Hjem
Aktuelt
Krigen i Ukraina:

Dette gjør UiB nå

Krigen i Ukraina og russiske myndigheters angrep på en selvstendig stat i Europa får konsekvenser også for universitetene. Her følger informasjon om hva regjeringen forventer av institusjonene, og hvordan UiB bygger beredskap for å kunne ta imot flyktninger fra Ukraina som ansatte eller studenter.

Bilde av kart over europa med fokus på Ukraina
Som følge av Russlands invasjon av nabolandet Ukraina har mange ukrainere flyktet fra landet. Ved UiB er arbeidet med å bygge en beredskap for å bidra til ivareta studenter og ansatte som kommer til landet.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Ved UiB forbereder vi oss nå på å håndtere en situasjon med frys av norsk-russisk forsknings- og utdanningssamarbeid, oppfølging av ukrainske, russiske og hviterussiske ansatte og studenter, og på å bygge beredskap for å kunne ta imot flyktninger fra Ukraina som ansatte eller studenter. Universitetene har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet med forventninger til institusjonene i sektoren.

Nedenfor følger informasjon om både regjeringens forventninger og hvordan det håndteres ved UiB:

Alt bilateralt samarbeid med russiske universiteter stilles i bero inntil videre, med unntak av forskningssamarbeid knyttet til atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning. Russiske samarbeidsuniversiteter vil bli varslet om dette i brev fra universitetsledelsen. Forskningsrådets fellesutlysning med Russland stoppes. I programmene INTPART og UTFORSK, vil det ikke være mulig å søke om prosjekter med russiske partnere i denne utlysningsrunden.  

Regjeringen understreker at forsker-til-forsker-samarbeid skal opprettholdes dersom der vurderes som forsvarlig. Instituttlederne må derfor være i dialog med sine ansatte og støtte dem i hvordan dette best kan håndteres i lys av sanksjonene. Det har vært arrangert møter både med ukrainske og russiske ansatte.

Sanksjonene og tiltakene som regjeringen og departementet iverksetter, retter seg mot russiske myndigheter. Departementet er opptatt av at russiske borgere i Norge ikke skal holdes til ansvar for det russiske myndigheter nå har gjort. Dette understrekes også av rektor Margareth Hagen.

- Det skal være trygt å jobbe og studere ved UiB. Dette er tiden for å vise både ansvarlighet, solidaritet og omtanke med kollegaer og studenter, sier Hagen.

HR-avdelingen har, i samarbeid med klinikk for krisepsykologi, følgende tilbud for ledere som har medarbeidere fra berørte land:

  • Webinar for ledere: Lederomsorg for ansatte i krise»
  • Tilbud om gruppesamtaler med psykolog for både Ukrainske og Russiske ansatte
  • Mulighet for personlig konsultasjon med helsepersonell (via BHT)
  • Løpende kontakt ved behov til HR-avdelingen, Britt-Karin Muri og vårt Internasjonale kontor euraxess@uib.no


Studenter og utveksling

Vi har 25 ukrainske studenter ved UiB i vår. Ingen av våre studenter er på utveksling i Ukraina. Totalt er 26 russiske studenter ved UiB i vår. Både ukrainske og russiske/hviterussiske studenter følges tett opp, og universitetsledelsen har hatt egne møter med dem. Studentene får bistand hvis de opplever utfordringer knyttet til økonomi eller annet på grunn av sanksjonene mot Russland. Vi har fire studenter i St. Petersburg i øyeblikket. Det er tett dialog med dem om eventuelt avbrudd av studiene og retur til Norge. Ved eventuelt avbrudd, ber vi fakultetene om å tilrettelegge slik at studentene opprettholder studieprogresjonen og får dekket eventuelle merkostnader ved evakuering.

Studenter som hadde planlagt utvekslingsopphold i Russland til høsten, får nå tilbud om nye alternativer i andre land. Vi tar normalt imot totalt 30-40 grads- og utvekslingsstudenter fra Russland per år. Når utvekslingsavtaler nå fryses, vil det ikke være mulig å ta imot utvekslingsstudenter fra russiske læresteder.

Tilrettelegger for studenter og forskere

Situasjonen i Ukraina innebærer at det kan komme en betydelig flyktningstrøm fra landet. Kunnskapsdepartementet ønsker at universitetene skal bidra og tilby studier til flyktninger som kan komme til Norge i tiden fremover.

Universitetsledelsen ønsker å legge til rette for at ukrainske forskere og akademikere skal kunne få arbeid ved UiB, og har signalisert dette til departementet.

Selv om vi ikke har ledige studieplasser, har vi som breddeuniversitet evne til å oppskalere tilbudet vårt som en ekstraordinær innsats. Vi er fleksible og ønsker å ta imot flyktninger på våre studier. Studenter kan tas opp til enkle emner som undervises på engelsk, og til masterprogram dersom de kvalifiserer for dette. Vi ønsker også at det legges til rette for å gi ukrainske studenter som er i studieløp innpass på våre studieprogram, slik at de kan fullføre sine studier her, sier Hagen.

Internasjonalt senter i dialog med fakultetene og NOKUT, legger til rette for dette. Det har også vært dialog med LLE om mulighetene for å skalere opp tilbud om norskkurs.

Institutt og fakulteter som har spørsmål om problemstillinger knyttet til håndtering avforskningssamarbeid, studenter og ansatte i forbindelse med krigen i Ukraina kan kontakte:

Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved  Magnus Holtermann

Studieavdelingen ved Nina Gry Stein

HR-avdelingen ved Britt Karin Muri eller Janne Marie Solheimslid