Hjem
Aktuelt
Nyhet

Tilbakemeldinger på universitetsåret 2017

Digitaliseringsstrategien, satsingsområdene og fokuset på bærekraft er blant temaene som høster positiv omtale i KD sin tilbakemelding på universitetsåret 2017. Samtidig ønsker departementet blant annet å se ytterligere reduksjon i frafall for studenter og mindre midlertidighet ved UiB i tiden fremover.

Muséplass
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme

Hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet har nå kommet med sine innspill som del av etatstyringen ved UiB, på grunnlag av Årsrapporten for 2017, Tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2018, Nøkkeltall for statlige universiteter og høgskoler 2018 og resultatrapporteringen til Database for statistikk for høgre utdanning (DBH1). I tilbakemeldingene får UiB både ros og konstruktiv kritikk.

  Innspillene fra KD ble tatt opp i møtet i universitetsstyret 30. august, med følgende vedtak: Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding til orientering.

  Digitalisering

  I tilbakemeldingen viser KD til at UiB har jobbet godt med digitalisering gjennom en flerårig og strategisk satsing på digitalisering i bredden av institusjonens virksomhet. KD skriver:

  "UiB viser at institusjonen tar strategiske grep for å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering både innenfor forvaltning og administrasjon, og i utdanningsvirksomheten gjennom for eksempel e-læringstilbud og satsinger som Digital læringslab".

  Forskning og innovasjon

  Departementet gjør det videre klart at forholdet til regionalt næringsliv er viktig, og anerkjenner universitetets rolle i flere verdensledende næringsklynger. Det blir også stilt forventninger til at etableringen av det nye forskningsinstituttet NORCE vil få positive effekter på forskning og innovasjon på Sør- og Vestlandet. 

  KD slår videre fast at "UiB er en drivkraft i nasjonal sammenheng for oppmerksomhet på FNs bærekraftsmål i høyere utdanning". 

  De har også merket seg at UiBs søkning og tilslag i Horisont 2020 viser en positiv utvikling de senere årene, med en kraftig økning fra 2016 til 2017. Departementet forventer at UiB arbeider videre med å styrke resultatene, spesielt innenfor universitetets strategiske forskningsfelt. Dette sammenfaller også godt med prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

  Positivt

  Blant de andre positive tilbakemeldingene i KD sin vurdering, er at:

  • UiB har inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo for å styrke forskning og utdanning i humanistiske fag, og at UiB har som mål om å utvide porteføljen til Bergen Teknologioverføring AS (BTO) blant annet ved å styrke humanioraprofilen. 
  • Fem undervisere ved MN-fakultetet ble tildelt status som Fremragende underviser i 2017, og at meritteringsordningen skal videreføres til alle fakultetene.
  • UiB skal styrke samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet (HVL) om lærer-/lektorutdanning på Vestlandet.
  • Det er gjort et godt arbeid med å tilrettelegge den bygningsmessige infrastrukturen, blant annet blir Masterplan for areal 2018-2040 sett som nyttig.
  • Universitets- og høyskolesektoren har tatt problemene på alvor når det gjelder tiltak for å forebygge trakassering. Her viser KD til at det gjennom Universitets- og høgskolerådet er etablert en arbeidsgruppe for arbeidet med å bekjempe trakassering. Departementet forventer at alle universiteter og høyskoler fortsetter arbeidet med å bekjempe trakassering.
  • Departementet gratulerer UiB med utmerkelsen årets statlige lærebedrift i 2017.

  Utfordringer og forventninger

  Kunnskapsdepartementet peker også på utfordringer og forventninger til tiden fremover. De forventer blant annet å se tydelige resultater i form av reduksjon i frafall for studenter og økning i kandidater som fullfører på normert tid.

  I sakspapirene kommenterer universitetsdirektør Kjell Bernstrøm dette punktet slik:

  "Revisjonen av universitetets kvalitetssikringssystem for utdanning ferdigstilles i løpet av høsten 2018. I den forbindelse er det gjort en større gjennomgang av studieprogramporteføljen. Fokus på økt studiekvalitet blant annet gjennom mentorordninger, modeller for meritterende undervisere og undervisningsledelse videreutvikles og forventes å gi økt gjennomføringsgrad ... "

  Når det gjelder å redusere midlertidighet, anerkjenner departementet tiltakene som er gjort, men peker på at midlertidigraten fortsatt er for høy, noe som forutsetter fortsatt fokus på reduksjon.

  Universitetsdirektøren kommenterer dette slik:

  "Universitetets arbeid for reduksjon av midlertidige tilsatte og oppfølging av internrevisjonsrapporten om midlertidighet fra 2018, ble lagt fram for styret i april 2018. Siden dette er det skjedd en ytterligere reduksjon i antall midlertidige tilsatte. Per juli 2018 var det registrert 492 midlertidige årsverk ved UiB, korrigert for rekrutteringsstillinger. Dette er vel 11 prosent, eller 61 årsverk lavere enn samme periode i 2017. Samtidig fortsetter veksten i antall faste forskerstillinger. I juli 2018 var 58 av 203 forskerstillinger fast ansatt, mot 31 av 203 i juli 2017".

  Departementet peker også på videre utfordringer og potensial for forbedring. Det gjelder særlig: 

  • Kandidattall på farmasi, medisin, tannpleier, PPU, PPU-Y
  • Bruk av rekrutteringsstillinger til MNT er lav i forhold til tildelte stillinger
  • Ubalanse mellom inn- og utreisende studenter
  • Sikring og bevaring av samlingene ved Universitetsmuseet

  En samlet status over universitetets oppfølging av tilbakemeldingene fra etatsstyringen vil bli gitt i forbindelse med utarbeidelse av universitetets årsrapport for 2018.