Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Om prosjektet

Minoriteter er under press i store deler av verden. Utfordringene varierer mellom land, og fra region til region. Ulike grupper blir utsatt for ulikt press. Det er særlig i gjennomføringen av internasjonale normer det svikter, både nasjonalt og lokalt. Utenriksdepartementet har opprettet et eget Minoritetsprosjekt som setter fokus på disse utfordringene.

 

Som en del av Utenriksdepartementets Minoritetsprosjekt utlyses det nå midler til studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen denne tematikken. Prosjekttilnærmingen er tverrfaglig og studenter fra alle læresteder og relevante studieretninger inviteres til å søke.

 

Stipendbeløpet er på kr. 35.000. Det utlyses to stipender.

Det er et vilkår at oppgaven levers i løpet av enten vår- eller høstsemesteret 2014. Ønsket oppstart er våren 2014.

 

Forvaltningen av ordninger og midlene skjer gjennom International Law and Policy Institute (ILPI), men studentene veiledes og leverer innen rammene av sitt lærested. ILPI forbeholder seg retten til å publisere avhandlingene.

 

Hva skal søknaden inneholde?

  • Maks to siders prosjektbeskrivelse med en klar framstilling av oppgavens problemstilling(er)
  • Framdriftsplan
  • CV med karakterutskrift

 

Søknaden sendes til info@ilpi.org innen 5. mars 2014 kl. 09:00.

Både søknaden og masteroppgaven kan skrives på både norsk eller engelsk.

 

For nærmere opplysninger, kontakt Sheila Padmanabhan på sp@ilpi.org