Hjem
Aktuelt
Masterplan areal

Dette er planen for UiB-byggene

Nytt HF-bygg på Sydneshaugen og EnTek-klynge er bare to av flere nye bygg UiB planlegger de kommende årene. UiB vil også gjennomføre en vesentlig oppgradering av eksisterende bygninger.

Neste
Skisse EnTek-bygg
ENTEK: Sør på Nygårdshøyden planlegges realisering av EnTek-bygget som et hjerte i en energi- og teknologiklynge.
Foto/ill.:
Illustrasjon: Cubus arkitekter
1/9
Helsecampus Årstadvollen
HELSECAMPUS ÅRSTADVOLLEN: Første byggetrinn er nybygget i Årstadveien 17 som skal erstatte gammelt odontologibygg og være ferdig i 2020. I dette byggetrinnet samlokaliseres miljøer fra Bergen Kommune, Høgskulen på Vestlandet (HVL), UNI Research og Det medisinske og Det psykologiske fakultet ved UiB
Foto/ill.:
Illustrasjon: B+B arkitekter
2/9
Oversikt Årstad/Møllendal
CAMPUS ÅRSTSTAD/MØLLENDAL: Planene her vil etter planen preges av to sentrale satsinger, utvikling av kunnskapsklyngen Helsecampus Årstadvollen og samling av miljøene ved Fakultet for kunst, musikk og design. Det planlegges også å legge til rette for økt studententreprenørskap og innovasjon gjennom utvidelse av areal for inkubatorvirksomhet. UiBs bygg markert.
3/9
Oversikt Nygårdshøyden
CAMPUS NYGÅRDSHØYDEN: Nygårdshøyden skal videreutvikles med arealer som legger til rette for fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Dette skal skje både gjennom rehabilitering av noen av universitetets viktigste signalbygg og gjennom oppfølging av planer knyttet til kunnskapsklynger.
4/9
Fredede bygg
FREDET: 33 av bygningene ved UiB er fredet. Bildet viser Nygårdshøyden hvor de blå bygningene er fredet.
5/9
KMDs nye bygg på Møllendal
KMD OG GRIEGAKADEMIET: Ved en flytting av Griegakademiet hit til Møllendal ser man for seg synergier mellom Griegakademiet og resten av KMD i form av felles administrasjon og arealbruk.
6/9
Realfagbygget
REALFAGBYGGET: Det 40 år gamle bygget er et av landets største enkeltstående bygg, med 47.000 m2 fordelt på sju etasjer. Behovet for oppgradering er stort, og rehabiliteringen av dette bygget alene vil kunne komme på opp mot 1mrd kroner
7/9
Media City Bergen.
KLYNGER: Etablering av kunnskapsklynger er et svært viktig virkemiddel i universitetets strategi for å oppnå målet om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Den første klyngen, Media City Bergen, ble åpnet i 2017.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB.
8/9
SAMLINGENE: De kulturhistoriske samlinger flyttet inn i sitt nåværende bygg i 1927, og det slottslignende anlegget er blitt omtalt som et av Nordens vakreste museumsbygg. Rehabilitering her er i gang, men det er fortsatt behov for en gjennomgående oppgradering av bygget for å kunne stille ut og oppbevare verdifulle kulturgjenstander for fremtidige generasjoner på en sikker og god måte. Planen legger også opp til et magasinbygg som vil huse spesiealsamlingene ved Universitetsbiblioteket.
Foto/ill.:
Jo Høyer
9/9
Tilbake

Hovedinnhold

Deler av UiB sin bygningsmasse er i dag utdatert både når det gjelder å fungere best mulig for studenter og ansatte, og også når det gjelder ren teknisk stand.

I den nye masterplanen for areal blir planer for nybygg og rehabilitering ved UiB frem til 2040 presentert. Grunnlaget for planen er en systematisk kartlegging og vurdering av byggene ved UiB. Ambisjonen er lokaler som er gode å studere og jobbe i, og som samtidig støtter opp om strategiske satsinger ved Universitetet og møter nye krav fra Kunnskapsdepartementet. Det er også en målsetning at byggene skal være energieffektive.

Gjennomgangen viser at det er behov å bruke 3,3 mrd. kroner på rehabilitering dersom alle arealer skal oppgraderes til det som kalles tilstandsgrad én, TG1. (TG1 betyr høy standard på byggene og er etablert som en målsetning i sektoren.) Utover dette er det planlagt flere nye bygg. 

I styremøte den 30.november 2017 vedtok Universitetsstyret ved UiB masterplanen for areal.

Campus Nygårdshøyden

Masterplanen legger opp til at UiB også fremover vil ha et solid fotfeste på Nygårdshøyden i midten av Bergen. Campus Nygårdshøyden skal videreutvikles med arealer som legger til rette for fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Dette skal skje både gjennom rehabilitering av noen av universitetets viktigste signalbygg og gjennom oppfølging av planer knyttet til kunnskapsklynger.

(Klimaklyngen, Kunnskapsklyngen for energi og teknologi (EnTek), samt pågående prosesser for rundt samlokalisering av de marine forskningsmiljøene i Bergen og initiativet rundt etablering av en middelalderklynge. )

Nytt HF-bygg

Flere fagmiljø ved Humanistisk Fakultet er i dag spredd og flere plassert i lite hensiktsmessige boliggårder. Et kontorbygg bak Sydneshaugen skole vil kunne samle HF-miljøene på Dokkevei-tomten med umiddelbar nærhet til øvrige HF-bygg og gode lysforhold. En arkitektonisk løsning der et nytt bygg er koblet med det eksisterende HF-bygget og med gamle Sydneshaugen skole vil redusere den fysiske avstanden mellom miljø som i dag er spredt i ulike bygg.

Prosjektet vil kunne gi bedre fysiske rammebetingelser for faglig aktivitet og det vil være mulig å utarbeide skisseprosjekt innen 2018.

Rehabilitering realfagbygget

Realfagbygget ble tegnet av arkitekt Harald Ramm Østgaard og regnes som et av de beste eksempel på brutalistisk arkitektur i Norge. Byggets arkitektur og særpreg bidro til at Realfagbyggets fasader og deler av interiøret er underlagt vern gjennom fredningsvedtak av riksantikvaren i 2014. Det 40 år gamle bygget er et av landets største enkeltstående bygg, med 47.000 m² fordelt på sju etasjer. Behovet for oppgradering er stort, og rehabiliteringen av dette bygget alene vil kunne komme på opp mot 1mrd kroner, penger det vil bli søkt om gjennom statsbudsjettet.

EnTek

Sør på Nygårdshøyden planlegges realisering av EnTek-bygget som et hjerte i en energi- og teknologiklynge. EnTek-bygget skal inneholde eksperimentell infrastruktur og lokalisere relevante fagmiljøer ved UiB, Christian Michelsen Research, Høgskulen på Vestlandet og andre eksterne leietakere. Planarbeidet legger til rette for et nytt laboratoriebygg med avanserte laboratorier, fleksible prosjektlokaler og arealer som legger til rette for fremtidens undervisningsformer. Ambisjonen er at bygget skal være en internasjonal portal for innovasjon innenfor energi og teknologi.

Verdifulle samlinger

De kulturhistoriske samlinger flyttet inn i sitt nåværende bygg i 1927, og det slottslignende anlegget er blitt omtalt som et av Nordens vakreste museumsbygg. De kulturhistoriske samlinger har lokaler til utstillinger, magasiner, kontorer og verksteder. Rehabilitering her er i gang, men det er fortsatt behov for en gjennomgående oppgradering av bygget for å kunne stille ut og oppbevare verdifulle kulturgjenstander for fremtidige generasjoner på en sikker og god måte. Innbruddet i august 2017 viste tydelig viktigheten av dette.

Det blir også planlagt et magasinbygg til spesialsamlingene til Universitetsbiblioteket. Dette dreier seg om blant annet bøker, fotografi, kart, middelalderbrev og manuskript av stor antikvarisk og kulturhistorisk verdi. Magasinbygget skal sikre samlokalisering av ulike deler av samlingene i egnede og trygge lokaler.

Studentvilla

Det planlegges bygget et nytt studentbygg som skal samle studentorganisasjoner ved UiB. Det er gitt rammetillatelse for oppføring av et bygg i Olav Kyrres gate, like bak Kvarteret. Bygget vil være ca 700 m² og ha en praktisk beliggenhet i forhold til annen studentaktivitet på Kvarteret.

Nygårdsgaten 5

De siste årene er det gjennomført ulike utviklingsprosesser for å styrke kvaliteten i tjenestene fra sentraladministrasjonen. Gjennom prosjektet #Org2022, er det tydeliggjort behov for økt samordning av tjenester mellom ulike fagområder. For å legge bedre til rette for dette arbeides det med å samle de sentraladministrative avdelingene i Nygårdsgaten 5 (Det vil si eiendomsavd, HR-avd, forskingsadministrativ avd, studieadminsitrativ avd, IT-avd, økonomiavd. og kommunikasjonsavdelingen.)

Prosjektet skal ivareta et stimulerende arbeidsmiljø for alle ansatte og gi ressursmessige gevinster gjennom bedre samhandling og arealutnyttelse. Det er foreslått at dagens romstruktur med cellekontorer blir bygget om til aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Campus Årstad og Møllendal

Campus Årstad/Møllendal vil etter planen preges av to sentrale satsinger, utvikling av kunnskapsklyngen Helsecampus Årstadvollen og samling av miljøene ved Fakultet for kunst, musikk og design. Det planlegges også å legge til rette for økt studententreprenørskap og innovasjon gjennom utvidelse av areal for inkubatorvirksomhet.

Helsecampus Årstadvollen

Arbeidet med å etablere en helseklynge på Årstad er godt i gang. Første byggetrinn er nybygget i Årstadveien 17 som skal erstatte gammelt odontologibygg og være ferdig i 2020. I dette byggetrinnet samlokaliseres miljøer fra Bergen Kommune, Høgskulen på Vestlandet (HVL), UNI Research og Det medisinske og Det psykologiske fakultet ved UiB. I utviklingen av Helsecampus Årstadvollen ønsker universitetet å følge opp samfunnsmessige behov og fokusere på helheten og sammenhengen mellom alle aktørene i helsetjenestene. Utformingen av bygningsmassen skal speile dette.

Utbyggingen er planlagt i tre trinn:

  • Rive gammelt odontologibygg i Årstadveien 17 og bygge nytt
  • Rehabilitere Årstadveien 21 (Overlege Danielsens hus)
  • Bygge nybygg på parkeringsplass ved Årstadveien 23

Foreløpig er det ikke lagt detaljerte planer for det siste byggetrinnet i Årstadveien 23.

Nybygg Griegakademiet

Griegakademiet holder i dag til i Nyborg skole sine tidligere lokaler. Disse blir regnet som nedslitte og utdaterte. Det tas nå sikte på å utarbeide et skisseprosjekt innen 2018 for å se på flytting til et nybygg på nabotomten til fakultet for kunst-musikk og design (KMD) ved Møllendal. Ved en flytting til Møllendal ser man for seg synergier mellom Griegakademiet og resten av KMD i form av felles administrasjon og arealbruk. Et nytt bygg vil kunne stå klart til semesterstart 2024.

Inkubatorbygg

Det er et stort behov for inkubatorareal på campus Årstad/Møllendal. Inkubatorbygget skal huse oppstart- og inkubatorvirksomhet knyttet til medisinske og andre helsefaglige miljøer ved UiB og Helse Bergen. Bygget er planlagt som en blanding av kontorer og åpne landskaper. Det vil gå over to etasjer med et samlet bruttoareal på ca. 2.400 m2. 

Klyngesatsingen ved UiB

Etablering av kunnskapsklynger er et svært viktig virkemiddel i universitetets strategi for å oppnå målet om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Kunnskapsklyngene skal brukes aktivt til å utvikle nye utdanningsløp og utdanningsformer, også på tvers av utdanningsinstitusjonene i Bergen og på Vestlandet. Etableringen av klyngene skjer som del av byutviklingen i Bergen og vil bidra til økt åpenhet mellom universitetets og byens øvrige virksomheter. Den første klyngen, Media City Bergen, ble åpnet i 2017. I årene framover planlegges etablering av følgende kunnskapsklynger

Marinforskningssklynge

Kunnskapsklynge for helsefagene, «HelsecampusÅrstadvollen»

Klimaforskningsklynge

Kunnskapsklynge for fremtidensenergi-og teknologiløsninger (EnTek)

Middelalderklynge

Etableringen av klyngene skjer som del av byutviklingen i Bergen og har som mål å bidra til økt åpenhet mellom universitetets og byens øvrige virksomheter.

I Masterplan for areal finner du informasjon om både nybygg og rehabiliteringsplaner samt flere skisser. Der kan du også lese om hvordan man ser for seg finansieringen av de ulike prosjektene og beskrivelser av hvordan byggene skal legge til rette for fremtidsrettet undervisning og strategiske målsetninger.

Styret vedtok masterplanen med merknader der man understreker behovet for tydeliggjøring av faglige behov, at man er opptatt ikke bare av arealeffektivitet men også effektive areal, sikrer brukermedvirkning og tydelig kommunikasjon og at samhandling med kommunen legges til grunn for arbeidet videre.