Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
News

Resultater fra Studiebarometeret 2013

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) presenterer i dag resultatene fra den nasjonale spørreundersøkelsen - Studiebarometeret.

Foto/ill.:
Colourbox

Hva er Studiebarometeret?

Hensikten med Studiebarometeret er å undersøke studenters opplevde studiekvalitet og slik også bidra til «å styrke arbeidet med kvalitet innenfor høyere utdanning» (NOKUT). Alle studenter på andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt femte studieår på integrert masterprogram fikk mulighet til å delta på undersøkelsen. Totalt 55083 studenter fikk tilsendt undersøkelsen og 17641 svarte – en respons på 32%.

 

Resultatene publiseres på Studiebarometerets nettportal; www.studiebarometeret.no. Nettsidens formål er «å gi studiesøkere, studenter, læresteder og andre aktører informasjon om studiekvalitet» (NOKUT). På nettsiden er det mulig å søke opp det enkelte lærested og se hvordan studenter vurderer de enkelte studieprogrammene.  Nettsiden gjør det også mulig å sammenligne studieprogrammer mellom læreinstitusjonene i Norge.

 

Bachelorprogrammet ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i Studiebarometeret

Totalt 14 studenter (svarfrekvens på 32%) har gitt tilbakemeldinger på opplevd studiekvalitet på bachelorprogrammet ved instituttet. Resultatene fra nettportalen til Studiebarometeret viser at adm.org. sine bachelorstudenter vurderer studiet omtrentlig på gjennomsnittet i forhold til alle andre som har vurdert statsvitenskapelige fag i Norge.

 

Engasjerte studenter

På indeksen som måler engasjement synes studentene ved adm.org. å være svært tilfredse. I forhold til engasjement har undersøkelsen fokusert på hvorvidt studentene oppfatter studieprogrammet som engasjerende, utfordrende og helhetlig. På en skala fra 1 – 5 faller den totale scoren på 4. Det betyr at studentene synes studieprogrammet er engasjerende (4,0), faglig utfordrende (4,2) og at det består av emner som henger godt sammen (3,8). Enda mer tilfreds synes våre studenter å være i forhold til eksamens- og innleveringsoppgavene som følger studieløpet. Totalscoren her faller på hele 4,5 av 5. Indeksen viser at studentene er svært fornøyde med sammenhengen mellom undervisning og eksamen (4,5), samtidig som de mener at eksamens- og innleveringsoppgavene krevde både forståelse og resonnement (4,4).

 

Læringsmiljø og læringsutbytte

Resultatet fra læringsutbytteindeksen falt på 3,6 – noe som tilsvarer landsgjennomsnittet. Innen denne indeksen synes studentene å være mest fornøyd med den evnen de får til å jobbe selvstendig (4,4), evnen de får til refleksjon og kritisk tenkning (4) samt den skriftlige kommunikasjonsevnen de tilegner seg. På indeksen som måler læringsmiljø havner adm.org. så vidt under gjennomsnittet – 3,5 mot 3,6. Mens den største tilfredsheten er å finne i forhold til bibliotek og bibliotekstjenester (4,2) og IKT-tjenester (4,1), synes studentene å være mindre fornøyd med lokaler (3,1) og utstyr (3,1) i forbindelse med undervisning. Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet havner på 3,5.

 

Helhetsvurdering

Det siste – og kanskje viktigste – spørsmålet i Studiebarometeret handler om hvordan studentene vurderer hvor fornøyde de er med studieprogrammet som en helhet. Her lander adm.org. høyere enn landsgjennomsnittet; 4,2 mot 4,1.

 

For mer informasjon og resultater og administrasjon om organisasjonsvitenskap i Studiebarometeret, vennligst se her.