):  ANDRE BIDRAG (SKRIFTER, RAPPORTER, NOTATER, KOMPENDIER)

Program for universitetspedagogikk fikk sitt nåværende navn i 2007. Tidligere het det Program for læringsforskning (PLF). Under denne betegnelsen ble det også utgitt to andre skriftserier:

PLF-rapport og Arbeidsrapport (Working Paper) fra PLF, i alt 13 utgivelser (Dokumentasjon under utarbeidelse, her nevnes foreløpig):

 • Dysthe, O. & L.I. Lied (2001): "Fagskriving og rettleiing ved universitetet, Del 3: Intervjustudie ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen, PLF-rapport nr. 2/2001, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Dysthe, O.  & S. Breistein (1999): "Fagskriving og rettleiing ved universitetet, Del 2: Intervjustudie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen", PLF- rapport  nr. 3/99, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Lyngra, T. (1999): "Styrking av skriving på faget religionsvitenskap - Rapport fra et utviklingsarbeid", PLF-rapport nr. 4/99, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Raaheim, K. (2000): Fra kaos til kunnskap, PLF-rapport nr. 1/2000, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • .........................

_________________________________________________________________

 

AKTUELLE BIDRAG FRA ANDRE FAGMILJØER / ANDRE INSTITUSJONER


( ... under arbeid ..... )