Hjem
Aktuelt
Studiebarometeret 2017

Studentene har stor tro på egne jobbmuligheter

Studentene mener de blir godt rustet for relevante jobber gjennom studiene ved UiB. I studiebarometeret for 2017 svarer nesten 80 prosent at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. 

Studenter ved UiB
Foto/ill.:
Eivind Senneseth

Hovedinnhold

Studiebarometeret er en årlig undersøkelse om studiekvaliteten ved lærestedene i Norge. Studentene får her anledning til å si hva de mener gjennom en rekke spørsmål knyttet til hvordan de opplever studiene de går på.

For andre år på rad svarer nesten 80 prosent av UiB-studentene at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. Kun 2 prosent sier studiene i svært liten grad er relevante for aktuelle yrkesområder. 

Digitalt læringsmiljø

I undersøkelsen sier over halvparten av studentene at de er fornøyd med hvordan både lokaler og hjelpemidler er tilpasset en digital studiehverdag ved UiB, og at de digitale hjelpemidlene er brukervennlige. 

Et flertall sier også at de får tilbakemeldinger fra de ansatte via digitale plattformer. Et eksempel på digitaliseringen er at UiB i 2017 nådde UiB målet om å digitalisere alle våre digitaliserbare eksamener. Temaet digitalisering er nytt å årets undersøkelse, og man mangler derfor et sammenligningsgrunnlag. Først neste år vil man kunne se om den gode utviklingen innen digitaliseringsarbeidet fortsetter.

Stabile tall

Studiebarometerundersøkelsen viser overordnet sett ingen store endringer for UiB. Samlet sett viser resultatet en mindre tilbakegang på 0,1 poeng i snitt, hvor 5 er høyeste poenggiving, og 1 er laveste. 

Selv om studentene jevnt over opplever at UiBs programmer er faglig utfordrende og relevante, peker likevel undersøkelsen på noen forbedringpunkter innen enkeltfag og områder. Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal mener undersøkelser som Studiebarometeret er nyttige for at studietilbudet ved UiB skal bli enda bedre.

– Det kan gi oss viktige indikasjoner på hvor vi kan bli bedre, mellom annet på kvaliteten i tilbakemelding til studentene, oppfølging og motivasjon, sier Samdal.

Et av forbedringsområdene er veiledning og tilbakemelding. Her svarer et flertall av studentene at de i liten eller ganske lite grad får tilbakemeldinger fra faglige ansatte og medstudenter på arbeidet sitt.

– Dette er dessverre en problemstilling vi kjenner til. Vi har derfor allerede satt inn konkrete tiltak i form av en ny mentor-ordning og en satsing på mer studentaktiviserende læring blant annet gjennom bruk av digitale tilbakemeldingsverktøy i læringsplattformen Mitt UiB. Dette vil gi studentene mer tilbakemelding og oppfølging enn de får i dag, sier Samdal. 

Best tilbakemelding

Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet er det UiB-studiet som får best tilbakemelding på spørsmål om hvor tilfredse studentene er alt i alt. Like bak kommer bachelorprogram i nordisk språk og litteratur og masterprogram i engelsk.

Alle disse får over 4,5 poeng av 5 mulige på total tilfredshet.

– Datasikkerhet er et felt der samfunnet har et åpenbart behov for kompetansen. Når vi i tillegg er så heldige å ha dyktige og entusiastiske undervisere i verdenseliten på datasikkerhet, så bidrar det til et inspirerende studiemiljø. Jeg tror resultatene speiler dette, sier Samdal.

– Når det gjelder nordisk og engelsk tror jeg forklaringen kan ligge i tett og god oppfølging av studenter kombinert med variasjon i undervisningstilbudet og et engasjert fagutvalg som organiserer faglig-sosiale seminar og aktiviteter. 

Det studieprogrammet som ifølge Studiebarometeret kommer dårligst ut er bachelorprogram i nye medier. Her viser svarene i Studiebarometeret en skår på 2,4 for total tilfredshet. Dette er imidlertid et studieprogram som er i dag er i utfasing i samband med etableringen av en fornyet medieutdanning som nå er på plass i medieklyngen Media City Bergen. Fagmiljøet følger imidlertid tett opp studentene som går på programmet som er under utfasing.

– Undersøkelsen gir verdifull informasjon, og både UiB og sektoren som helhet kan lære mye av disse tilbakemeldingene, men vi må bruke informasjonen bevisst. Vi må være forsiktige med å trekke konklusjoner om enkeltprogram, særlig der få studenter har svart. For å få enda større utbytte av slike undersøkelser vil jeg gjerne oppfordre flest mulig studenter til å svare på neste undersøkelse, sier Samdal.