Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Lægreid med artikkel om New Public Management

Foto/ill.:
Alexander Ottesen

Hovedinnhold

Professor Per Lægreid har skrevet en artikkel om New Public Management (NPM) reformer, som detaljerer løftene og utfordringene i disse reformene siden de begynte på 1980-tallet. NPM beskriver administrative reformer fokusert på økonomisk effektivitet og målrettet desentralisering – som lover forbedret lederansvar og ansvar overfor brukere og kunder. Som en modell for reform, varierer resultatene mye mellom land og over tid, selv innenfor land er det ulike tilnærminger til implementeringer.

Lægreid presenterer NPM som et globalt paradigmeskifte, men påpeker at det ikke har vært en konvergens som har ledet NPM til å bli et overordnet offentlig styringsparadigme – forskjellige land velger elementer av reformer som passer deres behov. Selv om den sentrale ideen om effektivitet gjennom desentralisering og økt ansvarlighet opprettholdes retorisk av politikere og reformere, varierer utfallet.

Han legger også vekt på betydningen av kontekstuelle implementeringer, hvor den lovede økte effektiviteten av disse reformene kun kan kontrolleres empirisk under spesifikke forhold. Et generelt utfall er langt mindre sikkert, også for den helhetlige gevinsten av NPM. Som han skriver: Bevis på effektivitetsgevinster har vært mangelfulle og ufullstendige, og systematiske kvantitative empiriske undersøkelser over tid har manglet. Reformatorer har en tendens til å overselge gevinstene av en reform uten å vurdere den i ettertid. Dermed er det en vei å gå før kunnskapsbasert politikkutforming blir vanlig i forvaltningspolitikken.

Artikkelen, "New Public Management", publisert i Oxford Research Encyclopedia of Politics, er tilgjengelig online.