Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Maren Tjørhom Berg

Maren Tjørhom Berg fullførte sin mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2012. Hun jobber i dag som seniorrådgiver/fagkoordinator ved NAV.

Hovedinnhold

Det beste med jobben min er at jeg har en stemme til å påvirke prosesser og informasjonsflyt i NAV

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg jobber som fagkoordinator på familie i NAV Kontaktsenter. Dette innebærer kvalitetssikring og opplæring i førstelinjetjenesten i NAV på spørsmål om familieytelser. En typisk arbeidsdag er å gjøre faglige avklaringer basert på brukerhenvendelser, sikre lik praksis og gode oppslagsverk for veilederne våre, samkjøre våre svar med andre enheter i NAV og produsere opplæringsmateriell. I tillegg gjør vi jevnlig kvalitetskontroll og evaluering av tjenestene som vi leverer.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er at jeg har en stemme til å påvirke prosesser og informasjonsflyt i NAV, og dermed kan bidra til bedre brukermøter og service i etaten. Familiefeltet er stadig utsatt for politiske skifter og hestehandler, og vi i førstelinjetjenesten opplever best hvordan politikk påvirker oss velgere i praksis. Dette er også utfordrende, da vi stadig må omstille oss med tanke på lovendringer, og må finne en god måte å formidle dette på.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Utdannelsen min har først og fremst gitt meg gode verktøy i form av rolleforståelse for etaten, som en forvalter av politiske vedtak og lover. Det offentlige etos av Torodd Strand er en kontinuerlig utfordring som vi møter på jobb, og det gir meg et godt utgangspunkt i vurderinger, evalueringer og valg som må gjøres i forvaltningsleddet.

Hva var det som gjorde at du valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg trodde at det var mer generell organisasjonsteori, men det vekket heldigvis interessen min for å jobbe i offentlig sektor!

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Friheten til å ta seg tid til å tilegne ny kunnskap, og kunne fordype seg i denne!
Og så er det utrolig gøy å diskutere fag og prosesser med medstudenter over en tallerken med grøt i SV-kantinen

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Bruk studieveiledere for alt de er verdt, særlig når du skal skrive oppgaver. De er der for å hjelpe, og man kan bare bli bedre med gode tilbakemeldinger.
I tillegg vil jeg anbefale alle å melde seg som seminarleder når de tar mastergrad: dette ga meg et utslagsgivende fortrinn for å bli forfremmet.

Er det noe du vil legge til?
Offentlig sektor er spennende!