Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Instituttrådet 2017-2021

Gruppe A (fast vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:

 • Marit Skivenes
 • Lise Rykkja
 • Dag Runar Jacobsen
 • Ishtiaq Jamil

Vararepresentanter:

 • Lars Blichner
 • Kari Tove Elvebakken
 • Svein Michelsen

Gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:                                    

 • Agnete Hessevik. PhD-stipendiat                             
 • Hege Helland, PhD-stipendiat                     

Vararepresentant:

 • Hanne Kvilhaugsvik, PhD-stipendiat
 • Audun Løvlie, PhD-stipendiat

Gruppe C (administrativt ansatte)

Fast representant:                                  

 • Maren Bjotveit         

Vararepresentant:   

 • Ingunn F. Ellingsen
 • Line Marie Sørsdal

Gruppe D (studenter)

Velges av studentene hvert semester. 

Høst 2019

Andreas Losnegård ( fagutvalget)

Ingeborg Hauge ( Masterutvalget), Kjersti Vatnekvam Kalberg (vara fra masterutvalget) 

 

Reglement for instituttrådet

Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

 

Undervisningsutvalget 2017-2021

Undervisningsutvalget (UU) skal påse at utdanningen ved instituttet er i tråd med universitetes og administrasjon og organisasjonsvitenskaps egenart og behandler saker som vedrøer utdanningens innhold, form og gjennomføring.

Med «egenart» menes at undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og fremme studentansvarlig læring. Utdanningen skal reflektere fagets bredde og særtrekk og ha som målsetting å oppøve studenters faglige selvstendighet, akademiske redelighet og kritiske sans.

UU behandler både prinsipielle, administrative og praktiske spørsmål knyttet til utdanningsvirksomheten: Faglig-pedagogisk kvalitetsutvikling, formidling og profilering av instituttets utdanningsvirksomhet, samt mer tekniske, studieadministrative saker.

Både ansatte og studenter kan fremme saker til UU gjennom sine representanter.

Utvalgets leder representerer instituttet i Det samfunnsvitenskapelige fakultets Forum for utdanning.

Undervisningsytvalgets medlemmer:

 • Dag Runar Jacobsen (leder)
 • Kari Tove Elvbakken
 • Maren Bjotveit
 • masterutvalgsrepresentant
 • fagutvalgsrepresentant

Undervisningsutvalgene rapporterer til de respektive instituttrådene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av løpende undervisningsoppgaver, samt dersom det er ønske om større omdisponeringer av ressurser innenfor samme institutt. Undervisningsutvalgene er satt sammen av vitenskapelig ansatte fra instituttene, administrasjon og studenter (20%).