Hjem
Aktuelt
Bøker fra UiB

Hemmeligheten i all hjelpekunst

Ingen kan beskytte seg mot å bli syk, men vi kan beskytte dem som er syke mot å bli fratatt sin verdighet. En ny bok viser oss hvordan syke kan møtes med omsorg som bevarer verdigheten.

Stories of Dignity within Heathcare
VERDIGHET FOR ALLE: Stories of Dignity within Heathcare forteller historier om hvordan helsearbeidere kan jobbe for å bevare pasientenes verdighet - og sin egen.
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen

Hovedinnhold

– Verdighetsbegrepet har innen helse- og omsorgssektoren blitt kritisert for å være vagt og utydelig. Målet med denne boken er å  gjøre begrepet tydeligere. Vi har som mål å diskutere viktige faktorer som bidrar til å fremme og å bevare sårbare menneskers verdighet, sier  postdoktor Oscar Tranvåg ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
 

Boken “Stories of Dignity within Healthcare: Research, narratives and theories”, der Tranvåg er førsteredaktør presenterer  en rekke historier som belyser verdighet og verdighetsbevarende omsorg innen helsesektoren; fra verdighet i omsorg for demente, verdighet for døende, for kreftpasienter, verdighet for helsearbeideren selv. Og videre hvordan helsearbeideren gjennom utdanning kan lære verdighetsbevarende omsorg. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer fortellingene i lys av nyere forskning og teorier om verdighet.

Kunsten å hjelpe

Hva er menneskets verdighet?

– Søren Kierkegaard har et begrep om hjelpekunst som illustrerer dette godt. Kierkegard sier: «At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

– Jeg deler Kierkegaards syn. Reell omsorg er først mulig, gjennom å finne den andre der han eller hun er er. Det er viktig som helsearbeider å ikke bli for opptatt av å forstå pasienten kun ut fra sin egen horisont. Ny og viktig  kunnskap blir tilgjengelig for den som oppsøker pasientens horisont,  mener Tranvåg.

Han understreker at når omsorg skal utøves må man også ha nok tid, men vel så mye går det  på en grunnleggende holdning til pasienten man møter.

Fortellinger fra virkeligheten

Gjennom fortellinger fra virkeligheten viser forfatterne hvordan verdighet kan bevares i ulike omsorgssituasjoner. For å oppnå en større forståelse av fortellingene blir ulike teoretiske perspektiver på verdighet anvendt i analysen av dem. De teoretiske perspektivene er forankret i blant annet sykepleievitenskap, omsorgsvitenskap og medisinsk filosofi.

I følge Tranvåg er det uunngåelig at sykdom og lidelse utfordrer enkeltmenneskers verdighet. I møte med helsevesenet kan pasienter og pårørende oppleve at deres verdighet krenkes. Men den kan også bli vernet om.

— Gjennom media får vi nærmest daglig eksempler på mennesker som føler seg krenket. Vi ser også at vi mennesker er veldig opptatt av verdighet. Man kan for eksempel høre pasienters pårørende si;.  ”Mor må ligge på badet, dette er uverdig” eller «mor fikk en verdig død».

Verdighet i vinden

Tranvåg bemerker den økende oppmerksomheten knyttet til begrepet verdighet. Det har lenge vært en del av helseutdanning – og praksis, men har like fullt blitt kritisert for å være vagt. I den seinere tid har helsepolitikere i større grad begynt å ta begrepet i bruk.

– Det dukker for eksempel opp i ulike nasjonale planer og forskrifter I 2011 kom det en forskrift om verdig eldreomsorg, med en verdighetsgaranti. I forskrift for en verdig eldreomsorg ligger for eksempel verdighetsbegrepet til grunn for den omsorg som eldre skal møtes med. Men forskriften går ikke i dybden, den peker bare på grunnleggende behov;  at det for eksempel skal  legges til rette for at våre eldre skal ha en riktig og forsvarlig boform ut fra behov og tilstand, samt kunne ha et variert og tilstrekkelig kosthold, sier Tranvåg.

Forskerne ønsker at den nye boken både skal være et bidrag til utdanningsfeltet, praksisfeltet og mot politiske myndigheter.
– I Sverige og Finland er det store miljøer for omsorgsvitenskap, der særlig finsk-svenske Katie Eriksson er et stort navn og har bidratt til utviklingen. Også i Norge er den omsorgsvitenskaplig forskningen  i utvikling.

Et gammelt spørsmål

Hva verdighet er, er en gammel debatt. Allerede på 1400-tallet var filosofen Giovanni Pico opptatt av verdighet. På1700-tallet bidro Immanuel Kant til å kaste ytterligere lys over verdighetsbegrepet. I moderne tid fikk verdighet ny og sentral oppmerksomhet etter 2.verdenskrig da Menneskerettighetserklæringen ble formulert.

Tranvåg mener at vi trenger økt bevissthet om hva verdighet er. For vi er ofte blinde for hvilke holdninger vi bærer med oss, og i hvor stor grad dette preger adferden vår.

– Dine handlinger i møte med et menneske farges av de holdninger du har overfor dette mennesket. Enten du er din holdning bevisst, eller den ligger der mer skjult for deg, så vil den komme til uttrykk gjennom dine handlinger. Din handling vil derfor aldri stå der alene – fordi din handling og din holdning er en og samme sak, sier Tranvåg.