Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Temanummer om NAV-evalueringen i Nordiske organisasjonsstudier

I oktober ble konferansen "Fem år med Nav" avholdt i et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Uni Rokkansenteret. Det er nå utgitt et temanummer om evalueringen av reformen. Redaktører for temanummeret er leder av evalueringen Anne Lise Fimreite og leder av modul 2 Jacob Aars.

Hovedinnhold

Et gjennomgående tema for artiklene er ulike former for samordning, og den integrerte forvaltningsmodellen blir belyst fra forskjellige sider. Flere interessante funn i relasjon til NAV-reformen fremkommer gjennom artiklene.

I artikkelen av Helgøy, Kildal og Nilssen om utvikling av nye yrkesroller i organisasjoner i endring, vises det til blant annet respesialisering/nyspesialisering, og enkelte funn tyder på at tanken bak reformen har hatt noe for seg selv om «generalistmodellen» muligens var noe naiv: det er ikke mulig for alle å kunne alt, men NAV-reformen har åpnet for muligheten for å kombinere kompetanse på mer fleksible måter enn gjennom etatsorganisering.

Christensen, Hansen og Aars ser nærmere på forholdet mellom utforming av lokale NAVN kontor og grad av brukertilfredshet. Brukertilpasning kan sees som et nøkkelelement i henhold til «Joined-Up-Government»/ «Whole-of-Government», og forfatternes funn tyder blant annet på at samordning av et bredt tjenestetilbud har en positiv effekt på tilfredshet

Mer informasjon om NAV-evalueringen og linker til tidsskriftet finner du her.

 

Nordiske Organisasjonsstudier 3/2011:

Anne Lise Fimreite og Jacob Aars

Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd.

Tone Alm Andreassen, Knut Fossestøl og Lars Klemsdal

Gjør organisering en forskjell i praksis? Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse.

Ingrid Helgøy, Nanna Kildal og Even Nilssen

Ny yrkesrolle i en organisasjon i endring.

Dag Arne Christensen, Hans-Tore Hansen og Jacob Aars

Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet?

Amund Lie

Samordning mellom departement og direktorat: Betydningen av strukturelle og kulturelle faktorer i vertikal samordning.