Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel fra Marit Skivenes: Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker.

Marit Skivenes er for tiden aktuell med ny artikkel publisert i Tidsskrift for Velferdsforskning.

Hovedinnhold

Artikkelen Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker kan leses i Tidsskrift for Velferdsforskning Nr. 1, 2015.

Abstract:

I denne artikkelen undersøkes det formelle og det faktiske handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker. Barn har deltagelsesrettigheter som er rettighetsfestet i  Barnekonvensjonen og norsk lov, men realiseringen av rettighetene avhenger av hvordan voksne og fagprofesjonelle tolker og praktiserer regelverket. I artikkelen analyserer jeg hvordan et utvalg barnevernsarbeidere i tre land – Norge, England og USA, California (CA) (n = 304) vurderer barns deltagelse. Metoden er en vignettsurvey med fem barnevernssaker, hvor det blant annet spørres om respondentene vil snakke med barnet og om de vil tillegge barnets mening vekt. Studien viser, overraskende i forhold til tidligere forskning, at barnevernsarbeiderne fra England gir størst handlingsrom for barns deltagelse, fulgt av USA (CA) og så Norge. Mulige forklaringer kan ligge i typen barnevernssystemer som er etablert i de tre landene, som gir opphav til ulike terskler for intervensjon og derved også ulike hensyn som skal balanseres opp mot barns deltagelsesretter.

 

 

Elektronisk tilgang til Tidsskrift for velferdsforskning her