Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studietilbud

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå.

Hovedinnhold

Årsstudium

Eit årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Les mer om årsstudiet her

Bachelorstudium

Gjennom bachelorstudiet lærer du å utføre sjølvstendige analysar av organisasjonar, offentleg forvaltning og politikk. Programmet er eit treårig studium som kan kombinerast med andre fag eller med studieopphald i utlandet.

Les mer om bachelorprogrammet her

Masterstudium

Masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap tar sikte på utvikle evna til sjølvstendig analyse av organisasjonar og politikk. Demokratiteoriar og teoriar om organisasjonar, offentleg forvaltning og offentleg politikk utgjer sentrale referanserammer for faget. Masterstudiet gir studentane øving i vitskapleg arbeid og framstilling.

Les mer om masterprogrammet her

Vi har også et engelskspråklig masterprogram - Master's Programme in Public Administration

Les mer om innhold og opptak til programmet her

Utveksling

Et delstudium i utlandet kan vare 3 - 12 måneder og skal inngå som en del av graden din ved Universitetet i Bergen.

Les mer om utveksling her