Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Forskning på høyere utdanning varierer i Norden

Professor Ivar Bleiklie med artikkel utgitt i Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions.

University of Oslo
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Professor Ivar Bleiklie har skrevet en artikkel om høyere utdanning som forskningsfelt i Norden, med tittelen «Higher Education Research in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden», hvor han sammenligner landenes forskningsinnsats på feltet. Artikkelen viser blant annet at forskningen er organisert på forskjellige måter i de nordiske landene, avhengig av om forskningen er organisert innenfor eller utenfor universiteter, hvordan fagdisiplinene som gjennomfører forskningen er sammensatt, og hvilken tematisk innretningen forskningen har.

Bleiklie finner at landene vektlegger forskningen på høyere utdanning forskjellig, hvor de fire landene – Island er ekskludert grunnet liten større og beskjeden forskningsaktivitet – utpeker seg ved tidsbruk og organiseringen av forskningen. Finland og Norge har regjeringsinitiativer for etableringen av forskningssentre med visse forpliktelser til å levere data til støtte i utformingen av kunnskapsbasert politikk på området i tillegg til den forskningen som skjer ved universitetene. I Danmark og Sverige har derimot forskningen i hovedsak foregått ved i universitetene og underlagte institutter. Mens forskingsproduktiviteten målt i antall publikasjoner siden 1990 har vært økende og relativt likt i Finland, Norge og Sverige, har den vært noe lavere i Danmark.