Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Råd og utvalg

Instituttrådet 2017-2021

Gruppe A (fast vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:

 • Marit Skivenes
 • Lise Rykkja
 • Jan Froestad
 • Ishtiaq Jamil

Vararepresentanter:

 • Lars Blichner
 • Dag Runar Jacobsen
 • Kari Tove Elvebakken
 • Svein Michelsen

Gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:                                    

 • Hanne Kvilhaugsvik, PhD-stipendiat                             
 • Ida B. Juhaz, PhD-stipendiat                     

Vararepresentant:

 • Agnete Hessevik. PhD-stipendiat
 • Thomas Noven Eide, PhD-stipendiat

Gruppe C (administrativt ansatte)

Fast representant:                                  

 • Denise Fewtrell Flatmark         

Vararepresentant:   

 • Ingunn F. Ellingsen
 • Tom Gundersen

Gruppe D (studenter)

Velges av studentene hvert semester. 

Vår 2018

Kim Tuv ( fagutvalget)

Sanna Wiik ( Masterutvalget) 

 

Reglement for instituttrådet

Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

 

Undervisningsutvalget 2017-2021

Undervisningsutvalget (UU) skal påse at utdanningen ved instituttet er i tråd med universitetes og administrasjon og organisasjonsvitenskaps egenart og behandler saker som vedrøer utdanningens innhold, form og gjennomføring.

Med «egenart» menes at undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og fremme studentansvarlig læring. Utdanningen skal reflektere fagets bredde og særtrekk og ha som målsetting å oppøve studenters faglige selvstendighet, akademiske redelighet og kritiske sans.

UU behandler både prinsipielle, administrative og praktiske spørsmål knyttet til utdanningsvirksomheten: Faglig-pedagogisk kvalitetsutvikling, formidling og profilering av instituttets utdanningsvirksomhet, samt mer tekniske, studieadministrative saker.

Både ansatte og studenter kan fremme saker til UU gjennom sine representanter.

Utvalgets leder representerer instituttet i Det samfunnsvitenskapelige fakultets Forum for utdanning.

Undervisningsytvalgets medlemmer:

 • Dag Runar Jacobsen (leder)
 • Kari Tove Elvbakken
 • Denise Fewtrell Flatmark
 • Anja Myrtveit ( masterstudent representant)
 • Daniel Sjøvold ( fagutvalg representant)

Undervisningsutvalgene rapporterer til de respektive instituttrådene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av løpende undervisningsoppgaver, samt dersom det er ønske om større omdisponeringer av ressurser innenfor samme institutt. Undervisningsutvalgene er satt sammen av vitenskapelig ansatte fra instituttene, administrasjon og studenter (20%).