Hjem
Aktuelt
Museumstyveriet

Vil styrke sikkerheten ved UiB

Etter innbruddet på Universitetsmuseet i august, er det iverksatt et omfattende oppfølgingsarbeid ved UiB. I tillegg til strakstiltak, er sikkerhetssituasjonen for alle universitetets samlinger kartlagt. En arbeidsgruppe mener også at en egen rolle som sikkerhetsansvarlig bør på plass.

Stilas Universitetsmuseet
Foto/ill.:
Politiet

Hovedinnhold

I midten av august var det innbrudd på Universitetsmuseet i Bergen. Tyvene som tok seg inn via et stillas sikret med alarm, fikk med seg rundt 400 objekter fra de arkeologiske samlingene. Gjenstandene som i stor grad var fra vikingtiden, var arkivert i magasiner der de hadde vært oppbevart siden 17.mars i år. 

- Innbruddet var en vekker, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm på styremøtet til UiB den 28.spetember. - Sikkerhetskulturen ved UiB har vært for dårlig, sa universitetsdirektøren som i lys av hendelsen på museet nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å skissere rammer for håndtering av sikkerhet og beredskap ved UiB.  

Anbefaler egen sikkerhetsansvarlig

Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at UiB etablerer en definert rolle som sikkerhetsansvarlig for verdisikring ved UiB.

Bernstrøm trakk paralelleler til slik man i dag har ansatte med ansvar innenfor brann- og HMS-arbeid, men at man har manglet dette når det kommer til fysisk sikring.

Gruppen anbefaler også:

  • Koordineringen av internkontroll plasseres ved HR-avdelingen. Det etableres en ny rolle som ansvarlig for internkontroll direkte under avdelingsdirektøren, men plassert ved HMS-seksjonen.
  • I tillegg etableres et koordineringsorgan i sentraladministrasjonen, underlagt HR- direktøren, med bred kompetanse på sikkerhet og internkontroll fra fagavdelingene. Organet skal koordinere arbeidet med internkontroll ved UiB, med sikte på å skape best mulig kvalitet, effektivitet og effekt i dette arbeidet og for å støtte fakulteter og fagmiljø i deres arbeid med sikkerhet.
  • Arbeidsgruppen understreker også betydningen av å utvikle en sikkerhetskultur ved UiB som inkluderer både fakulteter, institutter og administrasjon/teknisk stab. Dette arbeidet må inkludere både ledere og den enkelte medarbeider som må bevisstgjøres på sitt ansvar. Sikkerhet settes på dagsorden i ledermøter og lederopplæring og det skal arbeides mer systematisk med risikovurderinger allment ved UiB knyttet til sikkerhet. Det legges også opp til å arbeide systematisk med sikkerhet i hele organisasjonen, blant annet anbefales det at risikoanalyser på sikkerhet skal gjennomføres ved alle fakulteter og avdelinger i løpet av 2018.

Strakstiltak

På styremøtet den 28.september orienterte Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm om sikkerhetsarbeidet i etterkant av innbruddet. Der ble også det presentert hvilke strakstiltak som ble iverksatt for å sikre samlingene, samt hvilke mer langsiktige tiltak som er iversatt for å sikre ulike samlinger ved UiB.

Rapporten er unntatt offentlighet for å ivareta hensyn til sikkerhet, men gjennomgår alarmsystemer, kameraovervåking, adgangskontroll, ekstra sikring av dører og vurdering av alternativ lokalisering av samlinger. 

I tillegg er også universitetets vekterordning forsterket kveld/helg med umiddelbar virkning og inntil sikkerhetssituasjonen er nærmere avklart.

Samarbeider med KODE

I samband med oppfølgingsarbeidet har UiB innledet et samarbeid med KODE om felles utfordringer knyttet til sikkerhet. Sikkerhetssjefen ved KODE er også engasjert som ekstern konsulent for å bistå i arbeidet.

UiB legger opp til en systematisk oppfølging av sikkerhet og beredskap ved UiB fremover for både å avdekke svakheter og feil, og sette i verk tiltak.