Hjem

Studentsider

Tilrettelegging ved eksamen

Studenter som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har vanskelig for å gjennomføre en vurdering på vanlig måte, kan søke om tilrettelegging av vurderingen.

Tilretteleggingen skal oppveie ulemper som sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse medfører, samtidig som kandidatene i størst mulig grad skal prøves likt.

Hvem kan søke

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, sykdom eller andre spesielle behov som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettelegging ved eksamen.

Du kan også søke om tilrettelegging ved eksamen dersom du har fått en akutt skade eller sykdom.

Hva du kan søke om

  • Forlenget tid i form av utvidet tid til eksamen dersom funksjonsnedsettelsen fører til at du arbeider sent med selve teksten. Regelen her er at det gis ½ time ekstra tid til eksamener opp til 4 timer og 1 time ekstra tid for eksamener som varer lenger enn dette. Det er i hovedsak studenter med lese- og skrivevansker som blir innvilget dette.
  • Forlenget tid i form av hviletid for å hvile eller bevege deg under eksamen og / eller amme. Hviletid blir innvilget til studenter med bl.a. migreneproblematikk, senebetennelser, muskelsmerter, diabetes, pollenallergi.
  • Mulighet for å skrive uten gjennomslag med blyant eller tusj.
  • Ulike hjelpemidler som for eksempel regulerbar stol, bruk av stasjonær PC, leselampe, skrivehjelp/sekretær og døvetolk (tolk skaffer du selv). Du har selv ansvar for at du behersker bruken av hjelpemidlene. 
  • Anledning til å skrive med penn og papir ved digital eksamen
  • Høytlesing av oppgaveteksten på diktafon.
  • Bruk av programvaren Textpilot.
  • Enerom eller rom med få andre.
  • Tilgang til hvilebenk.
  • Endret vurderingsform. Under spesielle omstendigheter kan du søke om endret vurderingsform. Med endret vurderingsform menes for eksempel muntlig i stedet for skriftlig og omvendt, hjemmeeksamen i stedet for skoleeksamen og oppdeling av skoleeksamen over flere dager. Fagmiljøene, dvs. instituttene, vil avgjøre om det er mulig å innvilge alternativ eksamensform. Det skal være faglig forsvarlig og likeverdig med ordinær eksamen. Det er vanskelig å få muntlig eksamen i stedet for skriftlig, fordi det ofte ikke blir vurdert som likeverdig. Du må skrive en god og informativ søknad.

Se utfyllende informasjon i eksamensreglementet.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli innvilget tilrettelegging med bruk av stasjonær pc i emner der det er digital eksamen. OBS! Unntatt fra dette er studenter som søker om tilrettelegging med bruk av stasjonær pc på grunnlag av lese- og skrivevansker (dysleksi).

Merk at det er enkelte fag som ikke egner seg for eksamen på stasjonær pc, og det er enkelte digitale eksamener hvor det ikke anbefales å skrive for hånd. Det er heller ikke alle eksamensoppgaver som egner seg for innlesing på diktafon. Du må ha kontakt med instituttet/emneansvarlig og ta rede på hva som er nyttig for deg og hva som er mulig å gjennomføre for den enkelte eksamen. Studieadministrativ avdeling kan ikke innvilge en tilrettelegging som fagmiljøet ikke ønsker.

Hvordan du søker

Du må søke om tilrettelegging ved eksamen for hvert emne der du har behov for tilrettelegging, i en samlet søknad per semester. Tilrettelegging ved eksamen innvilges kun der du er vurderingsmeldt. Du må derfor søke om tilrettelegging hvert semester.

 

Skriftlig skoleeksamen: Studieadministrativ avdeling behandler søknader om tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen (også digital eksamen). Du søker om tilrettelegging ved å fylle ut dette digitale skjemaet. Du trenger bare å sende én søknad selv om du skal avlegge eksamen ved flere fakulteter.

 

Andre vurderingsformer: Har du behov for tilrettelegging ved en annen vurderingsform (som muntlig eksamen, hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering), søker du om tilrettelegging til fakultetet eller instituttet der emnet administreres. Se kontaktinformasjon under fanen Kontakt.

 

Dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon på sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, det vil si erklæring fra lege, psykolog eller annen sakkyndig, hver gang du søker. For kroniske lidelser kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak fra dette. Dokumentasjonen kan ettersendes etter søknadsfristen, men ikke senere enn 2 uker før eksamen.

Med kronisk menes en tilstand som gjerne er medfødt, som ikke blir bedre av behandling/medisinbruk, eller som ikke vil endres i de årene du er student hos oss. For eksempel dysleksi eller ADHD.

Tilstander som kan behandles og som kan bli bedre eller kontrolleres med medisinbruk regnes ikke som kroniske i denne sammenhengen. Det vil si at senebetennelser og allergiplager ikke regnes som kroniske. Du vil få tilrettelegging, men du må søke på nytt og levere ny dokumentasjon hvert semester.

Vær oppmerksom på at det er saksbehandlere ved Universitetet som avgjør hvilken tilrettelegging du kan få, i henhold til våre retningslinjer. Det som står i legeerklæringen brukes som et grunnlag for de avgjørelser som tas. Legen må gjerne komme med sine anbefalinger men du vil ikke alltid få nøyaktig det som legen skriver.

Vi ønsker å motta legeerklæringer som gir oss god informasjon. Dersom innholdet i legeattesten er for generelt kan det hende du blir bedt om å levere en ny. Vi trenger informasjon om hvilke utfordringer du har de timene som skoleeksamen pågår. Vi har taushetsplikt. 

Dokumentasjon ettersendes til:

Universitetet i Bergen
Dokumentsenter 1
Postboks 7800
5020 Bergen

Det er viktig at legens signatur og stempel er tydelig.

 

Haster det? Da kan du levere dokumentasjonen i stor, svart postkasse merket med Tilrettelegging ved eksamen utenfor inngangsdøren til Langesgate 3. 

 

Lese- og skrivevansker

Dokumentasjon ved søknad om tilrettelegging ved vurdering:

Universitetet i Bergen krever i utgangspunktet at studenter med lese- og skrivevansker (dysleksi) skal utredes på nytt når de starter studiene sine ved UiB. Studenter som trenger ny dokumentasjon (vurderes av Studieadministrativ avdeling), eller som ikke er utredet tidligere, kan henvende seg til Studieadministrativ avdeling på e-post tilrettelegging@uib.no for å be om å bli henvist til ny utredning.

Inntil ny dokumentasjon foreligger, blir søknad om tilrettelegging ved eksamen behandlet på bakgrunn av dokumentasjon fra grunn- og videregående skole. Det vil si at første gang du søker om tilrettelegging ved eksamen, kan du legge ved rapport etter tidligere utredning som dokumentasjon.

Fra høsten 2017 vil Studieadministrativ avdeling ikke lenger skrive ut dysleksiattester i papirform for å legge ved til sensor. Løsningen blir erstattet av at sensor blir informert om hvilke studenter som har dysleksi. Dette er frivillig fra studentens side, og er et eget punkt i søknadsskjemaet.  Denne endringen i grads-og studieforskriften ble vedtatt av Universitetsstyret i desember 2016.

Digital eksamen: vi anbefaler inntil videre studenter med lese- og skrivevansker (dysleksi) å søke om tilrettelegging med bruk av stasjonær pc også i emner med digital eksamen. Dette for å ha nytte av retteprogrammet i Word. Det finnes også et retteprogram i INSPERA. Dersom du heller ønsker å avlegge eksamen digitalt på egen pc søker du ikke om bruk av stasjonær pc. Du kan ikke ombestemme deg på selve eksamensdagen. Våre stasjonære pc’er står i egne eksamenslokaler, ofte langt unna det ordinære eksamenslokalet. Det er avgjørende for vår planlegging å vite hvem som skal sitte hvor.

Permanent tilrettelegging

For studenter med kroniske tilstander kan det innvilges permanent tilrettelegging, også kalt persontilpasset tilrettelegging eller bare persontilpasning. Dette gjelder kun for skriftlige skoleeksamener. Du vil da få beskjed i vårt svarbrev om at du ikke behøver å sende inn flere søknader mens du er student hos oss.

Når du er innvilget persontilpasning vil tilretteleggingen din de neste semestrene bli registrert automatisk omtrent 1-2 uker etter at oppmeldingsfristen har gått ut. Du vil få en epost når tilretteleggingen for semesteret er fullstendig registrert av oss. Hovedgruppen for denne løsningen er studenter med lese-og skrivevansker.

 

Pollenallergi i vårsemesteret

Allergi gir vanligvis ikke grunnlag for å si at studenten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen.

Ved kroniske og alvorlige plager kan det likevel innvilges forlenget tid i form av hviletid. Det må da fremgå tydelig i legeerklæringen hvilke plager det gjelder, hva slags pollen studenten er allergisk mot, konkret hvilke uker/måneder dette gjelder, og det må bekreftes av legen at studenten ikke bare har pollenallergi men har plager langt ut over det normale og at den vanlige medisinen ikke hjelper.

Dersom innholdet i legeattesten er for generelt kan det hende du blir bedt om å levere en ny, eller risikere at søknaden blir avslått på grunn av mangelfull dokumentasjon.

 

Forlenget tid ved eksamen

Universitetet i Bergen skiller mellom utvidet tid og hviletid. Se eget informasjonsskriv om dette nederst på siden. Det utvises alltid skjønn og hver søknad behandles individuelt men i hovedsak er det slik at ren utvidet tid til å jobbe med eksamensbesvarelsen blir innvilget til de som bruker ekstra tid på å avkode setninger og å konstruere nye setninger, samt rette opp i skrivefeil. Utvidet tid kan også innvilges til de som har diagnostiserte konsentrasjonsproblemer eller psykiske utfordringer som gjør at de taper tid.

Hviletid blir innvilget til de som har fysiske utfordringer, hvor helstilstanden er slik at studenten kan føle seg sliten og uopplagt. Det gjelder da pollenallergi, migrene, diabetes, ryggplager, bekkenløsning, smerter etter operasjon, mageproblemer, senebetennelser og lignende.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Vi oppfordrer deg til å søke så tidlig som mulig. Dokumentasjon kan ettersendes etter søknadsfristen, men ikke senere enn 2 uker før første eksamen.

For akutte lidelser som er oppstått etter fristens utløp, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan UiB vurdere søknader etter fristen. Du må da dokumentere at behovet for tilrettelegging har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut.

Når får du svar på søknaden

Når søknadsfristen har gått ut blir søknadene behandlet fortløpende etter hvilken dato første skoleeksamen finner sted. Det vil si at de som har sin første eksamen tidlig i semesteret får svar først. Vi etterstreber å gi alle et svar senest 2 uker før første eksamensdato. Så lenge du har fått kvittering på epost om at søknaden er mottatt kan du være trygg på at den blir behandlet.

Vi anbefaler alle våre studenter å bruke digital postkasse. Da får du vårt svarbrev så snart det er ferdigstilt hos oss. Hvis svarbrevet må sendes i vanlig postgang er det viktig at navnet ditt står på postkassen. Vi sender ikke svarbrev via epost.

Kontakt

Skriftlig skoleeksamen: Har du spørsmål om tilrettelegging ved skriftlig eksamen kan du sende e-post til: tilrettelegging@uib.no eller kontakte Nina Fox ved Studieadministrativ avdeling.

Andre vurderingsformer: Spørsmål om tilrettelegging ved andre eksamensformer (muntlig eksamen, hjemmeeksamen osv.) kan rettes til fakultetet eller instituttet som administrerer emnet: