Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Lægreid, Rykkja og Greve med bokkapittel i Bureaucracy and Society in Transition

Professor Per Lægreid og professor Lisa H. Rykkja har, sammen med professor Carsten Greve, bidratt til boken «Bureaucracy and Society in Transition».

Bureaucracy and Society in Transition

Boken, redigert av professor emeritus Fredrik Engelstad og professor Haldor Byrkjeflot ved Universitetet i Oslo, omhandler byråkratier i endring i Europa med særlig fokus på Norden. Boken er en del av serien «Comparative Social Research», som fokuserer på å videreføre en internasjonal orientering av samfunnsvitenskapen.

Per Lægreid,  Lisa H. Rykkja har sammen med Carsten Greve fra Copenhagen Business School, bidratt med kapittelet «Nordic Bureaucracy beyond New Public Management». Her oppsummerer de funnene fra en studie om administrative reformer i 19 europeiske land, sett fra toppen av det administrative apparatet. Hovedfunnet er at det nordiske byråkratiet representerer et lagvis, komplekst og hybrid system hvor forskjellige reformtrender kombineres – noe som skiller seg ut sammenlignet med resten av Europa. Spesielt er det et stort nord-sør skille i Europa mellom de nordiske landene og middelhavslandene. Gjennomgående oppfattes sentralforvaltningen i de nordiske landene som mer veldrevne enn i Sør-Europa.