Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyheter

Foreldres argumentasjon i saker om omsorgsovertakelse

I en ny artikkel undersøker Ida Benedicte Juhasz argumentasjonen foreldre benytter når de anker barnevernssaker om omsorgsovertakelse til tingretten.

Jæren District Court - O. Nevestveit
Foto/ill.:
O. Nevestveit

Hovedinnhold

I en ny artikkel med tittelen «Defending parenthood: A look at parents' legal argumentation in Norwegian care order appeal proceedings» undersøker stipendiat Ida Benedicte Juhasz argumentasjonen foreldre benytter når de anker barnevernssaker om omsorgsovertakelse til tingretten.

Her tar hun for seg foreldres argumentasjon i retten gjennom en studie av 15 ankede omsorgsovertakelsessaker fra en norsk tingrett i 2012. Fokuset er rettet mot hvilket grunnlag foreldre oppgir når de anker vedtak fra Fylkesnemnda. Pragmatiske, etiske og moralske grunner blir undersøkt gjennom anvendelsen av et diskursetisk rammeverk, hvor argumentasjon blir forstått som de to hovedstrategiene rettferdiggjøring eller unnskyldning av det aktuelle foreldreskapet.

Analysen avdekker komplekse grunner for å anke, og viser foreldre som både rettferdiggjør og unnskylder konkrete enkelthendelser så vel som deres totale foreldreskap. Foreldre benytter seg hovedsakelig av det som blir betegnet som pragmatisk og etisk uenighet, etterfulgt av pragmatisk beskyldning og endringshevdelse, moralsk rettferdiggjøring grunnet i manglende rettssikkerhet, og etiske unnskyldninger om ung alder og egen oppvekst. Normalisering fremstår som en tredje strategi utover rettferdiggjøring og unnskyldning, hvor foreldrene forsøker å utvide normalitetsspekteret for foreldreskap og hva som er «godt nok», noe som utfordrer den kjente todelingen av rettslige forsvar.

Studien gir ny innsikt i et viktig og svært sensitivt felt, og viser at foreldre benytter seg av lignende strategier når de, oftest med lite hell, forsvarer sitt foreldreskap i retten. Artikkelen er publisert i tidsskriftet "Child & Family Social Work".