Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Faglig-pedagogisk dag

Universitetet i Bergen ønsker lærere og andre tilsatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag fredag 2. februar 2018! Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap bidrar med tre brennaktuelle tema på programmet.

Hege Helland
Hege Helland - Forsker ved Adopsjon som barneverntiltak
Foto/ill.:
Ole Vik/UiB

Hovedinnhold

På faglig-pedagogisk dag tilbyr UiB et bredt utvalg av forelesninger for lærere i skolen, og fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap stiller forsker Hege Beate Stein Helland, professor Kari Tove Elvbakken og professor Kjetil Børhaug.

Et barnevern i krise? Om skjønn, legitimitet og beslutninger i barnevernet

Det har stormet rundt norsk barnevern den siste tiden, og barnevernets beslutninger har tidvis vært under massiv kritikk fra flere hold. Men hvorfor er det slik? Noen mener dette kan forklares ved at den sterke vektleggingen av barns rettigheter i Norge utfordrer kulturer og praksiser i mange samfunn. Andre mener barnevernet ikke har forståelse for andre kulturer og at inngrepene de gjør krenker retten til privatliv og familieliv.

Hege Beate Stein Helland er forsker ved forskningsprosjektet Adopsjon som barnevernstiltak og er tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Centre for Research on Discretion and Paternalism som ledes av professor Marit Skivenes.

Ved Centre for Research on Discretion and Paternalism forskes det på noen av de mest grunnleggende temaene i samfunnsvitenskapen, der en studerer statens bruk av makt mot sine borgere, og begrunnelsene til statlige inngrep i folks liv.

Hege Beate Stein Helland

Politikk, demokrati og medier

10.15 til 11.00 på SV-bygget, Lite auditorium.

Kunnskapsbasert helse- og sosialpolitikk - om idealer og ritualer

Det er et omforent ideal at politikk bør utformes på grunnlag av den beste kunnskapen som er tilgjengelig.  Idealet om kunnskapsbasert helse- og sosialpolitikk står sterkt. Men hvilke kriterer gjelder for hva som gjelder som relevant og god kunnskap og hvordan og hvem framskaffer slik kunnskap? Denne forelesningen skal handle om framveksten av evidensbevegelser, innenfor helsefeltet og sosialfeltet, i Skandinavia. Organisasjoner for kunnskapsoppsummering eller evidensproduksjon ble etablert i Skandinavia fra slutten av 1990-tallet og har noen likheter og forskjeller i dag. Et fellestrekk er at spesifikke metoder for oppsummering av kunnskap har høy prioritet. Med utgangspunkt i studier av slike skandinaviske organisasjoner, drøftes mulgiheter,  utfordringer og problemer ved leveranser av kunnskap for politikkutforming.

Kari Tove Elvbakken

Politikk, demokrati og medier

12.15 til 13.00 på SV-bygget, Lite auditorium.

Samfunnsfaglige ferdigheter og opplæring til demokrati

Samfunnsfaget har fått en sterkere vektlegging på faglige ferdigheter.  Hvordan kan vi forstå faglige ferdigheter i dette faget? Er noen ferdigheter viktigere for danningen av demokratiske borgere enn andre?

Kjetil Børhaug er professor i samfunnsfagsdidaktikk ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB

Gjestebidrag fra Raftostiftelsen:

Dette foredraget er det fjerde og siste i rekken med gjesteforelesninger om politikk og demokrati, fra Raftostiftelsen. Alle fire foredrag går i Rettighetstanken, Raftohuset, Menneskerettighetenes plass 1.

Kjetil Børhaug

Raftostiftelsen - gjestebidrag 2018

12.15 til 13.00 på Raftohuset, Menneskerettighetenes plass 1.