Hjem
Nye doktorgrader

Tabubelagt kvinnehelse – Erfaringer fra Etiopia

Janne Lillelid Gjerde disputerer mandag 8. oktober 2018 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Chronic disease among women in a resource-constrained setting: The case of pelvic organ prolapse in rural Ethiopia”.

Hovedinnhold

Svangerskap og fødsel er viktige risikofaktorer for kroniske bekkenbunnslidelser som livmorfremfall og urinlekkasje. Mange av dem som rammes av alvorlige bekkenbunnslidelser er kvinner som bor i områder preget av høy fødselsrate, lav alder ved første fødsel og liten tilgang til fødselshjelp. Målet for doktorgradsarbeidet var å øke kunnskapen om hvordan kvinner med livmorfremfall i rurale deler av Etiopia erfarer å leve med tilstanden, hvordan de søker behandling og hvordan de opplever bedring og rehabilitering etter å ha gjennomgått kirurgisk behandling.

Avhandlingen bygger på et lengre feltarbeid fra 2015-16 på sykehus og lokalt i landsbyer i Amhara regionen i Etiopia. Funnene viser hvordan alvorlige symptomer ved fremfall påvirker kvinners praktiske, sosiale og følelsesmessige liv i betydelige grad. Preget av sterkt begrensete ressurser, av mangel på kunnskap om tilstanden, av religiøse og spirituelle overbevisninger og av skam, manøvrerer kvinnene mellom ulike tilgjengelige behandlingsalternativer både innenfor og utenfor det offisielle helsesystemet. Studien fulgte en gruppe kvinner som ble tilbudt gratis kirurgisk behandling, og fant at for de aller fleste endret behandlingen livene deres radikalt. Mens tilstanden i utgangspunktet er preget av betydelig tabu, snakket kvinnene som hadde fått behandling åpent om sin helsesituasjon etter at de kom hjem fra sykehuset. Flere deltok videre i forbyggende kvinnehelsearbeid i lokalsamfunnet ved å spre informasjon om tilstanden og behandlingen de hadde fått.

Studien illustrerer hvordan strukturelle barrierer i en kontekst preget av ekstrem marginalitet og fattigdom forhindrer muligheten til å tilegne seg kunnskap samt tilgang til helsehjelp. Gratis behandling av en relativt hyppig kronisk kvinnesykdom i en slik kontekst ser ut til å ha betydelig potensiale til å forbedre helsetilstand og livskvalitet hos mange kvinner. Samtidig bidrar muligheten for behandling til endret sykdomsrelatert atferd og åpenhet rundt en sykdom som oppleves som skamfull og stigmatiserende.

Personalia

Janne Lillelid Gjerde (f. 1984) er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Bergen (2008) og jobber på Seksjon for generell gynekologi ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Hun har en bachelorgrad i utviklingsstudier (2010) og en mastergrad i internasjonal helse (2012) fra UiB. Studien ble gjennomført som stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, tilknyttet forskningsgruppen Global Helseantropologi. Veiledere var professor Astrid Blystad, professor Guri Rørtveit og lege/ph.d. Mulu Muleta. Arbeidet er finansiert av Helse Vests forskningsmidler.