Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Styring, organisering og ledelse i barnehagen

Ny bok av Kjetil Børhaug ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Medforfattere er Ingrid Helgøy, Anne Homme, Dag Øyvind Lotsberg og Kari Ludvigsen ved Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen.

Hovedinnhold

Denne boken tar for seg styring, organisering og ledelse i barnehagen og hvordan den preges og utvikles i takt med samfunnsmessige endringer. Barnehagen er for alvor satt på den politiske dagsorden. Det politiske
målet om full barnehagedekning er i ferd med å bli nådd, og rett til barnehageplass er innført.

Med utgangspunkt i nyere empiriske undersøkelser har boken en ambisjon om å identifisere og analysere barnehagens ledelses-, organiserings- og styringsordninger i nye rammebetingelser. Den presenterer organisasjonsteoretiske begreper og perspektiver som kan belyse viktige utviklingsprosesser i barnehagen, og viser hvordan slike verktøy kan hjelpe oss til å forstå de utfordringene som barnehagens ledere, myndigheter og eiere står overfor når de skal organisere og drive sin virksomhet. Boken henvender seg til studenter ved førskolelærerutdanningen, ansatte i barnehagen, barnehagemyndighetene og eiere.

Boken blir utgitt av Fagbokforlaget i mars. Les mer om boken på forlagets websider