Hjem
Aktuelt
Budsjett

Styrket fokus på satsingsområdene i nytt budsjett

Universitetsstyret vedtok i dag et budsjett for 2018 som styrker ressurser for videreutvikling av UiBs satsingsområder og som også setter av midler til oppfølging av den nasjonale satsingen på humaniora.

Satsingsområder, UiB, strategi

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok Universitetet i Bergen (UiB) sitt budsjett for 2018 i møte 26. oktober 2017.

– Vårt budsjettforslag sikrer en god sammenheng mellom UiBs strategi og økonomi, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm i sin presentasjon til styret.

Høyere utdanning fikk i forslaget til statsbudsjett for 2018 en vekst på 3,8 %. UiB får ca 3,6 milliarder i grunnbevilgning for 2018.

Strategiske satsinger gir budsjettet retning

I budsjettforslaget er det lagt vekt på å rydde i sentrale midler til strategiske satsinger for å tydeliggjøre både tiltak og ressursbruk.

Budsjettforslaget setter av i underkant av 20 millioner til styrking av universitetets vedtatte satsingsområder innenfor marin, globale samfunnsutfordringer og klima/energiomstilling, samt andre tverrfaglige tiltak som skal styrke universitetet i møte med samfunnets utfordringer. Midlene inneholder også øremerkede avsetninger til dypvannsforskning, nordområdesatsingene og Senter for klima- og energiomstilling (CET).

UiB setter også av midler til å følge opp den nasjonale humaniorameldingen. Disse midlene er i første omgang satt av for 2018, med mulighet for forlengelse. Midlene skal fordeles i dialog med fakultetene.

De strategiske satsingene inkluderer i tillegg blant annet midler til toppfinanisering, insentiver og egenandeler i forskningsvirksomheten, videre utvikling av klyngene, infrastruktur og vitenskapelig utstyr, formidling og samfunnsdialog, digitalisering av utdanning, internasjonalisering og styrking av læringsmiljøet ved universitetet.

Nye virkemidler og økt inntektsfokus

– UiB kan ikke bygge sin økonomi på fortsatt vekst i sektoren. Derfor har vi vært opptatt av å øke inntektsfokuset i budsjettplanleggingen, sier universitetsdirektøren.

– Vi har derfor lagt vekt på tre områder som kan gi økt handlingsrom økonomisk. Det gjelder økte inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, økte inntekter på studiesiden og effektiviseringstiltak.

Forslaget til statsbudsjettet legger opp til et kutt i UiBs budsjett på 81,5 millioner over 4 år. Dette inkluderer 0,5 % i effektiviseringskutt, men er reelt høyere fordi statsbudsjettet i større grad forventer at institusjonene skal ta kostnadene med digitaliseringsarbeidet selv.

– På kort sikt fører digitaliseringsarbeidet til økte kostnader for oss, og det er en utfordring, sier universitetsdirektøren.

– Vi vil derfor ha et økt fokus på gevinstrealisering i dette arbeidet fremover. Erfaringene så langt er at disse innsparingene kommer, men at de er noe forskjøvet i forhold til tiltakene, sier Bernstrøm.

Forslag til statsbudsjettet 2019

Styret behandlet også UiB sitt forslag til statsbudsjettet 2019. Også her ligger strategien til grunn for det UiB foreslår, som departementene bruker som veiledning for det neste budsjettet. Forslaget utarbeidet av universitetsledelsen innebærer 290 millioner kroner utenfor rammene for 2019, og ble godkjent av styret med kommentarer under møtet, blant annet til oppfølging av 30 forventninger og tiltak i humaniorameldingen:

– Utgangspunktet er at det kommer lite midler til humaniora i statsbudsjettet for 2018, og derfor adresserer vi det for 2019, sier Bernstrøm.