Hjem
Aktuelt
Nyhet

- Overgrep og mobbing har ingen plass på UiB

Fersk rapport viser at mobbing og trakassering er utbredt i UH-sektoren. - Alle våre ansatte og studenter skal oppleve Universitetet i Bergen som et godt sted å studere og arbeide, sier rektor Dag Rune Olsen.

Mennesker
Rapporten som ble lagt fram torsdag avdekker omfanget av mobbing og trakassering i UH-sektoren. - Å bygge og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø er et stort prosjekt som innbefatter alle tilsatte og studenter, og som ikke har noen slutt-dato. Vi kan alltid bli bedre, sier rektor Dag Rune Olsen.
Foto/ill.:
Ipsos

Hovedinnhold

Se streaming av pressekonferansen om kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren her

Torsdag ble Kartleggingsrapport - mobbing og trakassering i UH-sektoren lagt fram. Rapporten er basert på en undersøkelsen sendt av Ipsos til 43778 personer ved 26 universiteter og høgskoler. I alt 17984 svarte. Av disse oppgir tretten prosent at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året. Tallene for UiB viser at tolv prosent av de som svarte har blitt mobbet eller trakassert i nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året. 

Tallet er for høyt, mener Dag Rune Olsen.

- Dette handler ikke bare om tall og prosenter. Hendelsene som ligger bak tallene kan få alvorlige og langvarige følger for menneskene det gjelder. Det bekymrer meg, sier Olsen, og legger til:

- Et universitet skal være et trygt sted for studenter og ansatte. Vi kan ikke akseptere noen former for trakassering. Vi bruker ressurser på å ruste ledere på alle nivåer til å avdekke og håndtere slike saker. Når vi får vite om tilfeller, agerer vi. Overgrep, krenking, mobbing og maktmisbruk har ingen plass på UiB, sier Olsen.

Bedre varslingsrutiner etter #metoo

#Metoo-kampanjen gjorde det tydelig at seksuell trakassering er et utbredt samfunnsproblem, som fordrer både refleksjon, kulturendring og handling.

Olsen betegner #metoo som en vekker for sektoren.
- Det ble gjort tydelig at omfanget var større enn vi var klar over, og at vår håndtering av denne typen hendelser kunne vært bedre. Vi har tatt en rekke grep, og har i dag et mer velfungerende apparat for å håndtere varsler om uønskede hendelser. Samtidig: Vi blir ikke kvitt problemet med seksuell trakassering kun gjennom retningslinjer og rutiner. Dette handler dessverre også om holdninger og kultur som det tar tid å endre, sier Olsen.

Totalt svarer 2 prosent - 37 personer - av det totale utvalget ved UiB at de har opplevd seksuell trakassering. Ifølge rapporten oppgir stipendiater oftere enn andre grupper å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

- Dette er ikke noe som sektoren kan være bekjent av, sier Olsen.

Alvorlige hendelser får konsekvenser

Ifølge rapporten oppgir en tilsatt å ha blitt truet, tvunget eller presset til seksuell omgang i løpet av det siste året.  

Olsen sier at ledelsen har håndtert én sak av alvorlig karakter det siste året, og at det har fått følger for ansettelsesforholdet til den anklagede.

- Rapporten indikerer at det kan være mørketall her. Jeg oppfordrer alle som blir utsatt for overgrep om å melde fra. Blir vi gjort kjent med aktuelle hendelser, griper vi inn, sier Olsen.

Opplæring av ledere

Arbeidsmiljøloven forbyr mobbing og annen utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen. UiB har også klare retningslinjer mot mobbing og trakassering, som samtlige og samtlige ledere på institutter, avdelinger og fakulteter har et ansvar for å se til at disse blir fulgt.

- Vi trenger å få beskjed for å agere og er avhengige av at folk sier fra. Men det blir for enkelt å overlate ansvaret til offeret. Her må ledere, medarbeidere og institusjonene ta ansvar. Ledere har et særskilt ansvar for å sørge for at mobbing, trakassering og overgrep ikke skal skje, sier Olsen.

Ved UiB har HR-avdelingen iverksatt omfattende kursing av ledere, tillitsvalgte og verneombud. De har fått opplæring gjennom flere seminarrekker i hvordan de skal håndtere varsel om mobbing og trakassering. Mobbing og trakassering har vært tema på avdelingsmøter, i veilederopplæring og i veilederfora.

Etikk, holdninger og varsling har blitt et sentralt punkt i fadderopplæringen. Studentene har fått en digital varslingskanal hvor de kan melde fra om uønskede hendelser.sikresiden.no finner tilsatte informasjon om hvordan de skal håndtere og melde fra om mobbing og trakassering.

- HR-direktør: Meld i fra!

Ifølge rapporten svarer tre av ti at de ikke vet hvordan de skal varsle om mobbing og trakassering.

- Det er en for stor andel, og vi arbeider nå med en revisjon av informasjonen vår. Vi har ikke nådd ut til alle ansatte. Ansatte skal være kjent med hvordan de melder fra, så her har vi en jobb å gjøre, sier HR-direktør Sonja Dyrkorn.

Dyrkorn understreker at å si ifra om uønskede hendelser samt varsle om kritikkverdige forhold er sentrale virkemidler for å utvikle et godt og forsvarlig arbeids,- og studiemiljø. 

HR-avdelingen arbeider med å få på plass et digitalt varslingssystem, hvor varslere kan si fra om kritikkverdige forhold, tilsvarende Si fra-siden for studenter.

- Det vil gjøre det lettere å si fra. I tillegg må vi informere de ansatte bedre, blant annet ved egne kampanjer. Vi må også informere de som er nyansatte ved UiB grundig, sier Dyrkorn. 

Vil nå stipendiatene

I likhet med Olsen er hun bekymret for at stipendiatene er overrepresentert i gruppen som oppgir at de har vært utsatt for mobbing og trakassering.

- De er en utsatt gruppe, som må følges opp med særskilt av ledere og veiledere. Her må vi bli flinkere med informasjon, og  tydeligere på hvilke systemer og rutiner som gjelder for arbeidslivet generelt og for UiB spesielt, sier Dyrkorn.

Dyrkorn understreker at de som blir utsatt for eller er vitne til straffbare handlinger bør melde fra til politiet. UiB har også verneombud, studentombud og bedriftshelsetjeneste som kan kontaktes, dersom en varsler ikke ønsker å melde fra til politi eller nærmeste leder.

- Alle som går til sin leder, tillitsvalgt eller verneombud for å si fra om mobbing eller trakassering skal bli ivaretatt. De kan være trygge på å bli møtt, hørt og fulgt opp, sier Dyrkorn.