Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Marit Skivenes med bokkapittel i boken : Å bekjempe et samfunnsonde

Marit Skivenes og Sissel Tryggstad bidrar med bokkapittelet "En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon" i Birthe Eriksens bok; Å bekjempe et samfunnsonde. Om Korrupsjon, varsling og granskning og organisasjonskultur.

Bilde av Marit Skivenes og Bokomslag

Hovedinnhold

Boken Å bekjempe et samfunnsonde er den første samlede framstillingen i sitt slag. Formålet med boken er todelt. Den skal gi solid og oppdatert kunnskap fra ulike fagfelt som er nødvendig for å kunne arbeide med både forebygging og avdekking av korrupsjon i offentlig og privat sektor. Boken bør derfor være relevant for ledere, styremedlemmer, politikere, byråkrater, dommere, advokater, ansatte innen politi- og påtalemyndighetene, journalister, arbeidslivsorganisasjoner og konsulenter som på en eller annen måte arbeider med økonomisk kriminalitet, etikk, ledelse, organisasjonsutvikling, granskning og varsling. Boken inviterer også til debatt om relevante mekanismer for forebygging og avdekking av korrupsjon, et område som fremdeles preges av til dels svak kompetanse og en del synsing. Årsaken til dette er nettopp at kunnskapen er ulikt fordelt og fragmentert – slik at sammenhengen mellom ulike sider ved korrupsjonsfenomenet for mange oppleves uklar.

Link til forlaget kan en finne her