Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
MULIGHETER I ARBEIDSLIVET MED EN MASTERGRAD I ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP

Stipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU)

Charlie Fjellvær Thompson fullførte sin mastergrad i adminsitrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2020. Nå er han stipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU) innen disiplinen offentlig politikk og administrasjon.

Hovedinnhold

Utdannelsen min er særs relevant i det videre liv ved akademia. Både et bachelorløp, men spesielt en masterutdanning ved admorg gir deg en av landets, om ikke landets mest akademisk rettet masterstudie innen statsvitenskap.

Hva er din nåværende stilling?
Stipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU) innen disiplinen offentlig politikk og administrasjon.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Mitt arbeid består hovedsakelig i å utvikle et doktorgradsprosjekt, undervise og veilede studenter. I prosjektarbeidet samler jeg inn eksisterende kunnskap: hva er det vi allerede vet, og hva er det nåværende forskning ikke gir like gode svar på? Deretter utvikler jeg forskningsspørsmål som danner grunnlaget for studiet. Ved å samle inn datamateriale og gjøre det gjenstand til analyse, utvikle teoretiske forventninger og empiriske implikasjoner av funn vil dette brukes til å skrive artikler, og en avhandling i løpet av en fireårsperiode. Mye av tiden går videre til å delta på fagseminar, konferanser og workshops for å utvikle prosjektet. I de resterende prosentene av stillingen utvikler jeg undervisningsmateriale, veileder og foreleser på bachelor- og mastergradsemner ved instituttet.

Hva er det beste med jobben din – og det mest krevende?
Jeg vil trekke frem to sterke insentiver ved å jobbe innen akademia. For det første får jeg jobbe med et tema jeg interesserer meg for, der jeg har ressurser til å utvikle prosjektet på mine premisser. I forlengelse av dette er autonomien en har, hvor arbeidet i stor grad baseres på gjensidig tillitt. Det mest krevende er ansvaret det innebærer, hvor en må forvente å jobbe med komplekse problemstillinger og gjerne selvstendig. I tillegg er det viktig å få frem at jobben er midlertidig, hvor fremtiden har en usikker slagskilde.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Utdannelsen min er særs relevant i det videre liv ved akademia. Både et bachelorløp, men spesielt en masterutdanning ved admorg gir deg en av landets, om ikke landets mest akademisk rettet masterstudie innen statsvitenskap. Jeg vil særlig trekke frem refleksjonsevner, analytiske ferdigheter og en faglig kompetanse som admorg gir deg.

Hva var det som gjorde at du valgte å studere administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
Det var en kombinasjon av interesse for politikk og organisasjoner som kanaliserte min interesse for admorg. Den faglige profilen til admorg står sterkt både nasjonalt og internasjonalt, hvor ‘bergensskolens’ kombinasjon av statsvitenskap og organisasjonsteori gir studiet ved admorg en særegen identitet og kompetanse. Samtidig var det et pragmatisk valg hvor Bergen som studieby er en strålende by å studere i.

Hva skrev du masteroppgave om? Og var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?
Jeg skrev min masteroppgave om hvordan forvaltningen følger opp tildelingsmidler til frivillige organisasjoner, og hvilke virkemidler som benyttes for å følge opp kritikk ved bruken av disse statlige midlene. Tema for masteroppgaven min hadde utvilsomt en innflytelse for videre karrierevalg, og hvilke faglige interesser jeg ønsker å jobbe videre med.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Jeg var heldig ved å få jobb ved instituttet (admorg) etter endt studier. Overgangen gikk veldig fint, med gode kolleger, relevante arbeidsoppgaver og et godt miljø.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? Har du noen tips?
Et godt tips er å finne en god balanse mellom fag og sosiale lag; en må mestre både det faglige, samtidig som man bør utforske studentlivet og studentorganisasjoner. Mine to fremste tips er 1) å skape seg gode rutiner for jobbing med studier. F. eks. gjennom å danne kollokviegrupper med medstudenter.  Det andre er å melde seg inn i en studentorganisasjon, hvor jeg vil trekke frem fagutvalget ved admorg, Diskuterbar eller Samfunnslogen ved fakultetet som særs gode alternativer. Balanserer du disse elementene ved studiehverdagen vil du få en strålende studietid! 

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Det kjekke med admorg er fleksibiliteten studiet gir. Studiet starter bredt, med forankring i demokratiteori og organisasjonsforståelse. Videre får man velge mer substansemner som spisser interessene. Her får man både i pose og sekk. Et tips er derfor å finne seg en retning og en spesialisering som gir deg inngående kunnskap om komplekse problemstillinger. Studiet er særlig relevant inn mot det offentlige. I tillegg dekker studiet også forholdet mellom offentlige og private organisasjoner og hvordan det sivile samfunnet påvirker politikkens innhold. Dermed er man attraktiv for et mangfold av arbeidsgivere, hvor admorg også dekker hele forvaltningsnivået der jobb i kommune, sentralforvaltningen eller i internasjonale organisasjoner er høyst relevante.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Det beste studietiden ved Universitetet i Bergen gir deg er en sterk utdannelse og gode muligheter for å skape vennskap gjennom fag eller deltakelse i studentorganisasjoner. Verv i studentorganisasjoner gir både en følelse av tilhørighet som student, men også relevante verktøy en kan ta med seg inn i arbeidslivet. Samtidig var arbeidet med masteroppgave noe jeg rent faglig hadde stort utbytte av. Jeg vil også trekke frem muligheten studenter har til å delta i forskergruppene til instituttet, hvor studenter får komme tett på det forskningsmessige den faglige stabben ved instituttet jobber med. Ikke minst er nærhet til Fløyen og naturomgivelser et sterkt pluss!