Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Universitetsstyring og kreativitet – akademisk frihet i endring

Bleiklie med ny artikkel i European Review.

Jacob Bowman - Ohio State University, Columbus Ohio
Foto/ill.:
Jacob Bowman, www.unsplash.com

Hovedinnhold

Professor Ivar Bleiklie har skrevet en artikkel publisert i tidsskriftet European Review, med tittelen «Changing Notions of the Governance–Creativity Nexus». Her ser han på forholdet mellom ledelse og styring på den ene siden og kreativitet ved europeiske universiteter på den andre, og hvordan spesielle betingelser i middelalderens Europa la grunnlaget for akademisk frihet som en betingelse for kreativitet.

Kreativitet er assosiert med nye ideer, metoder og funn, og er grunnleggende for forskning og akademisk aktivitet. Bleiklie tar utgangspunkt i to prinsipper for universitetsstyring: Det kollegiale og det hierarkiske. Det første innebærer at akademikere som et kollegialt fellesskap, treffer avgjørelser på vegne av institusjonen og at ledelsen representerer dette kollegiale fellesskapet. Det sistnevnte prinsippet innebærer derimot at ledere tar avgjørelser på vegne av institusjonen utfra hensyn til myndigheter og eksterne interessenter, og at de faglig ansatte som underordnete, må rette seg etter ledelsens beslutninger.

Basert på eksempler fra middelalderens europeiske universiteter, det moderne universitet som har blitt formet siden 1800-tallet, og dagens universiteter med sterkere ledelse og administrative strukturer, finner Bleiklie at tre betingelser - fragmentert autoritet, støtten og beskyttelsen fra økonomiske og politiske maktsentre, samt verdier som vektlegger åpenhet og toleranse for nye ideer - har ligget til grunn for at det kollegiale prinsippet har hatt en sterk nok posisjon til å skape og opprettholde et rom for kreativitet i akademia.