Hjem
Aktuelt
FORSKNING | MEDISIN

Røykende fedre øker astmarisiko for fremtidige barn

En studie fra Universitetet i Bergen viser at astma er tre ganger så vanlig blant barn som har fedre som røykte i ungdommen, enn blant ikke-røykere.

Røykende potensiell far
RØYKENDE FEDRE: Unge menn som røyker har høyere risiko for at sine fremtidige barn får astma enn ikke-røykere.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er velkjent at mødres miljø spiller inn på barns helse. Ny forskning fra Universitetet i Bergen (UiB) som inkluderer 24 000 barn, tyder på at dette også gjelder for fedre.

– Barn av fedre som røykte før befruktning hadde over tre ganger så høy risiko for astma enn de som hadde fedre som aldri har røykt, sier professor Cecilie Svanes ved Senter for Internasjonal Helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Tidlig debut øker risiko

Studien viste at både fars røykedebut og hvor lenge han røykte før befruktning økte risikoen for astma hos hans fremtidige barn.

– Den største risikoen for astma blant barna fant vi dersom far begynte å røyke før han var 15 år gammel. Interessant nok, tidspunktet før han sluttet å røyke før befruktning var ikke relatert til astma hos barna, sier Svanes.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Epidemiology

Røyking blant fedre kan påvirke barnas gener

Når det gjelder røyking blant mødre, så viste studien at barna hadde høyere forekomst av astma dersom mor røykte under graviditeten, i tråd med tidligere studier. Likevel hadde ikke røyking før befruktningen noen påvirkning i forhold til astmarisiko hos fremtidige barna. Denne forskjellen antyder at røyking kan påvirke astmarisiko gjennom fars sædceller.

– Det er kjent at røyking påvirker genene i sædceller, og at risiko overføres til avkom i form av ulike helsemessige problemer, forklarer Svanes.

Det er tidligere kjent at mat, hormoner og psykisk miljø fra mor kan endre organstruktur, cellerespons og genuttrykk hosavkom. Fars livsstil og alder ser imidlertid ut til å påvirke molekyler som kontrollerer genenes funksjon.

– Det finnes stadig flere bevis fra dyrestudier som peker mot såkalt epigenetisk programmering, en mekanisme hvorved fars miljø før befruktning kan påvirke helsen til fremtidige generasjoner, sier Svanes.

Sveising øker risiko

Svanes og hennes forskerteam undersøkte også om sveising påvirket avkommets astmarisiko, med spesielt fokus på fedre før befruktning.

Studien viste, i likhet med røyking, at sveising påvirker de fremtidige barnas astmarisiko, selv om far sluttet å sveise før befruktning. Røyking og sveising påvirket risikoen uavhengig av hverandre.

– Dersom fedrene begynte å røyke eller sveise etter puberteten, så var det varigheten som var den viktigste faktoren for astmarisiko hos senere barn, sier Cecilie Svanes.