Hjem

Utdanning

erasmus+

Stockholms Universitet og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandSverige
  • ByStockholm
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma i kunsthistorie og andre studentar som ønsker å ta emne i kunsthistorie når dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelor- eller masterprogram i kunsthistorie blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i kunsthistorie: Det passar best å reise på utveksling i løpet av fjerde, femte eller sjette semester av bachelorprogrammet. Det er tilrådd at du tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar i kunsthistorie: Det passar best å reise på utveksling i andre semester av masterprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studierettleiaren for programmet du gå på i kva semester du kan ta frie studiepoeng. Det er vanlegvis då det passar best å reise ut.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er svensk og engelsk.

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på, at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta emne som skal inngå i ei spesialisering i kunsthistorie, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne i kunsthistorie ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå. Ver merksam på, at dersom du skal ta emne på 200-nivå på utveksling, så må du finne emne som har semesteroppgåve, eller tilsvarande vurderingsform, på (til saman) minimum 10 studiepoeng.

Dersom du skal ta emne som frie studiepoeng i ein bachelorgrad, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Stockholms universitet blei grunnlagt i 1878 og har i dag rundt 70 000 studentar. Universitetet har fire fakultet og studieløp innan naturvitskap, humaniora, samfunnsvitskap og rettsvitskap. Hovudcampusen heiter Frescati, og ligg midt i ein stor nasjonal bypark nord for Stockholm. Området er lett tilgjengeleg med metro. I tillegg finst ei rekke små campusar og enkeltbygningar andre stader i byen.

Stockholm er Sveriges hovudstad og Nordens mest folkerike by, med i underkant av ein million innbyggarar. Byen er kjend for å vere blant verdas beste studentbyar, med høg levestandard og nærleik både til storbyliv og vakker natur. Byen har kystlinje mot Austersjøen, og har 14 øyar innan bygrensene. Stockholms skjergard er langt større og rommar meir enn 30 000 øyar.

Bustad

Universitetet har eit bustadkontor hjelper internasjonale studentar med å finne bustad. Ein kan søke via Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som eig og driftar dei fleste studentheimane i Stockholm. Om ein ønsker å finne bustad privat er det nødvendig å vere tidleg ute.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2017

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2016 - 15.01.2017

Undervisningsformer

Undervisinga i mine fag bestod av både forelesingar og seminar. Begge deler bestod av grupper på rundt 20 personar og det er forventa at du deltar aktivt i seminara. Fordi gruppene er såpass små blir ein godt kjent, noko som gjer det enklare å bidra. Eg hadde forelesing og seminar i to timar om gongen, tre-fire gongar i veka.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er ikkje veldig stort, men det er såpass spredt at det er stor sjanse for at du får det du vil. Tildelinga skjer etter "førstemann til mølla", så bestem deg på forhånd kva du vil ha slik at du kan søke med ein gong det opnar. Elles var det mange som bytta undervegs i dei faga det var ledig plass, så det er mogleg.

Fagleg utbyte og språk

All undervising føregår på engelsk så lenge du vel fag for utvekslingsstudentar. Dette gjer at du raskt blir vane med å både skrive og snakke engelsk. Elles er forelesarane flinke og tek gjerne i mot spørsmål.

Universitetsområdet og byen

Stockholm er ein nydelig by som ein lett blir kjent med. T-bane-nettet er godt utvikla og gjer det enkelt å komme seg rundt. Universitet ligg nord for byen, ca 10 min med banen frå T-centralen. Det er dermed lett å ta seg rundt. Campus har fleire grønne områder og er lett å finne fram på. I tillegg er det mange leseplassar, så ein treng ikkje stresse med å komme tidlig for å finne det.

Bustad

Eg fekk bustad gjennom universitetet noko som var veldig greit. Då budde eg på Lappis på eit rom med eige bad og delte kjøkken med 10 andre. Det er ikkje veldig høg standard, men det er fin størrelse, pris og beliggenhet. Dersom ein ikkje får studentbustad, må ein vere aktiv på sider på facebook som tilbyr rom og liknande sider.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er heilt supert! Då eg var der, var det veldig mange som budde på Lappis slik at det var låg terskel for sosialisering. I begynnelsen er alle uansett ute etter å bli kjent, så det er berre til å ta kontakt med dei ein møter. Elles har Stockholm som sagt mykje å by på, så det er nok av ting ein kan finne på med sine nye bekjentskap.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2016 - 15.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å skaffe seg et svensk personnummer, særlig hvis du skal være her et helt år. Veldig mye i Sverige krever at man har personnummer. Ellers er alt veldig likt som hjemme, så har ingen andre praktiske tips å komme med utover det åpenbare.

Undervisningsformer

Alle kursene som tilbys er 15 studiepoeng - som innebærer at du bare får ta to kurs i løpet av semesteret.
Videre tar man et kurs av gangen. Den første halvdelen av semesteret jobber du altså kun med ett fag og tar eksamen i oktober (for høstsemesteret) og deretter begynner du heltid med det andre kurset og jobber bare med det som vanligvis har eksamen i januar.
Undervisningen er tilsvarende som ved UiB, altså noen forelesninger i uken. Du har altså mye tid til overs utover forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet for utvekslingsstudenter synes jeg var vel tynt for høstsemesteret, men hvis man ser seg ut noen kurs på forhånd som passer med dine interesser spiller det jo ingen rolle. Det er også mulig for norske studenter å ta svenske fag også hvis man ber særskilt om det, men det vil jeg ikke anbefale. Jeg begynte å ta et svensk fag, men fant fort ut at å gjennomføre svensk eksamen og innleveringer ble for vanskelig fordi det er krevende å skrive på svensk, selv om man forstår det meste muntlig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har aldri hatt så lite å gjøre gjennom studiene som jeg hadde da jeg var på SU. Hvis du kunne tenke deg et utvekslingssemester uten mye å gjøre passer SU for deg. Jeg tok kursene Legal English og European intellectual property law, som altså var veldig overkommelige begge to. Jeg lærte dessverre heller ikke veldig mye, og følte at særlig immaterialrettskurset var veldig overfladisk og ikke ga noe dypt innblikk i stoffet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er kjempestort og 5-10 minutter utenfor bykjernen med metro. Det er et kjempefint campus som deles av alle fakultet.
Til forskjell fra det juridiske fakultet i Bergen er det ikke ett bygg juss-studentene oppholder seg i - forelesningssalene og lesesaler deles av studenter som studerer alle mulige ting. Det synes jeg var litt dumt, for da møtte man ikke nødvendigvis studenter som studerer det samme som en selv.

Byen Stockholm er fantastisk på alle måter! Ganske likt det Oslo har å tilby, bare større.

Bustad

Mange studenter bor i studentboligene som tilbys gjennom skolen. Du må være tidlig ute med søknaden din for å få plass i disse, da det er fler studenter som ønsker å få studentbolig enn de som får. Vær obs. på å søke i tide!
Hvis du ikke har noe særlig kontakter i Stockholm fra før ville jeg anbefalt å søke studentbolig, ettersom det er ganske vanskelig å finne steder å leie på egenhånd.

Sosialt miljø

Det sosiale var stort sett ganske bra, og blir veldig det man gjør det til selv. Det er masse utvekslingsevent i begynnelsen av semesteret så man har mulighet til å bli kjent med mange da hvis man vil. Det er ganske mange utvekslingsstudenter som går juss, så i undervisningen vil du antagelig også støte på mange.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

18.01.2016 - 05.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Studieveilederne ved både UiB og SU er til god hjelp under hele utvekslingsprosessen. Alle spørsmål jeg hadde ble besvart kjapt og SU var veldig flinke til å gi god informasjon om alt fra A til Å gjennom mail. Jeg oppfattet utvekslingsprosessen som lite komplisert. Det var lett å velge fag og jeg har inntrykk av at de fleste fikk førstevalgene sine.

Undervisningsformer

Det er opp til kursansvarlig å bestemme hvordan undervisningsformen skal være så undervisningsformen vil variere fra kurs til kurs. Kursansvarlig bestemmer også vurderingsformen til kurset, så dette vil også variere.
Klassene er mye mindre enn det vi er vant til i Bergen. I hvert fag er det vanligvis mellom 15 og 30 studenter, noe som gjør det lettere å bli kjent med professorene og de andre studentene i klassen.

I Competition Law bestod undervisningsformen av forelesninger og seminarer og var i grunn ganske likt det jeg var vant til fra før av. I dette faget ble vi delt inn i små ”study groups” som vi skulle forberede oss sammen med før seminarene. Vurderingsformen i dette faget bestod av en eksamen og en oppgave+ fremføring av oppgaven.
I International Commercial Dispute Resolution (ICDR) hadde vi bare forelesninger og ingen seminarer. Vurderingsformen i dette faget bestod av en mock mediation, mock arbitration, en oppgave og en eksamen.
Forelesningene og seminarene i begge fag foregikk på ganske lik måte som det vi er vant til i Bergen.

En ting man bør merke seg er at det ofte er obligatorisk oppmøte på nesten all undervisning. I begge fagene jeg hadde var det krav om 80% oppmøte for å kunne gå opp til eksamen. Mitt inntrykk er imidlertid at foreleserne ofte er fleksible med studenter som går over denne grensen. Man kan ofte ”gjøre opp for seg” ved å levere inn en oppgave hvis man går glipp av noe.

Vurdering av emnetilbodet

SU tilbyr flere fag på engelsk, så det vil ikke være noe problem å fylle 30 studiepoeng. En fordel med å studere i Sverige er at man også har mulighet for å ta fag på svensk.

På SU deler de inn semesteret i en A og B periode og har lagt opp til at man skal ha ett fag i A-perioden og et i B-perioden. SU sitt undervisningsopplegg har derfor likheter med det vi er vant til i Bergen og man trenger kun å fokusere på et fag av gangen.

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett har man få utfordringer når man bor i Sverige. De fleste svensker forstår norsk godt. Min oppfatning er likevel at svensker er ikke like flinke i norsk som det nordmenn er i svensk, så man ender ofte opp med å prate en del ”svorsk”.

Det faglige utbyttet har vært stort. Foreleserne vi hadde var både svenske og internasjonale og de var veldig dyktige. Foreleserne i de fleste fagene er folk som har jobbet mye med og har mye erfaring fra det aktuelle rettsområdet. I ICDR hadde for eksempel kursansvarlig mange års erfaring med å jobbe med arbitration ved Stockholm Centre for Commercial Law. Kvalitetsmessig synes jeg fagene på SU holder et høyt nivå.

Universitetsområdet og byen

Stockholms Universitet har i motsetning til UiB et campus-preg. Jusstudentene holder til på Campus Frescati, som er hovedcampuset. Frescati ligger nord for sentrum og det er lett å ta seg til Universitetet med både buss og t-bane. Det tar ca 6 min med t-banen fra Östermalmstorg (sentrum) og ca 10 min fra T-Centralen. Det juridiske fakultetet har ingen egen bygning som i Bergen, men ligger i Södra Huset som også huser flere andre institusjoner. Jeg hadde nesten alle forelesningene mine i dette bygget.

På Södra Huset ligger også Universitetsbiblioteket. Her finnes det mange leseplasser og man finner alltid en ledig plass om man vil lese. I tillegg har de et bredt utvalg av juridisk litteratur både på svensk og engelsk. På campus finnes det også et godt utvalg steder å spise deriblant flere restauranter, cafeer, Pressbyrån og 7-eleven. I tillegg finnes det bokhandel, treningssenter etc, så man finner det meste man trenger der.

Stockholm er en fantastisk by som har mye å by på. Uteliv, shopping, museer, restauranter osv er generelt sett veldig bra. Det er alltid mye å se og gjøre, så man vil aldri kjede seg.
Kollektivtilbudet er svært godt, så det er lett å komme seg rundt i hele byen. Det tar ca 20 min fra Arlanda flyplass til Stockholm sentrum med flytoget. Det er også lett å komme seg til Stockholm fra Oslo med snabbtåget som tar ca 4,5 time. Ønsker man å reise rundt i Sverige og Europa er det lett å komme seg ut med både buss, tog, båt og fly.

Bustad

Stockholm er kjent for å ha et vanskelig boligmarked, og det kan være krevende å finne seg bolig om man ikke er heldig å få studentbolig. Jeg vil derfor anbefale å begynne å lete etter bolig ganske tidlig. Vil man leie privat bør man sjekke ut blocket.se (den svenske versjonen av finn.no) og det kan også være lurt å legge ut en egen annonse her. Ellers finnes det andre sider som for eksempel akademiskkvart.se og bostadsdirekt.com som også kan være til hjelp (jeg har ikke vært noe særlig inne på disse selv, så kan ikke si noe særlig om dem).
Et annet tips er å melde seg inn i facebookgrupper som for eksempel ”Lappis” og ”Nordmenn i Stockholm” og forhøre seg der. Man bør være klar over at det finnes svindlere, så søk etter bolig med sunn fornuft.

Jeg hadde muligheten til å søke studentbolig i Lappkärrsberget (Lappis), Idun eller Kungshamra. Når man søker studentbolig setter man opp alternativene i prioritert rekkefølge, og hvis man er heldig får man tilbud på et av dem. Jeg fikk tilbud om hybel på Lappis der jeg hadde eget rom med privat bad. Jeg delte korridor og kjøkken med 11 andre hvorav ca halvparten var svenske. Dette fungerte veldig bra. Hadde jeg kunnet velge igjen hadde jeg valgt det samme. Lappis ligger ca 10 min gangavstand fra Universitetet og sentrum er en kort tur unna med t-bane eller buss.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø for utvekslingsstudenter ved SU. Det er alltid noe å finne på og både Studentkåren, ESN (Erasmus-nettverket) og Juristforeningen har flere arrangement man kan delta på. De ulike foreningene har hvert sitt bygg hvor det blant annet serveres mat og arrangeres fester. På Juristernas Hus har de for eksempel torsdagspub hver uke og det arrangeres flere ulike arrangement her gjennom semesteret. Det er også populært for både svensker og utvekslingsstudenter å dra på Bojan (Samhällsvetenskapliga föreningens hus) for å feste på torsdager.

Det arrangeres en introduksjonsuke på begynnelsen av hvert semester som det kan være lurt å delta på. Jusstudentene har også mulighet til å melde seg inn i et fadderprogram der man blir delt inn i grupper. I tillegg kan man melde seg opp i et buddy-program, men dette gadd jeg ikke å gjøre siden jeg allerede hadde meldt meg opp i Juridiska Föreningens fadderprogram. For min del synes jeg det var lett å bli kjent med folk, og jeg ble venn med flere utvekslingsstudenter og svensker.

Ellers er det mange utvekslingsstudenter som drar på turer i inn- og utland arrangert av Scanbalt. Jeg dro ikke på noen av disse selv, men det skal visstnok være ganske bra.

Til slutt vil jeg anbefale utveksling til Stockholm på det sterkeste. Stockholm er en fantastisk kul by som byr på alt man trenger. Jeg kommer definitivt å reise tilbake!

stockholm_university_orasis_foto.jpg

Flott bygning
Foto:
© Stockholms Universitet/Orasis foto

Informasjon