Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen i Public Management Review

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen er medforfattere av artikkelen "European Universities as Complete Organizations? Understanding Identity, Hierarchy and Rationality in Public Organizations" som ble publisert i Public Management Review tidligere i høst. Gigliola Mathisen Nyhagen og Kristin Hope ved Rokkansenteret er også blant forfatterne.

Artikkelen presenterer noen av hovedresultatene fra surveyundersøkelsen av over 600 ledere ved 26 europeiske universiteter som ble gjennomført som et ledd i ESF-prosjektet TRUE, ledet av Ivar Bleiklie. Den fokuserer på ledelses- og styringsordninger ved de involverte universitetene, og stiller spørsmål om i hvilken grad Europeiske universiteter har utviklet seg til å bli det som organisasjonsteoretikerne Nils Brunsson og Kerstin Sahlin kaller "komplette organisasjoner", dvs. målrettete organisasjonsstrukturer med klart utviklet hierarki og organisasjonsmessig identitet.

I praksis finnes det store variasjoner på tvers av land og ulike institusjoner. Ett sentralt formål med artikkelen er å identifisere faktorer som kan forklare slike variasjoner. Hovedfunnet er at nasjonal tilhørighet forklarer mer enn andre faktorer som f.eks. type universitet (spesialisert universitet, breddeuniversitet eller "nytt universitet") eller individuelle kjennetegn ved respondentene.

Bak publikasjonen står 24 forfattere ettersom hele gruppen, hver på sin måte har bidratt til utvikling av forskningsinstrumentene, gjennomføringen av datainnsamling og utskriving av resultater. Denne måten å publisere på er noe som fulgte naturlig av å arbeide i en større gruppe, slik vi kjenner det blant annet fra naturvitenskap og medisin. Med fremveksten av arbeid i større prosjektgrupper er dette kanskje også arbeidsformer vi vil se mer av innenfor statsvitenskap og andre samfunnsfag i fremtiden.

 

Artikklen kan leses her.