Hjem
Aktuelt

Vedtok ekstern gjennomgang av praksisportal-sak

Styret ved Universitetet i Bergen har vedtatt rammene for den eksterne gjennomgangen av prosessen rundt etableringen av en praksisportal.

Universitetsmuseet på Museplassen 3 i Bergen
Universitetsstyret vedtok mandat for anbud for ekstern gjennomgang.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica, UiB

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok 23. desember å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å legge til rette for en ekstern og uavhengig gjennomgang av sakskomplekset i saken knyttet til praksisportal. Utvalget har siden da jobbet seg frem til et forslag til anbudsgrunnlag som universitetsstyret vedtok i et ekstraordinært møte 7. januar.

− Dette er en sak som har reist en rekke spørsmål. Derfor er det viktig at vi får en god gjennomgang og sørger for at alle fakta kommer på bordet, sier rektor ved UiB, Margareth Hagen.

Universitetet i Bergen vil nå gjennomføre en konkurranse for å finne hvem som skal stå for gjennomgangen.

I anbudsgrunnlaget som universitetsstyret har vedtatt, er det listet opp en rekke punkter universitetsstyret mener det er viktig å få belyst.

  • Gi en oversikt over eventuelle pågående initiativ og prosjekter som er i gang i sektoren med tilsvarende formål og UiBs engasjement i disse og gi en redegjørelse for ideen om å etablere en praksisportal.
  • Gi en tydelig tidslinje for hvordan konseptet er utviklet som klargjør innhold, struktur og økonomi i skisserte modeller, og hvordan faglig og administrativ linje på UiB ble involvert i prosessen og hvilke vurderinger og råd som ble gitt av administrasjonen ved UiB.
  • En gjennomgang av alle økonomiske forhold og fellesinteresser som vedrører saken ved UiB og de berørte selskapene opp mot UiBs etikkreglement, gjeldende økonomireglement og andre relevante lover og forskrifter.
  • En spesifikk vurdering av hvilke samlede forhold og/eller forpliktelser som resulterte i et grunnlag for utbetaling av 540 000 kroner til dekning av kostnader som eksterne samarbeidspartnere hadde hatt i prosessen med tilrettelegging av prosjektet og hvilke leveranser som ble ytt for denne betalingen.
  • Gjennom kartlegging av omfang og former for kontakt mellom relevante aktører gi en beskrivelse av hva som er formidlet omkring støtte til prosjektet fra UiB og andre aktører, og når og i hvilken grad slik støtte er gitt.
  • En vurdering av grunnlaget for å etablere og direkteansette i et 6 måneders engasjement i forprosjekt ved UiB.
  • En klargjøring av styret, rektor og universitetsdirektøren sine fullmakter til å håndtere relevante beslutninger i denne saken og i hvilken grad disse fullmakter er etterlevd.
  • Eventuelle andre relevante problemstillinger som kommer fram i gjennomgangen.

Gjennomgangen skal ende i en rapport som er planlagt levert i starten av mars 2021.

Rapporten skal være offentlig. Leverandøren må tydelig merke informasjon som eventuelt bør unntas offentlighet jf. Offentleglova. Leverandøren skal i gjennomføringen av oppdraget påse at rettssikkerheten til de berørte partene ivaretas.

Alle dokumenter leverandøren har lagt til grunn for rapporten, som f.eks referater fra intervjuer eller dokumentasjon som er innhentet, skal oversendes UiB ved oppdragets slutt.

− Dette er en sak som har stor offentlig interesse. Det er viktig at rapporten er offentlig, sier universitetsdirektør Robert Rastad.