Hjem
Aktuelt
Forskning | Psykologi

Sykepleiere maktesløse mot mobbing

Norske sykepleiere opplever mindre mobbing enn sykepleiere i andre land, men de som mobbes og konfronterer mobberne rammes ofte av angst.

Sykepleiere mobbes lite
VANSKELIG Å HÅNDTERE: Sykepleiere som blir mobbet opplever at å yte motstand fører til større psykiske plager.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Det overrasket oss at sammenlignet med studier blant sykepleiere i andre land, ser det ut til at norske sykepleiere opplever liten grad av intens mobbing på arbeidsplassen. Forekomsten av mobbing er lavere enn det vi hadde antatt på forhånd. Men selv om forekomsten er lav, har mobbehandlingene negative effekter i form av økte symptomer på angst over tid. De som rammes ser også ut til å ha vanskeligheter med å mestre situasjonen på egenhånd, sier Iselin Reknes ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen som har tatt doktorgrad på temaet.

Å slå tilbake gav angst

Over 2000 norske sykepleiere har deltatt i denne studien i regi av Universitetet i Bergen, der man har sett spesielt på effekten av mestringsstrategier ved mobbing. Seks prosent av deltakerne i undersøkelsen rapporterte at de av og til ble mobbet på jobb. Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at de som har såkalte aktive mestringsstrategier hvor de aktivt prøver å løse problemet blir mer rammet av angst ett år senere, enn andre.

– Vi vet i dag en del om hvordan mobbing påvirker de som rammes. Det vi vet mindre om er om måten en person mestrer stressende situasjoner på kan redusere de negative helseeffektene av å bli mobbet. Siden sykepleiere er en yrkesgruppe som i tidligere studier er vist å være spesielt utsatt for mobbing på jobb, ønsket vi i denne studien å undersøke hvordan norske sykepleiers mestringsstil påvirker forholdet mellom mobbing og senere symptomer på angst, sier hun.

Reknes forteller at det viste seg at mobbeofrene som brukte aktive strategier når de ble mobbet var dem som rapporterte mest psykisk stress.

– Vi fant at det var de som bruker aktive strategier som rapporterte en økning i angstsymptomer når de blir mobbet, mens de som bruker passiv mestringsstrategier har samme angstnivå uavhengig av om de mobbes eller ei. Dette er litt overraskende.  En mulig forklaring kan være at når bruk av aktive strategier feiler i å nå et ønsket resultat, opplever man økte angstsymptomer som et resultat av en brutt mestringsforventning.

Vanskelig å komme unna

Reknes mener at studien totalt sett viser at det er lite mobbing blant norske sykepleiere,  ikke minst fordi ingen av sykepleierne rapporterer at de opplever alvorlig mobbing.
– Forteller det at mobbing på norske sykehus og helseinstitusjoner kan være umulig å håndtere på annen måte enn å komme seg unna?

– For norske sykepleiere ser det ut til å være vanskelig å redusere angstsymptomer etter mobbing ved å handle på en aktiv og problemløsende måte. Hva som er den beste strategien er derfor vanskelig å si med tanke på denne studien alene, og det trengs mer forskning for å konkludere videre.

Forskerne har ikke undersøkt hvem som står bak mobbingen av sykepleiere, men Reknes sier at andre mobbestudier, på tvers av yrkesgrupper, viser at en stor andel av mobberne er lederen.

Ledere må erkjenne mobbing som problem

– Kan pasienter føle seg trygge i hendene på mobbede sykepleiere, eller er dette en fare for sikkerheten?

– Det er en sjanse for at engstelige sykepleier, som et resultat av å bli mobbet på jobb, vil kunne gjøre feil på lik linje med arbeidstakere som opplever andre former for stress på arbeidsplassen. Men vi har ikke sett på negative konsekvenser for pasientene i denne studien.

– Hva er dine råd for at arbeidsplassene skal håndtere dette bedre?

– Det er viktig at arbeidsgivere og ledere erkjenner at mobbing på arbeidsplassen har negative effekter for de som rammes, selv om forekomsten er lav. De bør derfor jobbe for å skape et så godt arbeidsmiljø som mulig for de ansatte, med gode retningslinjer for hvordan mobbing skal håndteres. Dette er viktig fordi mobbing er noe som kan ramme alle, men også fordi selv lavfrekvent mobbing er en alvorlig kilde til stress hvor de som rammes har vanskeligheter med å mestre situasjonen alene, med helseplager som mulig resultat.