Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV

Ny interimsdekan ved UiB

Rektor Gerd Tinglum ved Kunst- og designhøgskolen (KHiB) er oppnevnt som interimsdekan ved Universitetet i Bergen. Det ble enstemmig vedtatt i universitetsstyremøtet 25. august 2016.

Rektor Gerd Tinglum ved Kunst- og designhøgskolen (KHiB)
NY UiB-DEKAN: KHiB-rektor Gerd Tinglum blir interimsdekan ved UiB fra 1. september.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen, KHiB

Hovedinnhold

Vedtaket er et steg videre i prosessen med overdragelsen av Kunst- og designhøgskolen (KHiB) til Universitetet i Bergen (UiB).

Overdragelsen av KHiB til UiB skyter fart

I sitt enstemmige vedtak sluttet styret seg til organiseringen av arbeidet med etablering av et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB. Styret imøteser status for arbeidet i løpet av høsten og ba om å få seg forelagt styringsgruppens anbefalinger om det nye kunstneriske fakultetet i universitetsstyrets møte i desember 2016.

Sammensveisingen av de to institusjonene ble ytterligere formalisert gjennom vedtaket om at KHiB-rektor Gerd Tinglum oppnevnes som interimsdekan ved UiB i 20 prosent stilling fra 1. september 2016 frem til ny organisasjon og ledelsesstruktur er etablert for fakultetet.

– Dette er et viktig neste steg for å styrke de kreative fagene ved UiB og bidrar til å utvide bredden i det faglige tilbudet ved universitetet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Aktiv oppfølging av strategien

Da UiBs strategi for 2016-22 – Hav, liv, samfunn – ble vedtatt i oktober 2015, ble antall satsingsområder utvidet fra to til tre. De tre satsingsområdene er: Marin forskning og utdanning, klima og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer.

Foran universitetsstyremøtet 25. august hadde to arbeidsgrupper, med bred sammensetning fra alle fakultetene, utredet den videre organiseringen av to av satsingsområdene. Deres innstillinger ble presentert i styresak 85/16 “Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Globale samfunnsutfordringer" og universitetets marine satsing”.

Global organisering i fokus

I februar 2016 vedtok universitetsstyret å legge det administrative ansvaret for satsingsområdet globale samfunnsutfordringer til Det medisinsk-odontologiske fakultet, ved Senter for global helse/Institutt for global og samfunnsmedisin. De administrative ressursene som inngår i UiB Global skal også inngå i ny organisering og bidra til å tilrettelegge for støttefunksjoner for relevante fagmiljø på tvers av fakultetsgrensene.

– Nå har vi fått på plass en organisering som vil styrke den tverrfaglige satsingen på dette området. Senter for global helse ved Institutt for global og samfunnsmedisin vil ha ansvaret for å koordinere innsatsen som har faglige tyngdepunkter ved flere fakulteter, sier rektor Olsen.

Marine miljøer skal bli synligere

Den marine satsingen vil ledes fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Med de organisatoriske rammene på plass skal vi alle arbeide for å gjøre vår marine satsing tydeligere og synligere, sier Dag Rune Olsen.

Før strategien ble vedtatt ble to evalueringer gjort av internasjonale ekspertpanel. Disse viste at både den globale og den marine satsingen ved UiB er i verdensklasse. De to vurderingene påpekte samtidig svak overordnet styring av UiBs satsingsområder, noe dette styrevedtaket vil bidra til å få gjort noe med.