Hjem

Utdanning

erasmus+

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg og Institutt for fysikk og teknologi (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByHeidelberg
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogramma i fysikk. I tillegg kan lektorstudentar som har fysikk som eit av sine fag reise ut på denne avtalen. Andre studentar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakuletet kan òg søke dersom dei har tilfredsstillande fagbakgrunn for emna dei skal ta. I fall det er fleire søkarar enn ledige plassar vil fysikkstudentane bli prioriterte.

Ein må ha tatt minst 60 studiepoeng før ein kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i fysikk er det lagt til rette for at ein kan reise på utveksling i sjette semester av studieprogrammet.

Søkarar frå andre studieprogram. Ta kontakt med studierettleiaren for programmet du går på.Venlegvis vil det passe vbest å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er tysk.

Dersom du ikkje har gode nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utreise. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om kva språkkurstilbod som eventuelt finst for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Skal du ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar og skal vere ein del av masteravtalen. Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg er det eldste, og eit av dei mest prestisjefylte universiteta i Tyskland. Det har tolv fakultet og rundt 28 000 studentar. Utdanningstilbodet spenner breitt, men særskilt humaniora, naturvitskapane og medisinske fagområde er vektlagde. Universitetet ligg midt i gamlebyen, sentralt plassert i høve til kaféar, butikkar, bankar, og alt anna ein har bruk for i kvardagen.

Heidelberg er en idyllisk, liten universitetsby i Baden-Württemberg, sørvest i Tyskland, med om lag 150 000 innbyggarar. Her finst både eit stort slott og koselege gater med gamle mursteinshus tett i tett. Klimaet her er varmt samanlikna med andre delar av Tyskland. Byen har òg eit rikt kulturtilbod, og arrangerer blant anna jazzfestival, filmfestival og eit eige vampyrball (ein del av karnevalfeiringa) kvart år.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad til internasjonale studentar så langt kapasiteten rekk. Kapasiteten er ofte knapp på den private marknaden rundt semesterstart, nye studentar blir oppmoda om å vere ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - februar og mars - august.

Studentrapportar

2017

Medisinstudiet - Høst 2017

Medisinstudiet - Høst 2017

04.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg gjerne opp til språkkurs. Kan ta kurs i regi av universitetet, men det byrjar som regel for seint for medisinstudentane, i alle fall gjorde det det på haustsemesteret. Dette fordi medisinstudentane som regel byrjar i byrjinga av september, medan offisiell studiestart er først i midten av oktober. Veldig rart. All infoopplegg osv frå universitetet si side begnte difor også for seint for oss. Type Buddy-program osv osv. Men sånn er det no berre.

Utvekslingsansvarleg hjå Heidelberg er det mykje hjelp i. Ho får beskjed om kva fag du skal ta, og set opp ein plan. For dei lokale studentane er dette eit semester med 4 emner, men me skal berre ha gyn og ped. Det er eitt fag i slengen, på 4 veker med avsluttande eksamne. Praksis tek ein i tillegg. Sosialt sett var dette litt dumt, for då havna me i to ulike klassar i gyn og ped, slik at me ikkje rakk å bli ordenteleg kjend med folk før me bytta klasse igjen. I praksisen er ein som regel åleine, så ikkje noko klassemiljøfeeling der heller.

Me hadde 4 veker gyn først, så 4 veker ped, så 3 veker praksis i gyn, 1 veke fri, og 3 veker praksis i ped. Dette fungerte greitt, men vil anbefale å ha undervisning, og praksis rett etter kvarandre. For oss blei dette ein 8 veker lang eksamensperiode, der me ikkje fekk så mykje tid til å bli kjend med byen og andre osv osv. Anbefalar også å ha gyn først, då det er litt lettare språkmessig.

Undervisningsformer

4 veker intensivt med førelesningar og avsluttande eksamen i begge fag. Begge fag har multiple choice og OSCE same dag.
Tykte generelt at førelesningane var gode, og dei gjekk fint an å henge med på språkmessig. Det er generelt færre førelesingar enn me er vande med frå 2005-studieplanen i Bergen. Ein er max 40 stk i klassen, og sitt i klasserom, så dette bidreg også til at det er lettare å følge med.

GYN/OBS:
Nokre førelesningar er "for alle", medan nokre på ein skrive under på at ein har vore der, for å "sanke poeng" til eksamen. Ein må ha vore på visst mange førelesningar for å få lov til å gå opp til eksamen. Ein kan også sanke fleire poeng for å forbetre eksamenskarakteren, men dette har ingenting å seie for oss sidan me ikkje får med oss karakteren heim uansett. Desse ekstrapoenga hjelp ein ikkje til å stå - stryk er stryk uansett kor mange ekstrapoeng ein har. Kan også melde seg opp til å vere med legar på vakt. Dette gjorde me ikkje då me tenkte at me uansett får masse praksis seinare - men det ville eg absolutt ha gjort!!! Dei fleste verka nøgde med dette tilbodet. Har også 2 timar praksis i 5 dagar, med varierande kvalitet.
Multiple chpice var veldig basert på gamle eksamensoppgåver, som florerer "ulovleg" rundt. Få tak i tilgang til GoogleDisken dei brukar til det. Alle brukar det. OSCE var uhøgtidleg med 5 postar på 5 minutt kvar. Ingenting å grue seg til!:)

PED:
Meir opplegg enn i gyn. Her får alle ein personleg timeplan, og det er meir obligatoriske ting. Det er problembasert læring ein gong i veka, virtuelle pasientar ein går gjennom heime og diskuterer i grupper, kommunikasjonskurs og undervisningsvisittar på ulike avdelingar. Veldig bra opplegg!! OGså her kan ein sanke ekstra poeng, blant anna ved å vere med på vakt. Som i gyn betyr desse poenga nada for oss, men verka som folk hadde stort utbytte av å vere med på vakt. Vil også anbefale å vere med i "Allgemein Ambulanz"!
Eksamen her var ein fancy multiple choice på data med såkalla "nedtrekksmeny". Den var mykje vanskelegare enn gyn, då den ikkje i like stor grad var basert på gamle oppgåver. OSCE er 10 stasjonar med 5 min på kvar. Også her var OSCE veldig greitt. Det ligg skript på GoogleDisk med alle postar som har vore, og me fekk ikkje noko nytt. Hyggeleg affære:)

PRAKSIS:
Gyn: 3 veker. Absolutt inga plan. Møter berre opp på morgonmøte, og ser kva som skjer. Som famulant har ein PLIKT til å assistere på operasjon dersom det trengst. Om ein er ei kirurgspire er jo dette sikkert draumen, men eg personleg vart veldig oppgitt av dette systemet. Me har nemleg også plikt til å trille pasienten ut etter oppvåkning, og ein sit stort sett heile dagen på operasjonsstova. Læringsutbyttet er heilt avhengig av om kirurgen gidd å lære deg noko. Etterkvart vart dei meir kjende med deg, og ein fekk gjere mykje meir. Fordelen var jo at me fekk assistert ved ein haug ulike operasjonar, og fekk etterkvart sydd mykje. MEN, langt over halvparten av mi praksistid har vore på operasjonssalen, og me måtte verkeleg "kjempe" for å komme oss unna for å få gjere andre ting, som til dømes sjå fødslar og gjere GU.

PED: Her vert du tildelt ein avdeling, og i utgangspunktet skal du vere der i 3 veker... Her er det rom for forbetring! Eg havna på Kinderonkologi, og ein vert jo litt einspora av å berre ha sett kreft i 3 veker, og ikkje ein einaste anna tilstand.. Fordelen var at dei på kreft undersøkte alle pasientane sine kvar einaste morgon, så ein fekk mykje klinisk trening. På min avdeling var legane veldig greie, og me fekk fiksa slik at eg fekk vere 2 dagar på allgemein ambulanz, og 1 dag på neonatalogi.

Genrelt er praksisen VELDIG opp til deg jsølv kor mykje du får ut av det. Ein må vere litt frampå, og notere seg kva for legar det er vits å vere med og ikkje, for deretter å direkte oppsøke dei når ein har moglegheit. Ein må sjølv ta ansvar for at ein får gjort (i alle fall noko av) det ein skal lære i praksis, for her er det ingen som bryr seg om tenestekort eller liknande.

Vurdering av emnetilbodet

Fagleg bra, men praksisen burde vore betre organisert. Verkar som UiB og Heidelberg ikkje har same forståing av kva praksis er. Dette fordi det er "inkludert" praksis i dei 4 vekene med undervisning, men det er lang frå nok, og kan ikkje samanliknast med den menga praksis ein har i Noreg. Dei 3 vekene ekstra med Famulatur er difor heilt naudsynte, men her trengs det meir planlegging slik at det er klart ein ein får gjort det ein skal.

Fagleg utbyte og språk

Vart veldig god i tysk etterkvart:) Spesielt i ped skal ein snakke mykje under undervisninga også, og ein blir jo då sjølvsagt også flinkare.

Universitetsområdet og byen

Veldig fin by!
Kan klatre fleire stader i nærleiken. Fin gamleby med kafear osv. Fin natur rundt byen. Fint bibliotek i gamlebyen, kjempestygt biblo på medisincampus. Fin buldrehall like utanfor byen.

Bustad

Søkte på bustad på wg-gesucht.de, og det gjekk veldig greitt. Tilby deg å gjere skype-intervju, og skriv søknad på tysk så godt du kan. Generelt er det visst veldig vanskeleg å finne seg bustad i Heidelberg, men det er jo også mange som reiser på utveksling, og ein kan då ta rommet deira for semesteret.

Sosialt miljø

Buddy-program fungerte fint, men begynte jo 1,5 mnd etter at me hadde starta på studiet. Mange får seg venner på språkkurs, men eg gjekk ikkje på kurs. Litt vanskeleg med vener på studiet då me berre var 4 veker saman med dei same folka. I tillegg kjende dei ikkje kvarandre så godt dei heller, pga det er meir hipp som happ når ein tek ulike fag osv. Kan vere med på sportsgreier i regi av universitetet. Mykje ESN-opplegg, om ein er gira på det. Eg var mest med dei eg budde saman med, og andre som eg vart kjend med via klatring eller anna.
Kan reise mykje vekk på tur om ein ynskjer det. Sveits, Frankrike ++ Konsertar, sportsevent osv. Kan komme veldig langt på kort tid, samanlikna med heime. Eg hadde bil, og hadde stort utbytte av det. Var masse til Sveits og Sør-Tyskland og stod på ski og klatra, til dømes.

Høst 2017 - Medisinstudiet - Heidelberg

Høst 2017 - Medisinstudiet - Heidelberg

04.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst – dra til Heidelberg på utveksling! :D Godt faglig utbytte, gode utfordringer, fantastisk by og en veldig fin by å gjøre utveksling i.

Det er alltid en del mail og papirer som må veksles og utfylles før alt er klart. Mitt beste tips er å være tålmodig, og ikke utsette papirarbeid. Det kan ta lang tid å få svar, og tyskerne er regelrette, så misser man en frist så står man litt ille i det. 
Abra Tsolenyanu er Erasmus studentkoordinator. Hun snakker man mest med før avreise, samt Ganna Harms for det praktiske som ikke har med fag å gjøre (bolig, studentbevis osv). Når man kommer ned og begynner fagene er det imidlertid en egen sekretær i hvert fag (og til hver praksisdel) som er ansvarlig for det administrative. Lurt å henvende seg til dem ved oppstart for å forsikre seg om at man står på listene i faget, er inkludert i smågrupper, meldt til eksamen osv - det burde være gjort, men det var litt surr hos oss. Man må også få bekreftelsespairer (Scheine) fra disse ved endt famulatur (praksis) - karakterutskrift får man av Abra Tsolenyanu ved utmelding (samt at de ligger på Moodle, studentportalen). 

Navn og steder det kan være praktisk å vite om når man har kommet ned: 
I gyn er det Frau Mittnacht som ordner det meste (kontor bak heisene og morgenmøterommet, i 0. etg)
I ped er det Frau Telcher som er faglig sekretær og Frau Mayer som er ansvarlig for famulatur (praksis) (sitter begge rett ved forelesningsrommene)

Jeg ville også gått inn på UiO sine hjemmesider og lest studentrapporter derfra, Oslo har hatt denne avtalen lenger enn Bergen.

Undervisningsformer

Viktigste og varmeste anbefaling: Start med gynekologi! Innhold og språklige utfordringer var større i ped enn i gyn, så man tjener mye på å ha det den veien med tanke på eksamnene. Ville også prøvd å få til gyn modul først (fag og eksamen) og deretter gyn famulatur rett etterpå (sept-okt), da har man litt tid til å få med seg semesterstart og bli kjent med andre studenter i oktober også. Videre ped modul og ped famulatur (nov-des). Man blir litt kastet rett inn i eksamenstid, men det lønner seg å ha det sånn etter min mening.

GYN
Dagene varer som regel fra kl 10 (eller 8) til 14-tiden, avhengig av hvilke seminarer man velger å gå på. Undervisningen foregår i fire uker, en av disse ukene har man Studentenunterricht i klinikken (fra 8-10) før forelesning (noe som var veldig gøy og nyttig sammen med all teorien). Eksamen er fredagen i siste (fjerde) uke. Man må ha 15 Zusatzpunkte for å kunne gå opp til eksamen, noe man får helt greit ved å være tilstede i seminarene (dette var mange ganger bare som forelesning, og hvis man liker forelesninger får man med seg større deler av pensum ved å delta på disse også). Man må melde seg opp til seminarer på Moodle (studentportalen) - lurt å sitte klar når de slippes (man får mail om tidspunkt), de mest populære og mest praktisk rettede seminarene blir fortest utbooket. Man kan også få ekstrapoeng av å ta en nattevakt (kveldsvakt) i klinikken. Man blir ikke megagodt tatt vare på som student som vi er vant til i Norge, men det er en god utfordring og bra for å få noen knagger å henge alt stoffet på – så prøv!

Det er også et stort tema at man kan samle ekstra poeng utover det man trenger for å forbedre karakteren (opptil fire poeng tror jeg deg var). Greit å vite at dette gjelder KUN hvis man har bestått eksamen, det hjelper ingenting for å øke sjansene til å bestå i seg selv (det samme gjelder i ped), så ikke stress med ekstrapoeng hvis det alleree er nok.

GYN FAMULATUR var dessverre noe kaotisk, men man kommer inn i det etter hvert, og med litt ståpåmot får man med seg en god klinisk læring. Som praktikant i Tyskland er man litt mer forventet til å ”jobbe” enn hva vi er vant til i Norge, så det ble mange timer på operasjonsbordet som assistent. Det er imidlertid interessant, og man får gjort og sett mye mer enn det vi er vant til på operasjonssalen i Norge. Men vi måtte selv ta ansvaret for å få med oss litt variert klinikk. Anbefaler å bli med en del på Allgemein Ambulanz (poliklinikk, og litt tilsvarende akuttmottak/legevakt i Norge, men da bare med gyn-pasienter). Etter morgenmøtet må man bare spørre seg frem til hvem som har hva, og henge seg på. Det er et mye tydeligere hierarki i tyskel sykehus, (med Herr Prof. Dr. Schmidt-titler, studentene har litt nederste rang, og ja.. det er bare sånn det er, og en gøy kutur-forskjell – men de fleste er likevel veldig hyggelig bare man blir litt kjent med ansiktene til hverandre).
Fødesalen (Kreissal) og Schwangerschaftsambulanz var topp for obstetrikk, og ellers er det greit å få med seg visitt på føde –og gynavdeling (Station), men begrenset hva man får lært der etter et par ganger (han på Geburtstation (Lapert) var veldig hyggelig LIS å gå med). Ville også blitt med på kveldsvakt.
Anbefaler å printe ut engelsk tjenestekort fra Norge, og bruke det som argument til å gå forskjellige steder utenom operasjon. Det er som regel alltid en PJ-ler (Praktisches Jahr-student) tilstede som organiserer og tar vare på famulantene (oss).
Med litt guts, pågangsmot, smil, uhøytidelighet og selvironi går det veldig bra

PED
Ped har masse bra undervisning! Her er det PBL (POL) i smågrupper, Computer based case teaching (TBC), kommunikasjonstrening med skuespillere, forelesninger og flere klinikker på ettermiddagene. Det samme gjelder her med Zusatzpunkte, bare at de kaller det Portofolie. Men det er mer enn nok å få med seg alt i ped vil jeg si, og karkateren i seg selv er kanskje ikke det viktigste for oss utvekslingsstudenter, så ikke stress med ekstrapoeng.

PED FAMULATUR
Vi fikk tildelt én avdeling for tre uker, noe som ble litt for spesifikt og likt for så lang tid, men samtidig får man mulighet til å bli kjent med folk/legene, noe som lønner seg da du får mer slækk og lov til å gjøre mer etter hvert som de blir kjent med deg. Heidelberg UniKlinik er annerkjent og har mange sjeldne diagnoser og spesialbehandling. Så igjen vil jeg anbefale å prate meg til noen dager på Allgemein Ambulanz (0. Etg ved den store inngangshallen). Her fikk vi lov til å ta imot egne pasienter tilslutt, og man får undersøkt masse barn og sett mye bra pediatri. På avdeling er det visitt og postarbeid som vanlig, men også mottak av pasienter som blir innlagt, så mye læring her også. Legene i pediatri er generelt veldig hyggelige, og det er alltid lurt å nevne at man er fra Norge, så får man både litt utlending-medlidenhet og en ice-breaker for samtaletema. Ville brukt tjenestekort i pediatri også, for å få en unnskyldning til å ta noen dager på andre avdelinger enn den du har fått tildelt. Det er egentlig ingen som har ansvar for famulantene, så så lenge man ikke er for mye i veien gikk det greit å bytte litt steder. I tillegg til Allgemein er Neo å anbefale, da får man gjort nyfødtundersøkelse og sett litt bebiser. Det er også bare å slenge seg på undervisning som PJ-lerne har, alltid bra med litt teori igjen inni all praksisen.

En liten note verdt å nevne er at alt av blodprøver og venefloner er en legeoppgave i Tyskland. Face it, deal with it, ikke irritér deg over det. Dette er ofte studentenes jobb! Si tydelig ifra hvis du er utrygg å gjøre det på barn, men ellers er det god trening, selv om det føles unødvendig og lite effektivt som student i læring. En annen ting er at en normal tysk arbeidsdag er fra 08-17, mange syns det er greit at studenter går før, andre rynker litt på nesa.

EKSAMEN
GYN
- Multiple choice
- OSCE

PED
- Halve MC halve case-spørsmål med rullgardin-valg for svar
- OSCE

Under undervisningen i begge fag har man kurs med øvelser som kommer igjen på OSCE, så lønner seg å følge godt med der. OSCE er faktisk den lettere delen av eksamen, selv om det virker litt avskrekkende og skummelt. De er veldig greie, og jeg tror ingen kan stryke på OSCE, og det var mye mindre krevende enn hva vi trodde. Det er en fin prøveform som tester om man har fått med seg basisen, samt noen øvelser som man som sagt får trent på først uansett (mye er på dukker). Det ligger også gamle eksamensoppgaver ute (osce og mc), pass på å få tilgang på google docs av medstudenter, så er man ganske safe.

Vurdering av emnetilbodet

I UiB sin avtale var ikke famulatur inkludert, og vi måtte ordne dette selv før avreise. Mulig det blir tatt inn nå, men bare vær obs på at Famulatur (altså praksisutplasseirng i 6 uker) ikke er forbundet til universitetet, og må avtales separat med UniKlink (ref. egne sekretærer osv). Man får det likevel godkjent praksisen i Erasmus-avtalen. Ikke alle tyske medisinstudenter har praksis i gyn/ped, da de har totalt 4 mnd av studiet der de kan velge famulatur selv, og så har de jo PJ (prakschisches Jahr) hele sisteåret (greit å vite).

Fagene er som sagt veldig bra og lærerike, litt stressende, men verdt det!
Praksis avhenger altså en del av egen innsats og interesse, men hvis man er litt forberedt og mister litt sperrer på å spørre seg frem, så ordner det seg. Jeg tror vi fikk se mye variert og flere ”sjeldne/interessante” sykdommer/tilfeller enn det vi ser i Norge, enkelt bare fordi det er så mye høyere innbyggertall i Tyskland at det forekommer oftere.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var veldig bra, effektive og man lærer mye på kort tid. Litt overveldende at det er fire uker med alt pensum og eksamen direkte etterpå, og det var litt tøft i starten må innrømmes, men det gikk overraskende bra. Hvis man prøver å være ajour, begynner å lese fra starten av, og tar det som en lære-eksamens-periode, er det faktisk veldig nyttig og bra. Med praksis etterpå får man god repetisjon og det gjør det ekstra gøy i praksis (i motsetning til hjemme, hvor praksis er lenge før eksamen). Det går også helt fint å ikke være helt stø i tysk før man begynner, det kommer fort, og folk er veldig imponert at man i det hele tatt snakker tysk.

Litt avhengig av tyskkunnskapene selvfølgelig, anbefaler jeg egentlig å delta på språkkurs først. Da blir man også lettere kjent med folk. Selv om tyskerne i forelesning er hyggelig og sier hei, er det ikke så lett å bli venner med dem. Det er litt samme stemningen som i Norge, når vi får utvekslingsstudner i klassen…
Problemet med kurset er at det er i september, og første modul i gyn starter også i begynnelsen av september. Så hvis man kan avse januar til utveksling også, ville jeg lagt inn den ekstra måneden – hvis det er mulig (?) (altså: sept språkkurs, okt gyn, nov gyn famulatur, desember ped, jan ped famulatur) – man har ikke tid å ta språkkurs sammen med faget. (modulene kjøres fire ganger i semesteret, så man har litt å velge i. Et vanlig famulatur er i 4 uker, men syns det passet greit å følge norsk stil og ha tre uker i hver. Datoer avtales med Abra Tsolenyanu)

Universitetsområdet og byen

Se "Bustad"

Bustad

Anbefaler å bo i privat kollektiv – dette er veldig greia blant studenter i Tyskland. Legg ut annonse (Anzeige) på WG-gesucht.de f eks (i god tid!), så øker sjansen for å bli kontaktet også, og send mail og avtal skypemøter. Veldig mye lettere å skaffe seg bolig ved å ringe, etter min erfaring. Heidelberg er en liten by med mange studenter, så boligmarkedet er ganske sprengt. Studentwohnheim (SiB-bolig-ekvivalent) kan man også søke på, og er sikkert også helt greit – tror det er kollektivløsninger her også. Jeg bodde i Handschuhsheim, et veldig koselig område jeg kan anbefale, som er 15 min med sykkel til sykehuset, og 15 min til byen (Altstadt). Altstadt er også veldig koselig å bo i, og Weststadt ligger også sentralt. Rohrback, Südstadt, Eppelheim osv vil jeg si er litt for langt unna. Viktig å vite at man bare kommer til å oppholde seg i Neuheimer Feld (INF) på Frauenklinik/Kinderklinik (som ligger vegg i vegg), all undervisning er også i denne bygningen, og studentmensaen (kantina) er også rett ved i dette store uni-området.

Sosialt miljø

First thing: skaff deg sykkel! Livet er kjipt uten. Heidelberg Fahrrad Flohmarkt er en fin gruppe på fb.
Som sagt, tyske studenter er dessverre ikke de letteste å bli kjent med, men ikke la det bli en sperre. Det var sånn det var for oss, kanskje annerledes for nestemann.
Erasmus life er stort i Heidelberg, og det er nok av eventer og ting å delta på, så man blir fort kjent med folk uansett.
Heidelberg er veldig koselig, har fine skoger til tur/jogging og to ”Fløyen-topper” på hver sin siden av elva. Masse kneiper og tradisjonell tysk mat, godt øl, bra kulturtilbud og god stemning.
En time med tog til Frankfurt, som også er flyplassen vi brukte. Mannheim er litt mer moderne større by enn Heidelberg, hvis man vil på klubb, shoppe, kino eller lignende. Folk er veldig hyggelige i Heidelberg, og ikke like ”strengt typisk tysk” som man kanskje har opplevd/hørt om fra Nord-tyskland. Hehe.

Jeg sender gjerne linker og mer ”sosiale/kulturelle” anbefaling på mail hvis det er av interesse. Bare å ringe eller sende mail ved flere spørsmål

Lill Sofie

2016

2015/16 - BA i tysk

2015/16 - BA i tysk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det jeg kan anbefale er å gjøre ferdig/klar allt av papirarbeid i god tid før man drar slik at man ikke må tenke på det når man er fremme.
Det hjelper også å kunne tysk så godt som mulig før man drar, da dette selvfølgelig gjør dagligdagse praktiske oppgaver og sosialisering enklere, men språket kommer også fort på plass etter et par uker i Tyskland.

Undervisningsformer

Undervisning i Heidelberg går nesten bare på tysk, men det finnes kurs for alle nivåer.
I alle kurs jeg har deltatt i kan man i løpet av semesteret bare være borte 2 ganger, uansett hva unnskyldningen er.
Mange kurs, spesielt "Proseminar" er lagt opp slik at man i løpet av semesteret har en presentasjon og på slutten skriver man en type hjemmeeksamen. Andre har en eller flere prøver/eksamener. I disse fagene, spesielt de som er rettet mot utvekslingsstudenter, er vanligvis prøven i nest siste uke før semesteret er ferdig.

Vurdering av emnetilbodet

De fleste fagene er veldig spennende og interessante. Jeg kan spesielt anbefale fagene som er rettet mot oss utvekslingsstudenter: "Lehrangebot für Kurzzeitstudierende".

Fagleg utbyte og språk

Lærer masse både faglig og om det tyske språk, spesielt gjennom "Lehrangebot für Kurzzeitstudierende". De fleste er lagt opp slik at vi virkelig bra kan tilegne oss både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Universitetsområdet og byen

Gammlebyen er nydelig! Neuenheimer Feld er et vanlig sted å bo som student, og det er helt ok. Ikke særlig flott men full av studenter og ikke langt fra universitet. Heidelberg er ikke en alltfor stor by, den virker fort hjemmekoselig og man har vanligvis ikke problemer med å finne fram. Byen er også omringet av fjell og flotte naturområder for de som liker å gå tur.

Bustad

Bodde i en helt grei leilighet med en venn. Ganske likt som i norge.

Sosialt miljø

Man får lett venner uansett hva slags type person man er. I begynnelsen og i løpet av semesteret holdes mange forskjellige kjekke events hvor man lett blir kjent med nye mennesker. På universitet er også de fleste veldig hyggelige og kjekke å snakke med.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 26.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Universitetets og fakultetets hjemmesider er nokså informative, men selv opplevde jeg de som noe uoversiktlige og de kan være litt tunge å sette seg inn i. Det aller beste forberedelsestipset for min del var å kontakte tidligere studenter som har vært på utveksling der gjennom e-post o.l. dersom man har konkrete spørsmål eller bare ønsker å høre litt om hvordan oppholdet var, samt å lese andre studentrapporter fra tidligere opphold.

Selv kan jeg starte denne rapporten med å si at jeg hadde mitt livs år ved Heidelberg Universität og anbefaler på det aller sterkeste å velge denne byen og universitetet dersom man vurderer Tyskland! Ytterligere grunner til dette annet enn at Heidelberg er en fantastisk studentby og universitetet er et av Tysklands ledende (særlig innen juss) kommer jeg nærmere tilbake til under andre punkt i denne rapporten.

Helt generelt vil jeg også innledningsvis tipse om å bli to semester i Heidelberg, og ikke kun ett. Jeg var selv borte to semester og tror ikke jeg hadde hatt en så fantastisk opplevelse samt utbytte av utvekslingen min om det ikke hadde vært for at jeg ble ett helt år. For det første går ett semester altfor fort og er plutselig over før man rekker å finne seg ordentlig til rette. For det andre setter tysken seg først ordentlig godt andre semester (dette kommer selvsagt an på hvor gode språkkunnskaper man har før avreise, hvilket språknivå man har som mål å oppnå osv.). I tillegg er semestrene noe forskjøvet i forhold til Bergen, med semesterstart i oktober til slutten av januar, og på våren i april til slutten av juli. Slik at dersom man reiser på høstsemesteret er man ikke ferdig i Heidelberg før i slutten av januar (eksamenene er stort sett etter jul) og dermed mister man nesten en hel måned av vårsemesteret hjemme i Bergen dersom man tenker å skrive masteroppgave semesteret etter utvekslingen. Jeg vil derfor anbefale to semester med valgfag på det sterkeste, evt. gå LLM-programmet som også tilbys der.

Undervisningsformer

Det juridiske fakultetet i Heidelberg tilbyr både forelesninger, seminarer, arbeidsgrupper, workshops og moot courts. Selv om det stort sett legges opp til at utvekslingsstudenter benytter seg av forelesningene, da det stort sett er i de mer rent tyske fagene hvor det tilbys seminarer og som hovedsaklig er rettet mot tyske studenter, og utenlandske studenter derfor ikke får særlig utbytte av. I tillegg til at språkkravet kan være for høyt i mange av seminarene da man gjerne leverer inn store skriftlige arbeid underveis. Jeg vet av noen utvekslingsstudenter som benyttet seg av dette, men det aller vanligste var å delta i forelesningene, som det uansett blir mange av. Det fantes også en egen Erasmus-kollokvie som minnet litt om arbeidsgruppene vi er vant til her på fakultetet, med en eldre student eller professor som gjennomgår praktikumsoppgaver og metodeteknikk, noe som gir utvekslingselevene mulighet til å lære å skrive tyske praktikumsoppgaver. I tillegg finnes det også komparative seminarer hvor ulike lands rett innenfor bestemte rettsområder gjennomgås. Jeg deltok selv på begge, og synes det var en fin mulighet til å delta litt mer aktivt som deltaker enn kun å gå i forelesninger hvor man gjerne blir mer "passiv" tilhører.

Vurdering av emnetilbodet

Det juridiske fakultetet i Heidelberg kan friste med veldig mange ulike fag og rettsområder. De skal særlig være gode på internasjonal rett men holder jevnt over et meget høyt nivå i følge ulike målinger både nasjonalt og internasjonalt. Selv hadde jeg alt fra innføring i islamsk rett, menneskerettighetsfag, komparativ personvernrett til kriminologi, ungdomsstrafferett og tysk forfatnings- og sivilrett. Å studere juss i Heidelberg er er svært anerkjent blant tyskerne og det var lett å merke at både studiet og de fag som tilbys der er svært populære og gode i Tyskland. Både selve Universität Heidelberg og det juridiske fakultetet gjør det som nevnt veldig godt både i nasjonale og internasjonale rangeringer.

Når det gjelder selve fagvalget ble dette litt mer komplisert enn antatt. Problemet er at fagene er nokså små i Heidelberg, dvs. et fag er nokså lite verdt, mange av dem kun 3 ECTS-Credits. Derfor ender man opp med å måtte ta nokså mange for å tilfredsstille krav til fakultetet hjemme og lånekassen. Det var dermed en liten utfordring å få timeplanen til å gå opp slik at forelesninger ikke kræsjet med hverandre. Hva gjelder forhåndsgodkjenningen av fag anbefaler jeg å søke om så mange fag som mulig (med utgangspunkt i fakultetets oversikt over aktuelle fag og emner som publiseres på dets hjemmeside, se evt. denne siden: http://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120142=63736|63667&P.vx=mittel). Man vil nok uansett oppleve å måtte gjøre om på mange av de forhåndsgodkjente fagvalgene når man kommer ned til Heidelberg og får oppgitt de ulike tidspunktene slik at timeplanen faktisk går opp. Plutselig opplever man også at ikke alle professorene er like enkle å forstå eller like utvekslingsstudentpositive, -jeg byttet blant annet et fag fordi professoren snakket så vanskelig og fort tysk at jeg ikke fikk noe utbytte av forelesningene. Og det å forstå og å få med seg hva som foregår i forelesningene er en stor fordel ettersom de stort sett er hovedgjenstand for hva det spørres om på eksamen. Jeg kjøpte av den grunn også lite pensum, lånte evt. noen bøker på biblioteket og printet fra de for å supplere stoff fra forelesningene.

I forhold til eksamen tar man som utvekslingstudent (stort sett) ikke samme eksamen som de tyske studentene, ettersom de heller har større oppsamlingseksamener i f.eks offentlig rett eller strafferett. Vanlig praksis er derfor at man i begynnelsen av semesteret spør den enkelte professor om hun/han tilbyr en muntlig eller skriftlig eksamen/prøve for utvekslingsstudentene på slutten av semesteret, noe de aller fleste gjør. Jeg hadde en god blanding av muntlige og skriftlige eksamener, samt i et fag besto "eksamen" i en muntlig presentasjon på tysk. Særlig muntlige eksamener var nokså uvant fra det vi er vant med her på Dragefjellet, men jeg opplevde at professorene stort sett hadde forståelse for at juss er vanskelig på et fremmedspråk og i et annet land, og at så lenge man gjorde en innsats og prøvde så godt man kunne la de godviljen til.

I den forlengelse kan jeg nevne at de aller fleste fagene som tilbys ved det juridiske fakultet i Heidelberg er på tysk, selv om det finnes noen på engelsk også. Jeg endte med å ha kun tyske fag og alle eksamenen ble derfor også da på tysk. I starten opplevdes det som litt uoverkommelig og utfordrende å skulle følge med i forelesning, ta notater og ikke minst forstå den materielle jussen på tysk, da tyskkunnskapene mine var noe begrenset og trengte en god oppfriskning. Dette ble gjort gjennom én måneds intensivspråkkurs i september før semesterstart samt språkkurs gjennom hele første semester. Men til tross for litt språklig frustrasjon og kamp de første månedene er lærekurven kjempebratt og mestringsfølelsen man sitter igjen med er enormt stor. Etter ett år i Tyskland føler jeg nå at jeg snakker så nokså flytende tysk enda jeg startet med et svært middelmådig nivå. Så dersom man føler seg litt usikker på tyskkunnskapene, men har hatt det på ungdomsskolen/vgs bør språket absolutt ikke være en grunn til å ikke velge Tyskland! Språkkurset som universitetet tilbyr med oppstart i september, én måned før semesterstart, er også å anbefale på det sterkeste. Særlig ettersom man da møter andre studenter man skal gå sammen med resten av oppholdet, og det er en glimrende sjanse til å også bli kjent med utvekslingselever fra andre fakulteter enn det juridiske.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er kanskje noe begrenset da det er mye nasjonal tysk juss det undervises i. Samtidig åpnet det øynene mine også å se hvordan andre rettsområder fungerer i Tyskland som civil law-land og det var sånn sett nokså lærerikt og interessant å få et lite innblikk i et annets land retts- og styringssystem. I tillegg er som nevnt tilbudet for internasjonale fag og EU-fag nokså stort og variert, og det var ekstra spennende å sitte midt i Sentral-Europa og høre på dyktige og verdensvante professorer dele sin kunnskap. I tillegg var det interessant å få et større innblikk i EU-retten gjennom tyske" øyne" og som det viktige EU-medlemslandet det er. Alt i alt føler jeg at jeg sitter igjen med et bredt og internasjonalt faglig utbytte. Og tyskkunnskapene mine forberdret seg definitivt, se forrige punkt.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er virkelig en universitetsby, og universitetet kan til og med skryte av å være Tysklands eldste! Byen har ca litt over 150 000 innbyggere, hvorav over 35 000 av disse er studenter, noe som preger byen i svært stor grad. Andelen internasjonale studenter er også veldig høy da universitetet har utrolig mange andre samarbeidsfakultet i Europa og resten av verden som de både mottar studenter fra og sender egne studenter til. Det høye antall studenter bidrar til enorme mengder kulturtilbud og eventer, ulike fritidsaktiviteter, organisasjoner, impulser og liv. Byen er i stadig utvikling samtidig som den tradisjonelle universitetsfølelsen og historien er bevart. Man opplever heller ikke følelsen av å forsvinne helt i mengden slik man gjerne gjør i en storby. For byen er nokså liten sett i sammenheng med andre typiske tyske storbyer slik som Berlin, München og Köln. Til gjengjeld er den fantastisk sjarmerende, koselig og tradisjonell, som tatt ut fra et vakkert postkort. Byen ble ikke bombet under andre verdenskrig og er derfor nokså unikt bevart til forskjell fra mange andre tyske byer, med masse historie, vakre gamle bygg og severdigheter. Gamlebyen er særlig kjent og populær, og når man studerer juss er man så heldig å ha all undervisning midt i hjertet av den på æreverdige Universitätsplatz. Byen er et yndet mål for tusenvis av turister som hver dag busses inn for å oppleve dens romantiske sjarm. Det er også veldig enkelt å trives som student der, og som internasjonal student var det også veldig lett å finne seg til rette og nyte studentlivet til det fulle. Alt er godt organisert og lagt opp, og selv om det tyske byråkratiet kan være litt tunggrudd på enkelte punkter synes jeg dette stort sett fungerte veldig bra også. Man blir virkelig tatt godt imot slik at utvekslingsoppholdet skal gå så knirkefritt som mulig.

Bustad

Jeg ble på forhånd fortalt at bosituasjonen er noe vanskelig i Heidelberg ettersom det er en liten by men med såpass stor andel studenter. Jeg søkte på studentbolig gjennom studentsamskipnaden der (Studierendenwerk/Studentenwerk) og var veldig heldig å få plass, noe man ikke er garantert som utvekslingselev. Eneste minuset med dette er at til tross for muligheter til å ønske seg spesielle typer boliger får man ikke vite noe om type rom eller leilighet før man faktisk kommer til byen på oppmøtedagen og får oppgitt adressen sin og nøkkelen i hånda. Altså visste jeg lenge at jeg hadde plass men ikke noe mer om type bolig. Da jeg ble tildelt et enerom og i utgangspunktet ønsket et kollektiv, endte jeg opp med å flytte inn i et kollektiv etter jul med noen venner (en tysk student og en annen utvekslingsstudent) jeg møtte i løpet av første semester. Så studentboligene er et godt alternativ for å slippe å begi seg ut på det private markedet som helt fersk student i byen, men ulempen er som sagt at det er veldig usikkert hvilket type rom, beliggenhet og plass man ender opp med. Til gjengjeld finnes det også mange private kollektiv (WGs som de heter), noe som anbefales dersom man ønsker tyske romkamerater med tanke på språkforbedring og for å lettere kunne bli kjent med tyskere og ikke bare utvekslingsstudenter.

Sosialt miljø

Som beskrevet tidligere er det et fantastisk sosialt miljø i Heidelberg, særlig blant studentene. Som Erasmus-student er det veldig lett å komme i kontakt med andre utvekslingselever og flere organisasjoner (f.eks ESN, AEGEE osv.) arrangerer alt fra pub- og quizkvelder til utflukter og andre ulike sosiale arrangementer man kan være med på som utvekslingselev. Det var generelt veldig lite tid til å kjede seg og alltid nye mennesker å møte og bli kjent med. Å bli kjent med tyske studenter opplevde jeg å kreve litt mer innsats, men så fort man kommer "inn i varmen" blir man til gjengjeld tatt veldig godt tatt vare på.

Til tross for en liten språkbarriere i starten var mitt år i Heidelberg tusen ganger bedre enn jeg hadde sett for meg, jeg har lært ekstremt mye både faglig, kulturelt, sosialt og på alle andre plan, og ville personlig aldri vært dette året foruten. Å komme seg litt bort fra Dragefjellets trygge omgivelser og rammer er nok noe vi alle har godt av, og til tross for at det lyder som en klisje får man virkelig åpnet opp øynene og utvidet horisonten sin i løpet av et utvekslingsopphold. Jeg hadde mitt livs beste år i Heidelberg og er ikke i tvil om at jeg vil anbefale alle andre som vurderer Tyskland å studere der, -du kommer helt sikkert ikke til å angre på at du tok sjansen!

Haust 2014/Vår 2015 BA i matematiske fag

Haust 2014/Vår 2015 BA i matematiske fag

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ta med pass. Ikke ta med for mye ting. Er en stor fordel å beherske tysk. De fleste, eller i min erfaring alle, kursene på bachelor-nivå er på tysk. I tillegg er det mange som ikke kan engelsk og all post man får og all telefonservice er på tysk.

Undervisningsformer

Forelesninger og oppgavegjennomgang.

Vurdering av emnetilbodet

Bra emnetilbud, men mange forelesninger som krasjet.

Fagleg utbyte og språk

Har lært masse om språk og om emnene jeg har tatt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt greit. Byen er veldig koselig og fin. Det er masse som skjer som teater, konserter, uteliv, arrangementer, fyrverki om sommeren, karneval osv. Det er ganske varmt om sommeren og det regner betydelig mindre enn i Bergen.

Bustad

Litt lavere standard enn i Norge, men helt greit.

Sosialt miljø

Veldig bra internasjonalt studentmiljø.

abrukt_universitat_heidelberg.jpg

Flott bygning
Foto:
© Universität Heidelberg

Informasjon