Hjem
Aktuelt
SDG Bergen

Sterk tro på teknologi under SDG-forum i Kina

På FN-dagen 24. oktober deltok UiB på Sustainable Development Forum 2019 i Beijing. Arbeidet med bærekraftsmålene er av høy betydning for UiB, som årlig arrangerer den nasjonale bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen.

SDG Forum, Kina
Liu Zhenmin, FNs under-generalsekretær for økonomiske og sosiale saker, understreket i sitt innlegg betydningen av vitenskapens bidrag i arbeidet med bærekraftmålene. Han fremhevet rapporten Global Sustainable Development Report (GSDR), skrevet av en vitenskapelig ekspertgruppe ledet av professor Peter Messerli. Messerli skal holde et foredrag om temaet under UiBs nasjonale bærekraftskonferanse i februar.
Foto/ill.:
Kristin Svartveit, UiB

Universitetet i Bergen, ved viserektor Annelin Eriksen, er invitert til Sustainable Development Forum 2019 i Beijing gjennom universitetets SDG Bergen-initiativ. Forumet er arrangert i forbindelse med at Kina presenterer sin frivillige nasjonale SDG-framdriftsrapport (såkalt Voluntary National Report, VNR).

– Denne konferansen reflekterer det som preger SDG-diskusjonen i senere tid, nemlig en sterk tro på at teknologi vil løse de dype krisene vi opplever, sier Eriksen.

2030-agendaen

På forumet er flere viktige akademiske institusjoner som arbeider med 2030-agendaen representert. Her finner vi forskere med stor tyngde, som den kjente økonomiprofessoren og forfatteren Jeffrey D. Sachs og nobelprisvinner Myron S. Scholes, men også representanter for myndigheter på ministernivå fra flere land, spesielt i sør. I tillegg deltar næringslivsrepresentanter, som Zhang Yong, styreleder i Alibaba-gruppen og direktører og visedirektører fra tunge organisasjoner som FN, UNDP, UNICEF, WHO, UNEP, OECD og Verdensbanken.

Det fremgår av Kina sin fremdriftsrapport at Kinas sterke økonomiske vekst er preget av stor fart på innovasjons- og teknologifeltet. Viseborgermester i Beijing, Lin Keqing, viste i sitt innlegg til den enorme sosiale, økonomiske og miljømessige utviklingen som har funnet sted i Kinas hovedstad, som på mange måter utgjør en av hovedmotorene i Kinas utvikling og økonomiske fremgang.

Byen som har vært, og i stor grad fremdeles er, preget av ekstremt dårlig luftkvalitet som følge av høy bruk av kull, er gradvis blitt bedre, og byen utvider sitt fokus på energiomstilling. Beijing er ledende i verden på antallet nye oppstartbedrifter, ifølge den nye globale rangeringen Hurun Global Unicorn List 2019, hvor Kina generelt gjør det svært sterkt, sammen med USA.

Tro på teknologiske løsninger

Styreleder i Alibaba-gruppen, Zhang Yong, fremhevet under sitt innlegg betydningen av den digitale byen som gir teknologiske verktøy for alle, noe som vil jevne ut sosiale skiller, men også redusere skillet mellom det urbane og det rurale. Det er spesielt viktig i Kina, hvor utviklingen er svært ujevn.

Eriksen forteller at det blant deltakerne på konferansen er en sterk tro på at nye teknologiske løsninger vil løse mange av utfordringene samfunnet står overfor.

Hun peker på at flere talere, som Li Yong, generaldirektøren for FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO), fremhever betydningen av kunstig intelligens (AI) og ny teknologi for nye løsninger, som vil bidra til både å nå klima og miljømål, men også de sosiale og økonomiske målene.

– Fokuset på antall patenter fremhever betydningen av innovasjon, men kan også virke mot sin hensikt ved at usosiale reguleringer av rettigheter hindrer en bredere anvendelse av nye oppfinnelser, sier Eriksen.

Dette understreker betydningen av at disse problemstillingene blir utsatt for kritisk diskusjon og refleksjon. UiB sin nasjonale bærekraftskonferanse, som finner sted fra 5.-7. februar 2020, vil bidra til nettopp dette. Tema her er teknologi og partnerskap, med spesielt fokus på klima, helse og utdannelse.

Kunnskapsutvikling gjennom forskning

Et annet hovedfokus under konferansen i Beijing er betydningen av kunnskapsutvikling gjennom forskning.

Liu Zhenmin, som er FNs under-generalsekretær for økonomiske og sosiale saker, understreket i sitt innlegg betydningen av vitenskapens bidrag i arbeidet med bærekraftmålene. Han fremhevet her rapporten Global Sustainable Development Report (GSDR), skrevet av den vitenskapelige ekspertgruppen nedsatt av FNs generalsekretær António Guterres.

Zhemin påpekte i sitt innlegg at vi nærmer oss et vippepunkt, fordi vi er «off track» på flere av bærekraftmålene.

– Det er utrolig viktig at man bidrar med kunnskap og tverrfaglig kunnskap spesielt, sier Annelin Eriksen, som understreker at det ikke bare er nye løsninger, men også viktige korreksjoner og større samfunns- og kulturforståelse som må til, om man skal klare å snu dagens utviklingstrend.

Viserektoren fremhever videre at for UiB har dette høy betydning, reflektert nettopp i SDG Bergen-initiativet. Hun ser i den forbindelse frem til Bærekraftskonferansen i Bergen i februar, hvor professor Peter Messerli, som ledet GSDR-gruppens arbeid, vil holde en forelesning om dette temaet.