Hjem
Aktuelt
Hovedopptaket 2019

Hardere konkurranse om de største talentene

Juss, psykologi, medisin, medie- og IKT-fag trekker flest søkere. UiB hevder seg godt i konkurransen om å tiltrekke seg de beste hodene.

Studenter i aulaen på åpen dag
HOVEDOPPTAKET 2019: UiB hevder seg godt i konkurransen om de mest ambisiøse og talentfulle studentene viser tall for hovedopptaket 2019.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

8.490 søkere får tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen i år. Det er en nedgang på 1.5 prosent fra 2018. Selv om UiB har noe færre søkere, er nedgangen mindre enn ved de andre tradisjonelle breddeuniversitetene.  

Kjønnspoeng til menn på psykologistudiet

– Dette viser at UiB hevder seg godt i konkurransen om de mest ambisiøse og talentfulle studentene. Vi skal gjøre vårt beste for at studentene får en utdanning av høy kvalitet og med gode jobbmuligheter, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

I likhet med tidligere år er det profesjonsutdanningene i medisin, odontologi, psykologi og rettsvitenskap som er de mest populære studiene, med flest søkere per studieplass og høyest poenggrense for å komme inn. I år er det første gang UiB har fått bruke kjønnspoeng for å rekruttere flere mannlige søkere til psykologistudiet. Målet er å bedre kjønnsbalansen blant psykologer slik at klienter kan velge kjønn på sin behandler. I år har 24 menn fått opptak i førstegangsvitnemålskvoten, som er den kvoten hvor menn i år får ett tilleggspoeng. I fjor var tallet 17. Det betyr at det er syv flere mannlige søkere med rett til tilleggspoeng som har fått tilbud om studieplass.

-Totalt sett har 5% flere menn fått plass ved profesjonsutdanningen i psykologi i år. Andelen menn er nå 27%, men vi har et mål om at minimum 30% av studentene ved profesjonsutdanningen skal være menn, sier Oddrun Samdal.

Rettsvitenskap ved UiB er for andre år på rad det studiet i Norge som har flest førstevalgsøkere i Samordna opptak. Med 1.854 førstevalgsøkere er dette landets mest populære studium.

Landets beste IT-utdanning

Gjennom flere år har IT-utdanningene ved UiB blitt trukket frem som de beste i Norge. Blant annet ble masterprogrammet i informatikk i år kåret til den beste IT-utdanningen i landet av fagtidsskriftet Tekna. Dette masterprogrammet er med 121 søkere blant de mest søkte på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

– Vi får gode tilbakemeldinger fra arbeidsgivere om at studentene våre er faglig dyktige, og ser at mange får jobbtilbud før de er ferdig med studiene.  Vi er glade for at UiB sine studenter er attraktive på arbeidsmarkedet.

Over lengre tid har østlandsbaserte bedrifter vært systematisk i rekruttering nyutdannete IKT-kandidater fra Bergen. Nå er også vestlandsbedriftene blitt mer opptatt av å rekruttere nyutdannede til sine kontorer i Bergen.

I løpet av de siste årene har UiB bygget opp et av de fremste fagmiljøene i Norden innen kryptologi, kodeteori og datasikkerhet. Nå følger studentene etter. I år får 81 søkere tilbud om studieplass innen datasikkerhet. Noe som er en økning på 40 prosent sammenlignet med fjoråret.

Norges beste innen datasikkerhet

– Studentene her får en utdanning som gjør dem til Norges beste innen datasikkerhet, sier Samdal.

I tillegg til rene IT-studier, har UiB et bredt og tverrfaglig studietilbud innen IKT-fag. Blant annet bachelorprogrammene i IKT, kognitiv vitenskap, informatikk-matematikk-økonomi, bioinformatikk og digital kultur.

– Dette er alle studieprogram som kobler informasjons- og kommunikasjonsteknologi med andre fag og setter fokus på de store endringene i samfunnet som digitalisering medfører. Studentene lærer også om mulighetene som ansvarlig bruk av ny teknologi gir, forteller Samdal.

Bærekraft og innovasjon

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. UiB har blitt utpekt til å være en samlende forskningsinstitusjon som skal bidra til at vi når FNs bærekraftmål 14: Liv under vann.

– Her har UiB vært i forkant og jobbet godt med å utvikle nye studieprogram som fanger opp behov for både klima- og energiomstilling. Vi har sterke fagmiljøer som blir lagt merke til i FN, og som tiltrekker seg nye studenter, forteller Samdal.

Blant annet er det gode søkertall til studieprogrammene innen havteknologi, havbruk og sjømat, fiskehelse, klima, atmosfære og havfysikk.

Populært med japansk og arabisk 

Virksomheter i offentlig og privat sektor er i økende grad avhengige av evne til både omstilling og innovasjon, og bærekraftig utvikling krever innovasjon i alle samfunnssektorer. 

– Ved å ta høyere utdanning utvikler du evnen til å lære nye ting. Dette gir en generisk evne til omstilling som etterspørres og kreves av fremtidens arbeidstakere. På UiB satser vi i tillegg på studentinnovasjon og har etablert en egen innovasjonshub for studenter, sier Samdal.

Hun er også glad for at det er gode søkertall til lektorutdanningene og til språkfag som japansk og arabisk.

– Språk er viktig kompetanse, og vi er opptatt av internasjonalisering og utenlandsopphold i våre studieprogram, sier Oddrun Samdal. 

Ny medieteknologi og kreative løsninger 

Flere av studiene som i år opplever en økning i antallet søkere, holder til i Media City Bergen. I medieklyngen samarbeider UiB med flere av landets sterkeste innovasjons – og teknologimiljøer om å tilby moderne utdanninger i medieproduksjon og IKT. Det blir satset på opplæring i innovasjon og entreprenørskap, slik at studentene får kompetanse i å utvikle nye produkter og tjenester.

– Dette er svært verdifullt, ikke bare for studentene, men også for mediebedriftene, forteller Samdal. 

Bachelor i journalistikk og bachelor i TV-produksjon er blant studiene som har flest førstevalgsøkere per studieplass ved UiB.

Helsefag står sterkt 

Også på helsefagene er det hard kamp om studieplassene. For fagene odontologi, medisin, tannpleie, musikkterapi, medisinsk teknologi og farmasi er det langt flere søkere enn studieplasser.  Profesjonsstudiet i psykologi er det studiet med flest førstevalgsøkere per studieplass ved UiB.

– De gode søkertallene viser at UiB opprettholder posisjonen som en attraktiv utdanningsinstitusjon. Det er en posisjon vi vil jobbe hardt for å beholde, sier Samdal.