Hjem
Aktuelt
Klimanøytralt UiB

Slik kan UiB bli klimanøytrale

UiB har ambisøse klimamål og satser på bærekraft. Nå presenteres ulike veier til hvordan universitetet kan nå sine mål om å redusere CO2-avtrykket sitt og bli klimanøytrale innen 2030.

Sjøstjerne og hav
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har over tid arbeidet systematisk med miljø- og klimatiltak. I 2016 ble UiB det første av de store universiteten som ble sertifisert som miljøfyrtårn. På SDG-konferansen i februar 2018 forsterket rektor Dag Rune Olsen ambisjonene for universitetet sin miljøinnsats da han kunngjorde at UiB skal bli klimanøytrale innen 2030

Nå legger en komité fra UiB frem forslag til tiltak for hvordan universitetet kan nå det ambisiøse målet om klimanøytralitet. Tiltakene ble lagt frem for Universitetsstyret som en orientering torsdag 11.april. 

-    Vi ser frem til å få styret sine innspill og synspunkter på disse alternativene. Det skal ikke vedtas noe i denne omgang, men det er helt nødvendig at vi diskuterer hvordan vi best mulig kan klare å redusere klimaavtrykket vårt opp mot de dilemmaene det vil medføre for ansatte og studenter ved et internasjonalt orientert universitet, sa rektor Dag Rune Olsen i forkant av møtet. 

Økte ambisjoner vil merkes

Universitetet i Bergen har allerede gjort mye for å redusere sin klimapåvirkning. Resultatene så langt har vært på områder som er knyttet til drift og som den enkelte ansatte og student ikke har blitt særlig påvirket av. Videre arbeid med å redusere UiB sitt klimaavtrykk vil kreve større inngrep i arbeids- og studiehverdagen til de ansatte og studentene. 

Konkrete tiltak

Kartleggingen viser mulige tiltak innen både drift, bygg, reiser og anskaffelser. Av disse utgjør anskaffelser i dag mer enn tre fjerdedel av UiB sitt klimaavtrykk.

Den nest største delen når det gjelder bidrag til CO2-utslipp, er reisevirksomhet. 

illustrasjon

Modellen viser klimapåvirkning for ulike deler av virksomheten ved UiB. I arbeidet har komiteen forholdt seg til GHG-protokollen som er den mest brukte standarden for rapportering av klimagassutslipp. Denne deler utslipp i tre «scopes», hvor Scope 1 er direkte utslipp, Scope 2 er indirekte utslipp fra energiforbruk og Scope 3 er alle andre indirekte utslipp.

Når det kommer til reisevirksomhet har komiteen så langt følgende anbefalinger: 

  •  Det eksisterer allerede retningslinjer for at hver enkelt skal gjøre en behovsvurdering før reise bestilles. Disse retningslinjene bør følges opp hos hver enhet for å sikre at alle ansatte kjenner til dem og benytter dem i forberedelse av reiseaktivitet. 
  •  Universitetet i Bergen skal definere et sentralt mål for kutt i flyreiser. Hver enkelt enhet skal vurdere om det er mulig å sette egne mål som går utover disse ambisjonene. 
  •  Enhetene vil følges opp fra sentralnivå med hensyn til mulige tiltak for å redusere sine flyreiser. 
  •  Det etableres et klimafond og enhetene betaler inn til fondet gjennom en skattlegging av flyreiser. Det etableres to nivå for denne skattleggingen (et høyt nivå for ledelse og administrasjon og et lavere som gjelder for reiser som direkte knyttes til den faglige aktiviteten). 

Komiteen legger også frem tre ulike alternativ for flyskatt basert på hvor mye man skal redusere årlig.

  • Ved 10% årlige CO2-kutt: 200 kr for reiser innen Norden, 300 kr for reiser innen Europa og 3000 utenfor Europa.
  • Ved 15% årlige CO2-kutt: 400 kr for reiser innen Norden, 600 kr for reiser innen Europa og 6000 utenfor Europa.
  • Ved 20% årlige CO2-kutt: 600 kr for reiser innen Norden, 900 kr for reiser innen Europa og 9000 utenfor Europa.

Komiteen peker på at for et internasjonalt forskningsuniversitet er mobilitet og nettverksarbeid en integrert del av den faglige virksomheten og reiser vil være viktige for å styrke UiBs posisjon og for å oppnå de strategiske målene som styret har satt. Komiteen mener likevel det på grunn av klimapåvirkningen flyreiser p.t utgjør er viktig å se på hvilke tiltak som kan settes i verk for å redusere den totale reisevirksomheten.

  • Les flere detaljer om de ulike mulige tiltakene som ble lagt frem for Universitetsstyret her

Godt utgangspunkt

Times Higher Education har i år for første gang en internasjonal rangering av «impact» innenfor FN sine bærekraftsmål. Resultatene som kom sist uke rangerer UiB helt oppe på 53. plass i verden når man ser resultatene samlet. Innenfor området «Responsible consumption and production» er UiB rangert på 14. plass. 

Til tross for dette må UiB øke ambisjonsnivået dersom universitetet skal kunne bli klimanøytrale innen 2030. 

Universitetsstyret gjorde ingen vedtak i møtet den 11.april. Temaet klimanøytralitet vil være noe man kommer tilbake til i kommende møter.