Hjem
Aktuelt
Språkpolitiske retningslinjer

Skal være et språklig forbilde

Universitetet i Bergen skal være et språklig forbilde for norsk utdanning, kultur- og samfunnsliv.

direktør, rektor og prorektor på styremøtet
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, rektor Dag Rune Olsen og prorektor Margareth Hagen under styrebehandlingen av de språkpolitiske retningslinjene.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright

De språkpolitiske retningslinjene, som universitetsstyret har vedtatt, er en videreføring og styrking av det språkpolitiske arbeidet ved Universitetet i Bergen. De bygger på mal fra Universitets- og høgskolerådet og erstatter 23 år gamle retningslinjer for målbruk ved UiB.

De gamle retningslinjene handlet utelukkende om fordelingen mellom nynorsk og bokmål i UiBs ulike publikasjoner. Nynorskens stilling er også tatt med i de nye retningslinjene der det står at nynorsk skal ha en fremtredende plass i virksomheten, og at UiB har et særlig ansvar for at nynorsk skal være et viktig språk i norsk høyere utdanning. Det skal også være en tilnærmet lik fordeling mellom nynorsk og bokmål i den administrative saksbehandlingen og i UiBs kommunikasjon.

Bedt om å vurdere tiltak

Bakgrunnen for de nye retningslinjene er formuleringer i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet, der det står:

Universitetene og høyskolene har et lovpålagt ansvar for norsk som fagspråk, og institusjonene skal utarbeide egne språkstrategier. Internasjonaliseringen av forskningen og den økende bruken av engelsk gjør det nødvendig å ha særlig oppmerksomhet om dette arbeidet. Departementet ber om at institusjonene følger utviklingen for norsk som fagspråk og vurderer behovet for å sette inn tiltak.

Som følge av dette har en arbeidsgruppe under ledelse av prorektor Margareth Hagen utarbeidet de nye retningslinjene. Hagen mener det er på tide at UiB nå får på plass språkpolitiske retningslinjer.

Faglig frihet ligger fast

- De nye retningslinjene skal styrke det språkpolitiske arbeidet ved Universitetet i Bergen, og vi skal bidra til å opprettholde norskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter. UiB må holde fagspråket på norsk levende, sier hun.

Samtidig påpeker hun at forskernes faglige frihet ligger fast, både i publisering, formidling og undervisning.

De nye retningslinjene slår fast at Universitetet i Bergen er en kunnskaps- og kulturbærende institusjon og at den faglige virksomheten er vesentlig for demokrati og samfunnsutvikling. De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å gjennomføre UiBs strategi og styrke lærestedets profil som et forskningsintensivt breddeuniversitet med høy internasjonal faglig kvalitet.

Her kan du lese de nye språkpolitiske retningslinjene.