Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel fra Simon Neby, Per Lægreid, Paola Mattei og Therese Feiler i European Policy Analysis

Per Lægreid har saman med Simon Neby frå Uni Research Stein Rokkan Centre for Social Studies, Paola Mattei og Therese Feiler frå Oxford University publisert artikkelen "Bending the Rules to Play the Game: Accountability, DRG and Waiting List Scandals in Norway and Germany" i European Policy Analysis.

Hovedinnhold

Artikkelen tek føre seg Dignose relaterte grupper (DRG) som kombinert med ei rekkje administrative verkty vert nytta i sjukehussektoren over heile verda til å heve kvaliteten. Forfattarane syner gjennom 8 ulike casestudiar at DRG og ventelisteadministrasjon har ført til ulike  utfall i dei to landa. Til trass for likskap i spelereglar og utfordringar, ser det ut som det norske og tyske systemet handterer spelet ulikt. Den institusjonelle konteksten legg premissar for å løyse saker som varierar meir med sjølve styresettet enn med den enkelte sakas natur. Begge system er prega av ein viss tvedydigheit og kompleksitet definert av reformer opp gjennom historia, institusjonell dynamikk og administrative tradisjonar; det tyske rettsorienterte Bismarcksk systemet er like tvetydig som det norske konsensusorienterte Beveridge systemet.

Artikkelen kan lesast her.