Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Adopsjon som barneverntiltak

«Adopsjon som barneverntiltak» ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap er et forskningsprosjekt som studerer hvordan lovgivningen om adopsjon som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og ledes av professor Marit Skivenes. Prosjektperioden er fra 01. november 2016 til 31. desember 2018.

Illustrasjonsfoto

Forskningsprosjektet «Adopsjon som barneverntiltak» har som overordnet formål å undersøke hvordan lovgivningen om adopsjon blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har videre som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. 

Tre overordnede hovedproblemstillinger skal studeres i prosjektet:

  1. Hva er beslutningsgrunnlagets hovedinnhold i adopsjonssakene etter barnevernloven?
  2. Hva kjennetegner de barneverntjenestene som benytter seg mest av adopsjon? Hva er utfordringene/ barrierene for økt bruk av adopsjon som barneverntiltak? Hvilke særlige utfordringer finns med tanke på et kulturelt perspektiv på adopsjon av barn med minoritetsetnisk bakgrunn?
  3. Hvilke faktorer kan hjelpe barneverntjenesten for vurdering av adopsjon på et tidlig tidspunkt? Hva er beste praksis på område «adopsjon som barneverntiltak» i Norge? Peke på hvordan funnene i forsknings-prosjektet kan brukes i faglige anbefalinger.

 

Det foreligger svært lite forskning om adopsjon som barneverntiltak både i Norge og internasjonalt, men den forskningen som foreligger tilsier imidlertid med få unntak at adopsjon gir bedre resultat for barnet når barnets livssituasjon vurderes som tenåring og ung voksen. Dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap om adopsjon i barnevernet, og kunnskap om og i hvilken grad barnevernet tar i bruk adopsjon som barnevernstiltak, gjennom blant annet studier av beslutningsgrunnlaget som finnes i barnevernssaker der adopsjon er foreslått. Resultatet av forskningsprosjektet skal kunne gi direktoratet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) et grunnlag for å utarbeide faglige anbefalinger, retningslinjer og veiledere om riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak.