Hjem
Aktuelt
Nyhet

En milliard til norsk forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet investerer én milliard kroner i forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser over hele landet. Flere UiB-prosjekter er innvilget støtte.

Bergen
Bergen og UiB får nå flere av de nasjonale tildelingene til forskningsinfrastruktur. Illustrasjonsfoto.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB

Hovedinnhold

Styret i Forskningsrådet vedtok 6. september å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastruktur-prosjekter, gjennom programmet Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Bak de fleste søknadene står konsortier med bred deltakelse fra hele landet. Nå skal det forhandles om hvordan potten skal fordeles.

UiB står som vertsinstitusjon for tre av prosjektene som nå har fått tildeling. Prosjektledere er Inge Jonassen, Koenraad De Smedt og Ilker Fer. I tillegg inngår UiB som del av et konsortium i to andre prosjekter.

  • Se listen over tildelinger ved UiB nederst i denne saken.

– Vi er glade for tildelingene til våre ESFRI-prosjekter, både knyttet til videreføring og at vi nå også har et nytt prosjekt inne av denne typen. Det er tydelig at det i hovedsak er de store og etablerte nasjonale og internasjonale konsortiene som har fått tildeling, noe som også avspeiles i de prosjektene som har fått tildeling og der UiB er partner, sier Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger ved UiB.

Avgjørende faktor

– Moderne forskningsinfrastruktur er en avgjørende innsatsfaktor for at alle UiBs forskningsmiljøer skal kunne hevde seg både nasjonalt og internasjonalt. State-of-the-art infrastruktur er også en svært viktig faktor for å være attraktiv samarbeidspartner og bidra med forskning med høy kvalitet, slår viserektor Bjerknes fast.

Også avdelingsdirektør på Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiB, Benedicte Løseth, er glad for tildelingen.

– Vi er fornøyd med at Forskningsrådet har gitt tildelinger til store og svært viktige forskningsinfrastrukturer som kommer våre forskere til gode. UiB bidrar i mange av prosjektene som nå inviteres til kontraktsforhandlinger både som koordinator og partner. Vi er glad for at disse dyktige fagmiljøene på UIB har nådd opp i svært tøff konkurranse, sier hun, og legger til:

– Samtidig vet vi at UiB hadde flere andre svært gode søknader som ikke nådde opp. Nå jobbes det videre mot neste utlysning.

Forhandlinger om potten

Foreløpig er det kun opplyst om hvilket beløp hvert enkelt prosjekt har søkt om. Endelig sum for tildeling til det enkelte prosjekt blir avgjort utover høsten, i forhandlinger mellom Forskningsrådet og hvert enkelt av de 16 konsortiumene.

- Vi har gode erfaringer fra tidligere med hvordan Forskningsrådet kjører disse forhandlingene. Det at vi har et prosjekt på førsteplass på reservelisten, kan jo også bety at det er mulighet for at også dette prosjektet kan få tildeling, sier Bjerknes.

Tildelinger ved UiB

Dette er prosjektene ved UiB som har fått tildeling, og nå skal i forhandlinger med Forskningsrådet. Se alle de 16 prosjektene som har fått tildeling nasjonalt på Forskningsrådet sine nettsider.

Som vertsinstitusjon:

BioMedData - an infrastructure for data sharing and management.

Fagområde: Bioteknologi. Leder: Inge Jonassen. Søkt beløp: 17 345 000 kroner

Infrastruktur for datahåndtering og datadeling innenfor biologisk og medisinsk forskning. Infrastrukturen skal bidra til bedre koordinering mellom etablerte infrastrukturer ved å legge til rette for tettere samarbeid og bedre dataflyt på tvers av de ulike infrastrukturene.

Prosjektet støtter oppunder åpen forskning og deling/utnyttelse av forskningsdata. Forankret i ESFRI-prosjektet – ELIXIR.

Samarbeidspartnere: UiB, UiT, NMBU, NTNU, UiO

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade (CLARIN)

Fagområde: Humaniora. Leder: Koenraad De Smedt. Søkt beløp: 12 563 000 kroner

Prosjektet gjelder oppgradering av den nasjonale noden i en felleseuropeisk infrastruktur for språkteknologi. Infrastrukturen gir store forskningsmuligheter innenfor språkvitenskap og er nyttig for flere fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Oppgraderingen vil gi nye tjenester og verktøy for forskningen og sikre at infrastrukturen forblir en del av det europeiske nettverket for språkdatabaser.

Samarbeidspartnere: UiB, NHH, NASJONALBIBLIOTEKET, NSD, UiO, UiT

The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

Fagområde: Klima og miljø. Leder: Ilker Fer. Søkt beløp: 71 328 000 kroner

Det skal etableres en norsk node av et europeisk prosjekt for havbunn- og vannmasseobservasjon. Noden skal oppgradere, drive og vedlikeholde fem observasjonsbøyer i Norskehavet og Framstredet.

Prosjektet skal bidra til kunnskap om driverne for endring i vannmassene, havsirkulasjon, forsuring og utveksling av varme og kjemi. Formålet er blant annet å forbedre modeller og varsling om endringer.

Samarbeidspartnere: UiB, HI, CMR (NORCE), MET.NO, NORCE, NPI, UiB, UiT

Som partner:

National network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI)

Fagområde: Bioteknologi. Søkt beløp: 101 650 000 kroner

NAPI er en nasjonal infrastruktur for proteomikk (proteinanalyser) og bygger på et eksisterende nettverk som ble etablert under FUGE-satsingen. Infrastrukturen er fremhevet på veikartet som støtteverdig. Det er tidligere blitt investert store midler i genanalyser. Nå er tiden inne for investeringer i proteinanalyser.

Samarbeidspartnere: UiO, OUS, Akershus univ sykehus, NTNU, NMBU, UiB, UiT

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) – a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 3

Fagområde: Medisin og helse. Søkt beløp: 63 800 000 kroner

Prosjektet gjelder tredje fase av infrastrukturen, som leverer nevroteknologi og forskning i verdensklasse. Fase tre handler om oppgradering, nyinvestering av utstyr og utvidelse av konsortiet med en node ved UiB for å sikre at infrastrukturen hoder seg i den internasjonale forskningsfronten.

Samarbeidspartnere: NTNU, UiB, UiO

I tillegg til konsortiumene som har fått tildeling, står prosjektet SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives, rangert først på reservelisten. Søkerkonsortium er: UiB, Norsk Folkemuseum, UiT og UiO.