Hjem
UiB og samfunnet 2021
I oktober 2020 opna Pandemisenteret ved UiB. Forskarar ved alle fakulteta skal saman finne svar og løysingar på samfunnet sine mange pandemirelaterte utfordringar – og førebu oss på den neste pandemien. Mange forskingsprosjekt er godt i gang, og endå fleire vil komme. Foto/ill.: Kim E. Andreassen, UiB.

Universitetet i Bergen og samfunnet

Her oppsummerer vi noko av det Universitetet i Bergen har bidrege med til samfunnet i året som er gått.

Hovedinnhold

Her finn du eit utval saker frå «Universitetet i Bergen og samfunnet 2020/2021». Les heile heftet digitalt.

Read the magazine The University of Bergen: Societal Impact (English version).

UiB er eit internasjonalt universitet. Det viser seg i høg grad blant dei tilsette som kjem frå 91 ulike nasjonar. Tyskland, Sverige, Storbritannia og Frankrike er dei landa som er høgst representert blant dei tilsette ved UiB etter Noreg.

I 2020 vart det rekneskapsført 146 millionar kroner frå EU til UiB. Det er rekord, og ei auke på 12 prosent mot året før.

UiB si forsking får gjennomslag og vert brukt av andre forskarar. Det viser evalueringane frå dei viktigaste rangeringane. Times Higher Education World University Rankings har gjennom fleire år rangert UiB som det mest siterte universitetet i Noreg, i 2020 med ein skår på 94 av 100.

Graf som vises siteringer
Foto/ill.:
UiB

Det vart avlagt 242 doktorgrader ved UiB i 2020

Studentane våre

Hausten 2020 var talet på UiB-studentar 18 601.

62 prosent av studentane kjem frå eitt av vestlandsfylka. Det gjer Vestlandet til den viktigaste geografiske rekrutteringsarenaen for Universitetet i Bergen.

83 prosent av studentane har jobb ved sidan av studia. Det tilsvarar ei arbeidskraft på 2 200 årsverk.

44 prosent av studentane har eit verv i ein organisasjon ved sidan av studia.

33 prosent er engasjert i frivillig arbeid ved sidan av studia.

Etter initiativ frå studentane lanserte Universitetet i Bergen portalen værgodmotdegselv.no. Den skal hjelpe studentar å få ein betre kvardag etter koronautbrotet. Portalen inneheld forskingsbaserte råd og tips, basert på kunnskap frå fagmiljø over heile universitetet.

Bergen hadde ikkje vore Bergen utan UiB. Å ha UiB midt i hjartet av byen gjer Bergen til ein meir internasjonal by, ein meir attraktiv by, og ein meir spanande plass å leve. Eg har sjølv mange gode minne frå mi tid ved UiB, og som byrådsleiar for havbyen Bergen ser eg og kor viktig UiB sine satsingar på marin forsking, klima­ og energi er for heile regionen vår. Sist, men ikkje minst; det å ha 18 000 studentar i byen, med alt det inneber av kultur og debatt, gjer heile Bergen meir leiken og meir tenkjande.

Roger Valhammer, byrådsleiar i Bergen

 
Studenter på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Foto/ill.:
Eivind Senneset
 

Forsking og innovasjon

Forskingsrådet tildelte i juni seks Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) til institusjonar i Bergen. UiB skal koordinere to senter; MediaFutures og SmartOcean, og er partner i fire andre, som vert koordinert ved NORCE (Climate Futures og DigiWells), Havforskingsinstituttet (CRIMAC) og Helse Bergen (Center for Mobile Mental Health).

UiB-forskarane Elisabeth Ivarsflaten, Nele Meckler, Ragnhild Muriaas og Inga Berre vart i 2020 tildelt det høgthengande forskingsstipendet Consolidator Grant frå Det europeiske forskingsrådet (ERC). UiB har ved utgangen av 2020 koordinatoransvar for 22 ERC-prosjekt.

ERC Consolidator Grant-mottakere
Foto/ill.:
UiB, Ellen Viste/Bjerknessenteret, Atle Kold Hansen, Eivind Senneset.

Elisabeth Ivarsflaten, Nele Meckler, Ragnhild Muriaas og Inga Berre fekk ERC Consolidator Grant.

HVL, NHH og UiB har etablert eit samarbeid for å gje studentane på Vestlandet eit innovasjonsløft. Satsinga har fått namnet Bergen Entrepreneurship Academy (BEA). Målet er mellom anna å utvikle utdanningstilbodet innan innovasjon på tvers av dei tre institusjonane og skape felles møteplassar som legg til rette for studententreprenørskap. 

Livslang læring

I eit berekraftig samfunn er det eit mål at flest mogleg skal vere i jobb. Koronaviruspandemien har ført til at mange blei permitterte frå jobbane sine, og enkelte tok fatt på etter- og vidareutdanning.

Universitetet i Bergen har i 2020 levert fleire kortare studietilbod i samarbeid med Kompetanse Norge, for å møte det akutte behovet for tilbod til dei som har blitt permitterte og arbeidsledige.

Etterspurnaden har vore stor, og UiB er ein føretrekt og relevant tilbydar av denne type studium.

1866 studentar oppmeldt i ulike etter- og vidaregåande utdanningstilbud i 2020. Dette er ei auke på ca. 20 % frå 2019.

 

Berekraft

Overordna er det eit strategisk mål at forsking og utdanning ved UiB skal støtte opp under FN sine berekraftmål. Satsinga er tverrfagleg, med sterke fagmiljø på alle fakultet. Studentane kan velje mellom fleire studieemne og kurs innan berekraft.

Bilde av hånd og sjøstjerne
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Det siste året har eg besøkt Universitetet i Bergen ei rekkje gonger, og eg er imponert over den faglege breidda deira og korleis dei har tatt ei leiarrolle i arbeidet med FNs berekraftmål. For meg er det og viktig at UiB er langt framme i arbeidet med å følgje opp studentane, eg har spesielt merka meg den nye mentorordninga for studentar og korleis dei trekk lokale bedrifter og offentlege verksemder inn i utdanningane. I tillegg har UiB forskingsmiljø i verdstoppen, ikkje minst innanfor marin, klima og energi og store samfunnsutfordringar. 

Henrik Asheim, Forskings- og høgare utdanningsminister

På førespurnad frå FN vart det i 2020 laga ein serie artiklar om havet og berekraftmål 14. Artikkelserien vart lansert 8. juni, på verdas havdag (World Ocean Day).

SDG Bergen Science Advice vart i 2020 invitert av FN til å gje innspel og konkrete forslag om korleis vitskap og forskingsbasert kunnskap kan bli integrert som del av rapporteringsgrunnlaget for ulike land sitt arbeid med 2030-agendaen og berekraftmåla. UiB er eitt av to universitet i verda som har fått denne spesielle invitasjonen.

Det var 2630 deltakarar på den nasjonale berekraftkonferansen i Bergen i februar 2021. Då verda ikkje kunne komme til Bergen, kom Bergen til verda, utan ei einaste flyreise. Grunna koronapandemien vart konferansen gjennomført heildigitalt, og deltakarar frå 105 nasjonar følgde sendinga frå Universitetsaulaen i Bergen.

Forbindelsen mellom berekraftig hav og å oppnå berekraftmåla er opplagt. La meg bruke denne anledninga til å takke Universitetet i Bergen for å ta ei leiande rolle for å fremme berekraftmål 14, herunder som offisiell FN-hub for havforsking. 

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide, under SDG Conference Bergen, februar 2021 

Klima

UiB starta i 2020 opp sine første solcelleanlegg. No er 1000 panel i drift på taket av Odontologibygget og Alrek helseklynge. Samla vil dei levere meir enn 200.000 kWh i året. Fleire solcelleanlegg er under planlegging, som eitt av fleire tiltak som skal bidra til å gjere universitetet klimanøytralt innan 2030. 

Solcellepanel på Odontologibygget
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

ENØK-ingeniør Steinar Sundberg ved det første solcelleanlegget på campus; på taket av Odontologibygget på Årstadvollen.

UiB er ein sentral samarbeidspartnar i «One Ocean», jordomseglinga med Statsraad Lehmkuhl som vart lansert i august 2020. Seglasen finn stad frå august 2021 til april 2023. Til dømes skal UiB under ein fire månader lang etappe i Stillehavet ta med 90 studentar på det berekraftige studieemnet SDG200: Hav, Klima, Samfunn.

Studentar ved UiB og ei rekke samarbeidspartnarar rydda fire tonn plast under ein stor plastdugnad hausten 2020. Det var eitt av fleire grep universitetet gjorde i 2020 innan plastproblematikken. UiB vart også #plastsmart-partnar og har starta opp eit tverrfagleg nettverk av forskarar, stipendiatar og studentar som skal jobbe med utfordringar rundt plastforureining.

Plastdugnad ved UiB

Produsent:
Nyland Film

Video: På Strandryddedagen 19. september 2020, rydda UiB og samarbeidspartnarar 1,2 tonn plast på nokre timar i havgapet utanfor Hellesøy. Totalt vart det rydda 4 tonn under plastdugnaden. 

Helse

I oktober var det offisiell markering for Alrek helseklynge i forbindelse med opning av nybygget i Årstadveien 17. I helseklynga skal ein skape innovative helse- og omsorgsløysingar, ved hjelp av framifrå forsking og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfagleg samhandling.

Alrek helseklynge
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Alrek helseklynge.

Hausten 2020 opna Noregs fyrste pandemisenter ved UiB. Senteret skal produsere samfunnsrelevant kunnskap for førebygging og handtering av pandemiar i eit langsiktig perspektiv. Senteret har som føremål å initiere og leggje til rette for tverrfagleg forskings- og utdanningssamarbeid om tema relatert til pandemiar, rådgje og informere dei som styrer og ålmenta.

Bergen Covid-19 Research Group.mp4

Produsent:
Kim E. Andreassen, UiB.

Video: Forskarar ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen forskar på koronaviruset.

Vestlandslegen er UiB sin modell for å utdanne framtida sine legar. Gjennom Vestlandslegen skal ein utdanne legar for heile regionen, ved å ta i bruk heile regionen. Hausten 2020 starta dei 20 fyrste medisinstudentane som skal bli Vestlandslegar. Studentane skal ta dei tre siste åra av medisinutdanninga ved Universitetssjukehuset i Stavanger, og seinare skal sjukehusa i Førde og Haugesund også delta.

UiB er ein av våre viktigaste samarbeidspartnarar. Med etableringa av Pandemisenteret styrkjer universitetet sin innsats for Noreg og verda på eit svært viktig område. Vi treng mange sterke fagmiljø for å førebu oss og respondere på neste store epidemi. Saman må vi sikre at forskingsinnsatsen blir halden oppe, også mellom kriser.

Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet