Hjem

Lærerutdanning

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning, heiltid og deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit eittårig påbyggingsstudium som kvalifiserer deg til arbeid som lektor eller adjunkt på trinn 5 - 13 i den norske skole. Studiet som blir omtala her gjeld for allmenne og teoretiske fag. NB: På grunn av endra opptakskrav, er sidene under revisjon. Informasjonen kan derfor i ein periode vere mangelfull, og vi vil råde deg til å kontakte studierettleiar (laerer@uib.no), dersom det er noko du er i tvil om.

Kven kan søkje PPU?

Eittårig praktisk-pedagogisk utdanning bygger på tidlegare avlagt høgare utdanning (minst 180 studiepoeng). Du må ha 60 studiepoeng eller meir i minst eitt undervisningsfag, for å kvalifisere til PPU. Søkarar med to fag vil bli prioritert i opptaket, men har du humanistisk eller samfunnsvitskapleg bakgrunn, vil du kunne få opptak berre med eitt undervisningsfag. Det same gjeld dersom du har matematikk eller psykologi. Sjå oversikta over kva fag som kvalifiserer for opptak til PPU

Vi tilbyr både ein heiltids- og deltidsvariant. For deltid er det førebels berre tilbod om realfag. Les meir om PPU deltid her.

Frå haust 2019 vil det bli innført krav om fullført mastergrad for opptak til PPU, både heiltid og deltid. Les meir om desse krava her og her.

Kvar kan du undervise?

Med ein fullført praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer du til å undervise frå femte trinn på barneskolen til vidaregåande skole og vaksenopplæring.

Korleis søker du?

PPU har opptak kvar haust med søknadsfrist 15. april. Det vil bli opna for søking i Søknadsweb  frå februar 2017.  Sjå meir informasjon om søknadsprosessen under.

OBS!

Praktisk-pedagogisk utdanning må ikkje bli forveksla med det nye årsstudiet i pedagogikk. Begge studieprogramma går over eitt år, men årsstudium i pedagogikk kvalifiserer ikkje for læraryrket.

Dette studieprogrammet tilbyr ikkje musikk eller kunst som didaktisk tilbod. Er du interessert i dette, må du søkje på det PPU-programmet i musikk/kunstfag som blir tilbode av Fakultetet for kunst, musikk og design

Vi gjer merksam på at vi heller ikkje har tilbod til søkarar med reine økonomi/samfunnsøkonomi- eller marknadsføringsutdanningar (men desse faga kan inngå som ein del av ei matematisk- eller samfunnsfagleg utdanning). Er du ein slik søkar, må du ta minst 30 stp samfunnsfag i tillegg for å bli tatt opp på PPU i samfunnsfag. For å vite meir om kva du fag og emne du må supplere med, send inn eit skjema for vurdering om fagbakgrunn. Sjå meir om dette i faktaboksen på høgre side.

Vi har ikkje tilbod om didaktikk i idrett, økonomi eller juss, men fleire andre fag. Oversikt over fag som blir tilbode i PPU finn du her