Hjem

Aktuelt

På Høyden

Utreder flere modeller for På Høyden

Universitetsstyret har vedtatt at det skal jobbes ut flere modeller for en eventuell nasjonal avis og På Høydens rolle.  En viktig målsetting er å sikre god lokal dekning og en åpen og fri debatt.

Museplass i retning naturhistorisk museum

På Høyden har siden 2011 produsert fri og uavhengig journalistikk om Universitetet i Bergen og andre saker som gjelder universitetet, og lagt til rette for fri debatt. Målgruppen har vært ansatte ved universitetet og andre som er interesserte i det som skjer på UiB. 

På møtet i Universitetsstyret 12.april fikk styret presentert en diskusjonssak som foreslo en avvikling av På Høyden i sin nåværende form, til fordel for et nasjonalt initativ i form av en sammenslåing med Khrono. Skissen innebar at UiB går inn på eiersiden og at det blir etablert to like store redaksjoner for avisen i Bergen og Oslo. Khrono er i dag Oslomet sin uavhengige avis. Avisen tar sikte på å skrive om høyere utdanning i hele landet, ikke bare hos sin egen eier.

Flere modeller

Styret ønsket seg forelagt flere modeller enn den ene samarbeidsmodellen med Khrono som ble presentert i møtet.

Styret stilte seg bak å jobbe videre med hvordan UiB kan være synlig på en nasjonal arena innenfor sektoren, men flere påpekte viktigheten av at man ikke svekker den lokale dekningen av saker ved UiB, og at man klarer å legge til rette for åpen og fri debatt.

Det ble også stilt spørsmål ved hvor egnet den presenterte modellen faktisk vil være som en nasjonal satsing som skal dekke hele UH-sektoren så lenge det bare er Oslomet og UiB som er en del av satsingen.

Utkast til avtale legger som premiss for modellen at UiB og Oslomet skal ha negativt flertall i en nasjonal avis. Dette virker lite inviterende for fremtidige mulige samarbeid med andre, var merknaden fra flere styremedlemmer. 

Fire punkt

Universitetsstyret gjorde et vedtak bestående av fire punkt. 

  • Styret legger til grunn at UiBs videre utredning av en mulig nasjonal avis ikke skal svekke hensyn til lokaldemokrati, fri og kritisk debatt om og ved UiB.
  • Styret ber universitetsledelsen utrede flere alternative muligheter for å posisjonere UiB og Bergen i videre utvikling av en nasjonal offentlig arena for vår sektor.
  • I påvente av videre utredning og behandling i universitetsstyret får styret for på høyden fullmakt til å prolongere ansettelse av redaktør inntil endelig behandling i universitetsstyret foreligger.
  • Styret ber universitetsledelsen skissere en plan for hvordan arbeidet med internkommunikasjon ved UiB kan styrkes.

Styret får etter planen en ny sak forelagt på universitetsstyrets neste møte, 31. mai.