Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

NOS 3-2012 – nytt temanummer ute nå

Artiklene i det nye nummeret av Nordiske Organisasjonsstudier har sitt utgangspunkt i NEON-konferansen i Oslo i november 2011. Gjesteredaktør er Torstein Nesheim, som er seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen og professor II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Abonnenter får nå tilgang til nedlastbar digital versjon av tidsskriftet gjennom www.fagbokforlaget.no/nos.

Temanummeret består av to fagfellevurderte artikler og to debattinnlegg som alle bygger på presentasjoner på NEON-konferansen høsten 2011. Bidragene retter på hver sin måte et søkelys på betydningen av organisasjonsstruktur og organisasjonsfagets videre utvikling.

Lars Groth viser i sin artikkel «Hovedproblemet for organisasjonsforskningen: begrepsinflasjon og IT-aversjon» til at forskningen om organisasjonsstruktur i liten grad påvirker praksis på området. Forskningen er for lite kumulativ, og organisasjonsforskerne ser ut for å ha en manglende interesse for informasjonsteknologiens betydning. Groth argumenterer for å ta utgangspunkt i klassiske begrepsapparater som Mintsbergs rammeverk fra "The Structuring of Organizations (1979)» for å forstå dagens organisasjoner, og viser hvordan enkelte «nye» organisasjonsformer kan kobles opp mot dette rammeverket.

I artikkelen «Betingelser og beskrankninger for effektivisering. Belyst gjennom organisering av spesialiserte enheter for saksbehandling», ser forfatter Tone Alm Andreassen på omorganiseringen av arbeids- og velferdsetaten i Norge. Ved å ta utgangspunkt i organisasjonsteoretiske klassiskere som Thompson (1967)og Mintzberg (1979), men også ideer fra Hood (1990), gransker artikkelen forventningene om effektivisering som lå bak beslutningen om å organisere deler av ytelsesforvaltningen i NAV-etaten gjennom spesialiserte og sentraliserte forvaltningsenheter, men løfter også fram de forutsetningene som iverksettingen avdekket at ikke var til stede.

Jan Thorsvik tar i sitt debattinnlegg «Perspektiver på størrelse og styringslogikk i organisasjoner» opp typiske feilslutninger om forholdet mellom organisatorisk størrelse og effektivitet. På den ene siden forbindes størrelse med suksess. Samtidig viser studier at økt størrelse kan skape problemer, konflikter og dysfunksjoner i organisasjoner. Thorvik trekker veksler på et utvalg av «klassikere»; inkludert Adam Smith, Edith Penrose, Alfred Chandler og Oliver Williamson, samt bidrag fra Aston-studiene i England.

Nicolay Worren peker i sin artikkel «Hvordan utvikle organisasjonsfaget som en praksisorientert disiplin med fokus på normativ teori» på hvordan organisasjonsfaget i hovedsak har vært deskriptivt orientert, fremfor normativ eller praktisk orientert. En konsekvens av dette er at det er oppstått et gap mellom teori og praksis, noe som kan bidra til å svekke fagets legitimitet.

NOS 3 - 2012 Innhold

Introduksjon: Organisasjonsstruktur

Torstein Nesheim

ARTIKLER

Hovedproblemet for organisasjonsforskningen: Begrepsinflasjon og IT-aversjon

Lars Groth

Betingelser og beskrankninger for effektivisering. Belyst gjennom organisering av spesialiserte enheter for saksbehandling

Tone Alm Andreassen

DEBATT

Perspeptiver på størrelse og styringslogikk i organisasjoner

Jan Thorsvik

Hvordan utvikle organisasjonsfaget som en praksisorientert disiplin med fokus på normativ teori

Nicolay Worren